Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Józef Flik (+2021)

Józef Flik urodził się w 1936 roku w Bydgoszczy. W 1957 roku po studiach magisterskich na Wydziale Sztuk Pięknych – Studium Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa podjął pracę w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie zorganizował od podstaw Pracownię Konserwacji Malarstwa i Rzeźby. W 1967 roku został głównym konserwatorem Muzeum, a od 1979 po uzyskaniu stopnia doktora nauk humanistycznych wicedyrektorem Muzeum d.s. naukowych. W 1984 przeszedł do pracy w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK na stanowisko docenta. Przewód kwalifikacyjny II stopnia zrealizował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (habilitacja) w 1987, a tytuł profesora otrzymał w 1994. A profesorem zwyczajnym został w 2000 r.

Piastowane funkcje na Wydziale: zastępca dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 1987-1991, dyrektor IZK 1991-1999, prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych 1999 – 2002, dziekan 2002-2005, kierownik Zakładu Technologii i Technik Malarskich od 1992 do 2012 roku. Na emeryturę przeszedł w 2013 roku.

Józef Flik był konserwatorem dzieł sztuki i znawcą dawnych technologii i technik malarskich. Zrealizował ponad 100 prac konserwatorskich w kraju i zagranicą (Wilno, Nowy Jork) oraz dziesiątki kopii i rekonstrukcji malarskich. Prowadził badania, wykłady oraz seminaria z technik malarstwa sztalugowego, ściennego oraz rzeźby polichromowanej. Wypromował 70 magistrów, 8 doktorów. Wykonał wiele recenzji magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych oraz wydawniczych. Zrealizował dziesiątki ekspertyz dotyczących autentyczności obrazów. Był członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1964) i ZPAP od 1959 (w latach 1966-1970 przew. sekcji konserwatorskiej). Brał udział w Radzie Konsultacyjnej przy Konserwatorze Wojewódzkim w Toruniu oraz Radzie Konserwatorsko – Architektonicznej Diecezji Toruńskiej. Pełnił funkcję przewodniczącego przez dwie kadencje Rady Muzealnej Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz przewodniczącego Rady Muzealnej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Wchodził w skład Rady Muzealnej Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum w Grudziądzu.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Józefa Flika na Rzeczoznawcę w specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby (1993-1999). Od 1975 roku był członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).
Na szczególną uwagę zasługują badania nad toruńskim malarstwem portretowym i epitafijnym z XVI i XVII wieku, w tym nad portretami Mikołaja Kopernika. Zrekonstruował pierwotny wygląd wizerunku M. Kopernika z konwalią z 1585 r. Pierwszy taki portret otrzymał z rąk autora Ojciec Święty Jan Paweł II we Włocławku w 1991 r., który aktualnie znajduje się w Domu Pielgrzyma w Rzymie. Na krajowych i międzynarodowych konferencjach wygłosił szereg odczytów na tematy związane z działalnością konserwatorską i badaniami technologicznymi między innymi w Krakowie, Warszawie, Pradze, Wilnie, Nowym Jorku oraz Kurytybie i Sao Paulo w Brazylii, w Paryżu i w Luwrze, na temat polskiego szkolnictwa konserwatorskiego w Toruniu, Warszawie i Krakowie.

Otrzymał następujące odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), wyróżniony srebrną (1972) i złotą (1989) odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, Srebrny Krzyż Zasługi (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990). Wielokrotnie nagradzany i wyróżniony przez Rektorów UMK za działalność naukową, artystyczną i organizacyjną. W 2004 roku otrzymał Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni.