Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Władze Wydziału


Prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych

kontakt: elzbieta.basiul@umk.pl

tel. 56 6113802

godz. przyjęć:,środa, godz. 10.00 – 12.:00

Profesor dr hab. Elżbieta Basiul jest konserwatorem zabytków, specjalizującym się w konserwacji malarstwa sztalugowego na płótnie i drewnie, drewnianych rzeźb i malowideł ściennych. Zajmuje się badaniami technologicznymi dzieł sztuki, w których wykorzystuje tradycyjne i nowoczesne techniki analityczne. Jest konsultantem w projektach konserwatorskich. Wykonuje ekspertyzy  technologiczno-konserwatorskie dzieł sztuki. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych i konferencjach. Jest autorką wielu naukowych publikacji z zakresu badań i konserwacji zabytków.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej na Wydziale.
 2. Nadzór nad organizacją wydziału ( strukturą, regulaminami itp. ).
 3. Sprawy kadrowe (wnioski o awanse na stanowiska profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz inne stanowiska dla nauczycieli akademickich ).
 4. Ogłaszanie konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich.
 5. Nadzór procesu oceny nauczycieli akademickich.
 6. Nadzór nad przewodami doktorskimi i habilitacyjnymi przeprowadzanymi przez Radę Wydziału oraz procedurami o nadanie tytułu profesora.
 7. Nadzór nad studiami doktoranckimi oraz studiami podyplomowymi prowadzonymi na Wydziale.
 8. Koordynacja spraw związanych z urlopami i stażami naukowymi.
 9. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich.
 10. Nadzór nad uczestnictwem pracowników w kongresach, zjazdach i sympozjach naukowych.
 11. Koordynowanie spraw związanych z przyznaniem nagród oraz medali i odznaczeń.
 12. Sprawy związane z rozwojem infrastruktury Wydziału.
 13. Nadzór nad programami ramowymi Unii Europejskiej.
 14. Nadzór merytoryczny nad Wydziałową Biblioteką.
 15. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej na Wydziale Sztuk Pięknych.
 16. Nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju WSzP.
 17. Nadzór nad przekazywaniem danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.
 18. Kontrola i rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.

dr Franciszek Skibiński

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

 

kontakt: franek_skibinski@umk.pl

tel. 56 6113851
godz. przyjęć:
poniedziałek, godz. 9.00 – 10.00, p. 126

Dr Franciszek Skibiński jest historykiem sztuki specjalizującym się w dziejach rzeźby i architektury XVI i XVII w. w Europie Północnej i w basenie Morza Bałtyckiego. Koncentruje się w szczególności na zagadnieniach dotyczących relacji artystycznych pomiędzy regionem bałtyckim i Niderlandami, migracji artystów, a także organizacji i struktury budownictwa w tym okresie. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych m.in. przez Renaissance Society of America (Nowy Jork, Berlin, Nowy Orlean), Bibliotheca Hertziana w Rzymie, Center for Reformation and Renaissance Studies w Toronto, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen w Amsterdamie i Humboldt Universität w Berlinie. Członek zespołu opracowującego inwentarz zabytków Torunia, realizowany w ramach grantu NPRH.

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad sprawami związanymi z przyznawaniem stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich.
 2. Nadzór formalny nad działalnością naukowo-badawczą Wydziału  (podstawowa działalność badawcza, granty, konferencje).
 3. Nadzór nad przekazywaniem danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w obszarze działalności naukowo-badawczej.
 4. Nadzór nad Wydziałową Komisją Wydawniczą.
 5. Zastępowanie Dziekana podczas jego nieobecności.
 6. Nadzór nad zagraniczną i krajową wymianą studentów.
 7. Nadzór nad  współpracą międzynarodową Wydziału.

dr hab. Mirosław Wachowiak

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów

kontakt: miroszwach@umk.pl

godz. przyjęć:
wtorek, godz. 8:30-9:30, p. 126

 

Swoje zainteresowania naukowe skupia na konserwacji oraz badaniach sztuki nowoczesnej i współczesnej. W 2008-2011 uczestniczył w projekcie Innowacyjny program nauczania dla nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (fundusze  FSS). Od 2012 roku jest pracownikiem Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej, współuczestnicząc w prowadzeniu dyplomów obiektów sztuk nowoczesnej i współczesnej. Badania technologiczne malarstwa Józefa Pankiewicza, podsumowane rozprawą doktorską (2008), Zbudował chronologiczną panoramę wprowadzania kolejnych pigmentów syntetycznych na paletę malarską w XIX  wieku (projekt Sonata (NCN): Nowe Pigmenty XIX w). Rozwija metodykę badań nieniszczących przeprowadzanych in situ, zwłaszcza z wykorzystaniem przenośnego spektrometru XRF. Od 2008 ściśle współpracuje z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, przeprowadzając konserwacje prac m. in. Davida Lyncha, Gustava Metzgera, Patricka Tutofuocco, Massimo Bartoliniego, Tomka Kowalskiego, Natalii LL, Jerzego Dudy Gracza, Jan Berdyszaka i innych. Jest współautorem książki Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, oraz autorem katalogu wystawy Ingerencje konserwatora w dzieła artystów żyjących Nowe konteksty praktyki  etyki konserwatorskiej (CSW 2018). Laureat nagrody Rektora UMK za prestiżową publikację za rok 2017.

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja spraw związanych z organizacją procesu dydaktycznego na Wydziale.
 2. Bieżący nadzór nad realizacją programów i planów studiów.
 3. Nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji na Wydziale.
 4. Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów m.in.: skreślenia z listy studentów, kierowanie na powtarzanie roku, urlopy dziekańskie, przeniesienia na inny wydział lub uczelnię, opłaty na studia, sprawy związane z kredytami studenckimi itp.
 5. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów.
 6. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi.
 7. Nadzór nad wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów.
 8. Współdziałanie z Wydziałowym Samorządem Studentów.
 9. Nadzorowanie spraw dyscyplinarnych studentów.
 10. Nadzór nad praktykami i stażami studentów.
 11. Koordynacja spraw związanych z oceną jakości kształcenia.

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji

alamaj@umk.pl
telefon: 56 611 48 12

 

 

 

Zakres obowiązków:

 


Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

kontakt: szpak81@umk.pl
telefon: 56 611 38 84

 

 

Zakres obowiązków:

– Koordynowanie i aktualizowanie informacji na stronie WSzP oraz  Facebooku i Instagramie
– Współpraca z Działem Promocji UMK
– Współpraca z zespołem ds Promocji WSzP
– Koordynowanie wydarzeń Wydziału w kalendarzu WSzP
– Koordynowanie akcji promocyjnej przed Egzaminami wstępnymi
– Koordynowanie wydarzeń:
1. Wystawa Wizytówka
2. Wystawy końcoworoczne
3. Dni Otwarte
4. Wystawa Dyplomy ( wystawa +katalog)
5. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
– Utrzymywanie kontaktów ze szkołami
– Współpraca z Galeriami Wydziału:
1. Galeria Forum
2. Galeria S
3. Galeria 9,39
4. Galeria Grafiki
5. Galerią Dworzec Zachodni
6. Galerią na Wydziale Matematyki i Informatyki
7. Galerią na Wydziale Humanistycznym
oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu