Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych

dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK

 

 

 

 

87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32, p. 110

e-mail: jkuch@umk.pl

tel. 56 611 38 02

dni i godziny przyjęć (po uprzednim umówieniu):

wtorek (w tygodniach bez Rady Dziekańskiej), godz. 8:00-10:00

środa, godz. 13:30–15:00

kontakt:  tel. 56 6113802

dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – jest absolwentką kierunku Ochrona Dóbr Kultury, spec. Konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Interesuje się zagadnieniami związanymi z architekturą nowoczesną i współczesną. Jest autorką książek i artykułów poświęconych zabytkom architektury i budownictwa Torunia oraz licznych dokumentacji konserwatorskich toruńskich kamienic, tj. badania architektoniczne oraz inwentaryzacje zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz. Drugi nurt zainteresowań dotyczy współczesnej architektury w dobie globalizacji oraz relacji międzykulturowych, czego rezultatem jest książka zatytułowana „Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego” (2015). Jest redaktorką serii „Studia z architektury nowoczesnej”, w której poruszane są zagadnienia z pogranicza architektury, działań przestrzennych, dekoracji budynków oraz dizajnu. W latach 2016–2018 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, a w latach 2019-2020 kierownika Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej. Została uhonorowana m. in. Wyróżnieniem Fundacji Stefana Batorego (2004 r.) oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2005 r.), a w 2019 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

więcej: http://www.zhsn.umk.pl/o,17,dr-joanna-kucharzewska.html

Zakres obowiązków:

1. Nadzór nad organizacją Wydziału Sztuk Pięknych (strukturą, regulaminami, itp.).
2. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej na Wydziale.
3. Sprawy kadrowe (wnioski o awanse na stanowiska profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz inne stanowiska dla nauczycieli akademickich).
4. Ogłaszanie konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich.
5. Nadzór procesu oceny nauczycieli akademickich.
6. Nadzór nad przewodami doktorskimi i habilitacyjnymi przeprowadzanymi przez Radę Dyscypliny oraz procedurami o nadanie tytułu profesora.
7. Uczestniczenie w posiedzeniach szkoły doktorskiej z głosem opiniodawczo-doradczym.
8. Nadzór nad studiami podyplomowymi prowadzonymi na Wydziale.
9. Koordynacja spraw związanych z urlopami i stażami naukowymi.
10. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich.
11. Koordynowanie spraw związanych z przyznaniem nagród oraz medali i odznaczeń.
12. Sprawy związane z rozwojem infrastruktury Wydziału.
13. Nadzór nad programami ramowymi Unii Europejskiej.
14. Nadzór merytoryczny nad Wydziałową Biblioteką.
15. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej na Wydziale Sztuk Pięknych.
16. Nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Wydziału Sztuk Pięknych.
17. Nadzór nad przekazywaniem danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.
18. Kontrola i rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.


Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr Karolina Zimna-Kawecka

 

 

 

 

87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32, p. 103

e-mail: kzimka@umk.pl

tel. 56 6113816

dni i godziny dyżurów: ŚRODY 8.15-9.45 – MS Teams lub p. 103/p. 126 po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny przez e-mail.

Terminy i godziny dyżurów należy rezerwować z wyprzedzeniem przez e-mail. Wszelkie sprawy i wnioski proszę zgłaszać w pierwszej kolejności do dziekanatu.

Karolina Zimna-Kawecka – dr nauk o sztuce, absolwentka studiów Ochrona Dóbr Kultury, specjalność Konserwatorstwo oraz Studium Pedagogicznego UMK w Toruniu. Od 2015 r. jest pracownikiem w Katedrze Konserwatorstwa, wcześniej pracowała też na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz współpracowała z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wyróżniona za pracę doktorską w konkursie im. dr Katarzyny Cieślak oraz w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Autorka badań i dokumentacji zabytków architektury oraz urbanistyki. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach historii, teorii i prawa ochrony zabytków, a także historii i problematyce konserwatorskiej zabytków architektury oraz miast historycznych.

Publikacje:

https://torun-pl.academia.edu/KarolinaZimnaKawecka

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Zimna-Kawecka

 Zakres obowiązków:

1. Koordynacja spraw związanych z organizacją procesu dydaktycznego na Wydziale Sztuk Pięknych.
2. Bieżący nadzór nad realizacją programów i planów studiów.
3. Nadzór nad Radami Programowymi Kierunków.
4. Nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji na Wydziale.
5. Nadzór spraw związanych z oceną jakości kształcenia.
6. Współpraca z Wydziałowym koordynatorem ds. jakości kształcenia.
7. Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów m.in.: skreślenie z listy studentów, kierowanie na powtarzanie roku, urlopy dziekańskie, przeniesienie na inny wydział lub uczelnię, opłaty za studia, sprawy związane z kredytami studenckimi itp.
8. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów.
9. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi.
10. Nadzór nad wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów.
11. Współdziałanie z Wydziałowym Samorządem Studentów.
12. Nadzorowanie spraw dyscyplinarnych studentów.
13. Nadzór nad praktykami i stażami studentów.
14. Zastępowanie Dziekana podczas jego nieobecności.


Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK

 

 

 

87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32, p. 126

e-mail: miroszwach@umk.pl

dni i godziny przyjęć: środa 8.30-10.30

dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK  – swoje zainteresowania naukowe skupia na konserwacji oraz badaniach sztuki nowoczesnej i współczesnej. W 2008-2011 uczestniczył w projekcie Innowacyjny program nauczania dla nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (fundusze  FSS). Od 2012 roku jest pracownikiem Zakładu obecnie Katedry Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, prowadząc nietradycyjne obiekty dyplomowe sztuki najnowszej jak dzieła Natalii LL. Badania technologiczne malarstwa Józefa Pankiewicza, podsumowane rozprawą doktorską (2008), rozbudował o wciąż rozszerzaną chronologiczną panoramę wprowadzania kolejnych pigmentów syntetycznych na paletę malarską polskich twórców w XIX  wieku, obejmującą kilkudziesięciu artystów i przeszło 300 obrazów (owoc projektu NCN Sonata, którego był kierownikiem w latach 2013-2017: Nowe Pigmenty XIX w). Rozwija metodykę badań nieniszczących obiektów artystycznych przeprowadzanych in situ, m. in. z wykorzystaniem przenośnego spektrometru XRF. Od 2008 r.  ściśle współpracuje z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, przeprowadzając konserwacje prac m. in. Davida Lyncha, Gustava Metzgera, Patricka Tutofuocco, Massimo Bartoliniego, Tomka Kowalskiego, Natalii LL, Jerzego Dudy-Gracza, Jana Berdyszaka i innych. Jest współautorem książki Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, oraz autorem katalogu wystawy Ingerencje konserwatora w dzieła artystów żyjących Nowe konteksty praktyki  etyki konserwatorskiej (CSW 2018), podsumowującej podjętą w ramach habilitacji problematykę aktywnego współdziałania konserwatora z twórcami. Laureat nagrody Rektora UMK za prestiżową publikację za rok 2017. Członek INNCA (International Network for Conservation of Contemporary Art), AIC (American Institute for Conservation), CAN! (The Contemporary Art Network) oraz Komisji Historii Kultury i Sztuki Sopotu Oddziału PAN  w Gdańsku.

Zakres obowiązków:

1. Inicjowanie i realizowanie działań w zakresie umiędzynarodowienia Wydziału Sztuk Pięknych.
2. Inicjowanie i koordynowanie współpracy Wydziału z otoczeniem zewnętrznym w zakresie nauki i współpracy międzynarodowej.
3. Nadzór i koordynacja działalności naukowo-badawczej (podstawowa działalność badawcza, granty, konferencje, wyjazdy naukowe oraz staże zagraniczne pracowników, sprawy związane z zapraszaniem gości zagranicznych).
4. Nadzór nad przekazywaniem danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w obszarze działalności naukowo-badawczej.
5. Nadzór nad Wydziałową Komisją Wydawniczą.
6. Nadzór nad sprawami związanymi z przyznawaniem stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich.
7. Nadzór nad zagraniczną i krajową wymianą studentów.
8. Realizacja zadań związanych z YUFE (Young Universities for the Future of Europe) na Wydziale.
9. Kierowanie programem ERASMUS+.
10. Współpraca z Prodziekanem ds. kształcenia i spraw studenckich.


Pełnomocnik Dziekan ds. Promocji

mgr Joanna Cieślikowska

 

 

 

 

 

87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32, p. 126

e-mail: joanacie@umk.pl

Zakres obowiązków:

1. Koordynowanie i aktualizowanie informacji na stronie WSzP oraz  Facebooku.
2. Współpraca z Działem Promocji UMK.
3. Współpraca z zespołem ds. Promocji WSzP.
4. Koordynowanie wydarzeń Wydziału w kalendarzu WSzP.
5. Koordynowanie akcji promocyjnej przed egzaminami wstępnymi.
6. Koordynowanie wydarzeń:
– Wystawa Wizytówka
– Wystawa końcoworoczna
7. Utrzymywanie kontaktów ze szkołami
8. Współpraca z galeriami Wydziału:
Galerią Forum
Galerią S
Galerią 9,39
Galerią Katedry Grafiki
Galerią “od do”

9. Współpraca z:

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

Galerią na Wydziale Matematyki i Informatyki

Galerią Dworzec Zachodni

Galerią na Wydziale Humanistycznym.