Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Władze Wydziału


Prof. dr hab. Elżbieta Basiul

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych

kontakt: elzbieta.basiul@umk.pl

tel. 56 6113802

godz. przyjęć:,środa, godz. 10.00 – 11.30

Profesor dr hab. Elżbieta Basiul jest konserwatorem zabytków, specjalizującym się w konserwacji malarstwa sztalugowego na płótnie i drewnie, drewnianych rzeźb i malowideł ściennych. Zajmuje się badaniami technologicznymi dzieł sztuki, w których wykorzystuje tradycyjne i nowoczesne techniki analityczne. Jest konsultantem w projektach konserwatorskich. Wykonuje ekspertyzy  technologiczno-konserwatorskie dzieł sztuki. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych i konferencjach. Jest autorką wielu naukowych publikacji z zakresu badań i konserwacji zabytków.

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej na Wydziale.
 2. Nadzór nad organizacją wydziału ( strukturą, regulaminami itp. ).
 3. Sprawy kadrowe (wnioski o awanse na stanowiska profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego oraz inne stanowiska dla nauczycieli akademickich ).
 4. Ogłaszanie konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich.
 5. Nadzór procesu oceny nauczycieli akademickich.
 6. Nadzór nad przewodami doktorskimi i habilitacyjnymi przeprowadzanymi przez Radę Wydziału oraz procedurami o nadanie tytułu profesora.
 7. Nadzór nad studiami doktoranckimi oraz studiami podyplomowymi prowadzonymi na Wydziale.
 8. Koordynacja spraw związanych z urlopami i stażami naukowymi.
 9. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich.
 10. Nadzór nad uczestnictwem pracowników w kongresach, zjazdach i sympozjach naukowych.
 11. Koordynowanie spraw związanych z przyznaniem nagród oraz medali i odznaczeń.
 12. Sprawy związane z rozwojem infrastruktury Wydziału.
 13. Nadzór nad programami ramowymi Unii Europejskiej.
 14. Nadzór merytoryczny nad Wydziałową Biblioteką.
 15. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej na Wydziale Sztuk Pięknych.
 16. Nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju WSzP.
 17. Nadzór nad przekazywaniem danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.
 18. Kontrola i rozliczanie obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.

dr Franciszek Skibiński

Prodziekan ds. Ogólnych

 

kontakt: franek_skibinski@umk.pl

tel. 56 6113851
godz. przyjęć:
poniedziałek, godz. 11.00 – 13.00, p. 126

 

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór formalny nad przewodami doktorskimi.
 2. Nadzór merytoryczny, organizacyjny i formalny nad studiami doktoranckimi.
 3. Nadzór nad sprawami związanymi z przyznawaniem stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich.
 4. Nadzór formalny nad działalnością naukowo-badawczą Wydziału  (działalność statutowa, granty, ocena parametryczna, konferencje).
 5. Przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Wydziału.
 6. Nadzór nad przekazywaniem danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w obszarze działalności naukowo-badawczej.
 7. Nadzór nad Wydziałową Komisją Wydawniczą.
 8. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej na Wydziale Sztuk Pięknych.
 9. Zastępowanie Dziekana podczas jego nieobecności.
 10. Nadzór nad sprawami organizacyjnymi związanymi z Toruńskim Festiwalem Nauki i Sztuki.
 11. Promocja Wydziału.

dr hab. Mirosław Wachowiak

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów

kontakt: miroszwach@umk.pl

godz. przyjęć:
wtorek, godz. 8:30-9:30, p. 126

 

Swoje zainteresowania naukowe skupia na konserwacji oraz badaniach sztuki nowoczesnej i współczesnej. W 2008-2011 uczestniczył w projekcie Innowacyjny program nauczania dla nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej (fundusze  FSS). Od 2012 roku jest pracownikiem Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej, współuczestnicząc w prowadzeniu dyplomów obiektów sztuk nowoczesnej i współczesnej. Badania technologiczne malarstwa Józefa Pankiewicza, podsumowane rozprawą doktorską (2008), Zbudował chronologiczną panoramę wprowadzania kolejnych pigmentów syntetycznych na paletę malarską w XIX  wieku (projekt Sonata (NCN): Nowe Pigmenty XIX w). Rozwija metodykę badań nieniszczących przeprowadzanych in situ, zwłaszcza z wykorzystaniem przenośnego spektrometru XRF. Od 2008 ściśle współpracuje z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej, przeprowadzając konserwacje prac m. in. Davida Lyncha, Gustava Metzgera, Patricka Tutofuocco, Massimo Bartoliniego, Tomka Kowalskiego, Natalii LL, Jerzego Dudy Gracza, Jan Berdyszaka i innych. Jest współautorem książki Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, oraz autorem katalogu wystawy Ingerencje konserwatora w dzieła artystów żyjących Nowe konteksty praktyki  etyki konserwatorskiej (CSW 2018). Laureat nagrody Rektora UMK za prestiżową publikację za rok 2017.

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja spraw związanych z organizacją procesu dydaktycznego na Wydziale.
 2. Bieżący nadzór nad realizacją programów i planów studiów.
 3. Nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji na Wydziale.
 4. Rozstrzyganie w sprawach związanych z regulaminem studiów m.in.: skreślenia z listy studentów, kierowanie na powtarzanie roku, urlopy dziekańskie, przeniesienia na inny wydział lub uczelnię, opłaty na studia, sprawy związane z kredytami studenckimi itp.
 5. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów.
 6. Nadzór nad zagraniczną i krajową wymianą studentów.
 7. Nadzór nad studenckimi i doktoranckimi kołami naukowymi.
 8. Nadzór nad wydziałowymi komisjami samorządowymi studentów i doktorantów.
 9. Współdziałanie z Wydziałowym Samorządem Studentów i Doktorantów.
 10. Nadzorowanie spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów.
 11. Nadzór nad praktykami i stażami studentów.
 12. Koordynacja spraw związanych z oceną jakości kształcenia.