Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Konferencje naukowe

Konferencje organizowane przez Wydział Sztuk Pięknych UMK

2023 rok

—————–

Miasto (z) liter – typografia i liternictwo w przestrzeni publicznej. Interdyscyplinarna konferencja naukowa.

28-29 listopada 2023, Toruń, Galeria Sztuki Wozownia

Zapraszamy do dyskusji nad znaczeniem, kształtem i formą typografii i liternictwa stosowanego w przestrzeni publicznej. Do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej zapraszamy osoby zajmujące się nakreśloną tematyką zarówno w teorii, jak i w praktyce.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania estetycznym wymiarem otaczającej nas przestrzeni – w tym także zagadnieniem miejskiej typografii. Litery towarzyszą nam wszędzie, choć nie zawsze poświęcamy im należną uwagę. Układają się w słowa, hasła, deklaracje, chwytliwe frazy. Znajdziemy je w witrynach sklepowych, reklamach, neonach, na szyldach i muralach, a także w wielu innych, mniej lub bardziej typowych miejscach. Litery chcą być widoczne i czytane, jednak nie są wieczne – pojawiają się i znikają wraz z nieustanną transformacją publicznej przestrzeni. Spacer ulicami miasta może być epigraficzną przygodą, podczas której meandrując między śladami dawnych napisów a współczesnym liternictwem odkrywamy dane miejsce, jego historię i charakter. Czy miasto może mieć swoje litery? Czy mogą one budzić skojarzenia, zachwycać i uwrażliwiać na słowo, zachęcać do czytania, wzmacniać przekaz, oswajać przestrzeń?

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie propozycji referatu do 29 października 2023 roku na adres: miastozliter@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, afiliację, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, tytuł referatu i krótkie streszczenie wystąpienia (maks. 300 słów). Informacja o zakwalifikowaniu referatu na konferencję zostanie przesłana do 8 listopada 2023 roku. Czas wystąpienia: maks. 20 min.

Opłata konferencyjna dla prelegentów, obejmująca koszt przerw kawowych i dofinansowania publikacji pokonferencyjnej, wynosi 150 zł. Teksty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w punktowanym tomie pokonferencyjnym w 2024 roku (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Organizatorzy: Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Więcej informacji w pliku PDF oraz na stronie: https://wozownia.pl/miasto-z-liter/.

——————–

 

Informacja o konferencji do pobrania w plikach pdf: Wersja polska Wersja angielska

——————

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, III Konferencji Naukowej “Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja” organizowanej przez pracowników Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby (WSzP, UMK).

Najbliższa edycja konferencji odbędzie się w Toruniu w dniach 16-17 listopada 2023 r.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się badaniami materiałoznawczymi, historią technik rzemieślniczych, konserwatorów zabytków oraz pracowników muzeów.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa oraz warsztaty. Zachęcamy do uczestnictwa.

Więcej: https://dra.umk.pl/pages/main_page/

——————

Konferencja Future of the Past – Conference on Innovative Research and Preservation of Cultural Heritage, organizowana przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbędzie się w Toruniu w dniach 14-15 czerwca 2023 r. 

Podczas konferencji odbędą się warsztaty doskonalące praktyczne umiejętności konserwatorskie uczestników.

Konferencja jest jedną z wielu inicjatyw towarzyszących otwarciu Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

Założeniem programowym konferencji jest stworzenie platformy do wprowadzenia Centrum do grona liczących się instytutów badawczych oraz zaprezentowania swojej oferty, by stać się partnerem i nawiązać kolejne kontakty naukowe. Służy również wspieraniu komunikacji między naukowcami i praktykami pracującymi w wielu różnych obszarach ochrony, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu innowacyjnych badań, materiałów, czy technik związanych z dziedzictwem kulturowym.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowatorskie i fundamentalne postępy w dziedzinie innowacyjnych badań i ochrony dziedzictwa kulturowego. Obszary naukowe konferencji skoncentrowane są wokół następujących paneli tematycznych:

1) Badania materiałowe obiektów zabytkowych, w tym techniki analityczne i obrazowe,

2) Techniki laserowe stosowane w konserwacji,

3) Innowacyjne metodyki postępowania konserwatorskiego,

4) Zagadnienia konserwacji ruchomych obiektów sztuki dawnej, nowoczesnej i współczesnej,

5) Badania nad architekturą zabytkową,

6) Skanowanie (i drukowanie) 3D jako narzędzie pracy z zabytkami,

7) Naukowa ocena skuteczności zabiegów konserwatorskich.

Więcej: https://futureofthepast.umk.pl/pages/main_page/?langu=pl

———————

 

2022 rok

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji „Textus et Pictura IV. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania”, współorganizowanej przez nasz Wydział, Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu oraz Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie – (Pracowni1 Wiedzy o Dawnej Książce). Konferencja odbędzie się w Sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Gagarina 13) w dniach 24 i 25 listopada 2022 r.

Tegoroczne obrady skoncentrowane są na zagadnieniach „drugiego życia” średniowiecznej spuścizny rękopiśmiennej (po jej wyjściu z obiegu czytelniczego) i tzw. archeologii książki. W ramach konferencji poruszone będą problemy: historycznego uzusu – losów i użytkowania – ksiąg średniowiecznych w czasach dawnych (zwłaszcza: fizycznych śladów użytkowania, nawiązań, przekształceń struktury i opraw, uzupełnień i aktualizacji treści i dekoracji), ich nowoczesnych i współczesnych dziejów jako przedmiotów kolekcjonerskich i części zasobów bibliotecznych a także problematyki ich ochrony, zabezpieczenia i współczesnych działań konserwatorskich.

Pierwszy dzień obrad uświetni wykład gościnny dr. hab. Wojciecha Mrozowicza, prof. UWr, wybitnego specjalisty w zakresie dziejów dawnej książki, pt. „Liber Carthusiensium prope Legnicz, quem […] attulerunt primi patres, qui venerunt ab Erfordia. O drugim i kolejnych życiach rękopisów (z wykorzystaniem zbiorów wrocławskiej Almae matris)”. W piątek tematem przewodnim będą średniowieczne fragmenty pergaminowe – obiekt rozlicznych projektów badawczych i konserwatorskich. Konferencję zakończy okrągły stół wokół problemów opisywania i zabezpieczenia tych szczególnych świadectw historycznych, zyskujących „drugie życie” najczęściej w historycznych oprawach introligatorskich, dziś na nowo odkrywanych dla studiów nad dziedzictwem rękopiśmiennym.

Wśród referentów i gości będą specjaliści w zakresie badań nad dawną książką z kilkunastu ośrodków akademickich, bibliotek i muzeów. Wydział Sztuk Pięknych na konferencji reprezentować będą dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK i dr Dorota Jutrzenka-Supryn oraz absolwentki studiów licencjackich na ODK: Weronika Brączkowska, Anna Putkowska, Justyna Wojnowska, Monika Żyłka; wśród moderatorów znajdą się: dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK i dr Jolanta Czuczko. Główną organizatorką konferencji jest dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK, funkcję sekretarza pełni Lena Rydelska, studentka ODK.

program >>>

——————————————-

Katedry: Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji oraz Historii Sztuki i Kultury Wydziału Sztuk Pięknych UMK zapraszają do udziału w konferencji naukowej WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA… CYKL III, która odbędzie się 7 i 8 listopada 2022 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Program konferencji w PDF: Wokół zagadnień warsztatu artysty_2022.

Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów: materiały i techniki artystyczne, ewolucja procesu twórczego i realizacji dzieła, organizacja pracy, urządzenie pracowni i akcesoria niezbędne w procesie twórczym, charakterystyka konkretnych warsztatów,  traktaty artystyczne a praktyka artystyczna.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: historyków sztuki i kultury, konserwatorów zabytków i artystów. Propozycje tematów referatów wraz z jednostronicowymi abstraktami prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: warsztatartysty@onet.pl – do dnia 9 października 2022 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Zgromadzone środki pokryją zarówno bezpośrednie koszty organizacyjne, jak też przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. Dojazd i zakwaterowanie uczestnicy pokryją we własnym zakresie. Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi, zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i recenzentów.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do dnia 10 października 2022 roku.

Komitet organizacyjny: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak – przewodnicząca, prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, prof. dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska, dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, dr hab.  Ryszard Mączyński, prof. UMK, dr Emilia Ziółkowska, dr Przemysław Waszak.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TU.

———————————–

2019 rok

 1. WOKÓŁ ZAGADNIEŃ WARSZTATU ARTYSTY: MALARZA, RZEŹBIARZA, ARCHITEKTA…, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Organizatorem sesji jest Katedra Historii Sztuki i Kultury oraz Katedra Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Celem konferencji jest integracja środowisk historyków sztuki, konserwatorów zabytków i artystów, a także badaczy reprezentujących nauki ścisłe w celu odtworzenia obrazu warsztatu i pracowni artysty ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

      Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak (ewokado@poczta.onet.pl)

dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK

dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska, prof.  UMK

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

dr Emilia Ziółkowska-Ganc

dr Przemysław Waszak

dr Katarzyna Krupska-Łyczak

 1. Kształcenie i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Jubileuszowa międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.10.10.2019 – 12.10.2019 – Toruń Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
  87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
  +48566113847
 2. Współorganizatorzy:
  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
  Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk HistorycznychKierownicy naukowi:
  dr. hab. Katarzyna Kulpińska
  dr Małgorzata Geron
  dr. hab, prof UMK Irena Dżurkowa-Kossowska
  prof. dr hab. Jerzy Malinowski
  prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 3. Sekretarz naukowy:
  dr Emilia Ziółkowska
 4. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Tradycje Wydziału Sztuk Pięknych 1919-2019” – przegląd twórczości artystycznej i humanistycznej, działalności konserwatorskiej i pedagogicznej profesorów i wykładowców Wydziału: pokazująca dzieła, publikacje i materiały z badań głównie ze zbiorów toruńskich, bydgoskich i warszawskich. Muzeum Okręgowe w Toruniu.

————————————

2018 rok

 1. Zabytki – Biologia – Konserwacja. Teoria a praktyka, 18.10.2018 – 19.10.2018 – Toruń, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry, Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elzbieta Jabłońska, Sekretarz naukowy: dr Joanna Karbowska-Berent, Konferencja będzie poświęcona problematyce związanej z ochroną zabytków przed zniszczeniami biologicznymi, czyli przed biodeterioracją. Zagadnienia będą dotyczyły organizmów żywych, które powodują biodeteriorację, jej przebiegu i mechanizmów, a także warunków prawidłowego przechowywania zabytków oraz metod ich dezynfekcji i dezynsekcji. Do uczestnictwa zapraszamy konserwatorów zabytków, mikrobiologów, entomologów a także archiwistów, bibliotekarzy, muzealników oraz wszystkich zainteresowanych.
 2. Ogólnopolska konferencja  TEXTUS ET PICTURA II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza, 6–7 VI 2018 r. Druga konferencja z cyklu, poświęconego średniowiecznym manuskryptom, organizowanego przez WSP we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu. Celem kolejnego spotkania była kontynuacja interdyscyplinarnego panelu badawczego z 2017 r. i stworzenie forum dla wymiany doświadczeń i wyników badań nad średniowiecznymi skryptoriami i manuskryptami (historyków, historyków sztuki, filologów, bibliologów, kodykologów, paleografów, historyków sztuki, konserwatorów dzieł sztuki).  Przedmiotem obrad była spuścizna rękopiśmienna doby średniowiecza (do początku XVI wieku) z uwzględnieniem uwarunkowań jej powstawania (skryptorium) oraz szerokich relacji kulturowo-artystycznych. Osią obrad pozostał kodeks rękopiśmienny, rozumiany jako istotna część dziedzictwa kulturowego i analizowany zarówno od strony treści i tekstu, jak i struktury materialnej oraz formy artystycznej. Na konferencji wystąpiło 24 referentów reprezentujących 19 ośrodków naukowych (uniwersytety, instytuty PAN, placówki muzealne oraz archiwa i biblioteki). Komitet naukowy: Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr Jolanta Czuczko i mgr Mateusz Marszałkowski (sekretarz) – Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz dr Krzysztof Nierzwicki i dr Marta Czyżak – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniuhttps://www.facebook.com/pg/wydzialsztukpieknychumkwtoruniu/photos/?tab=album&album_id=1047213568764121
 3. Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. Rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce, 2018-04-20 – 2018-04-20, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Konserwatorstwa, Współorganizatorzy: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu, oddział toruński Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Kierownik naukowy: dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, Sekretarze naukowi: dr Karolina Zimna-Kawecka, dr Maciej Prarat, Celem jest podsumowanie dorobku konserwatorskiego na terenie Pomorza i Kujaw od początku działalności polskich służb konserwatorskich, z odniesieniem do działań pruskich poprzedników. Drugim celem jest prezentacja bieżących problemów organizacyjno-prawnych służb ochrony zabytków oraz realizacji konserwatorsko-restauratorskich. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli służb konserwatorskich, praktyków i badaczy zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków oraz ochroną dziedzictwa.

————————————

2017 rok

 1. Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej, 2017-10-19 – 2017-10-20, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Edukacji Artystycznej, Współorganizatorzy: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu, Kierownik naukowy: dr hab. Marcin Jaworski, Sekretarze naukowi: dr Bernadeta Didkowska, mgr Joanna Cieślikowska, Celem konferencji było zaktywizowanie i zintegrowanie środowiska osób zajmujących się edukacją artystyczną oraz umożliwienie wymiany poglądów, idei, koncepcji związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną. Organizatorzy kierowali ją do teoretyków, artystów, edukatorów, nauczycieli, zajmujących się problemami edukacji artystycznej w sposób formalny i nieformalny, we wszystkich rodzajach szkół i instytucjach pozaszkolnych, pracujących z różnymi grupami wiekowymi.
 2. Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce, 2017-06-08 – 2017-06-09, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Muzealnictwa, Kierownik naukowy: dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK, Sekretarze naukowi: mgr Małgorzata Baka-Theis, mgr Aldona Tołysz, mgr Ewelina Bednarz, Pierwsza konferencja w ramach projektu naukowego “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”. Celem jej była refleksja nad zakresem semantycznym, a także strategiami i specyficznym językiem kolekcjonerstwa, eksponowania i innej działalności podejmowanej przez instytucje muzealne funkcjonujące do 1918 roku na obszarze kultury polskiej (historyczne państwo polskie, trzy zabory, a także polskie skupiska emigracyjne w Europie).
 3. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku, 2017-05-26 – 2017-05-26, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Konserwatorstwa, Współorganizator: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Seminarium zostało wpisane do oficjalnych wydarzeń celebracji 2017 roku jako Roku Rzeki Wisły. Komitet Naukowy: prof. dr hab. Marek Degórski, Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, prof. dr hab. Elżbieta Basiul-Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dr Rober  Rogal, prof.  UMK Dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz Kierownik Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu, dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK-Kierownik Zakładu Konserwatorstwa UMK w Toruniu, Komitet Organizacyjny: dr Dariusz Brykała- współprzewodniczący, dr Maciej Prarat –współprzewodniczący, dr Piotr Lamparski – sekretarz, mgr Michał Dziembowski, Hanna Bargie. Celem przewodnim Seminarium było ukazanie roli młynów wodnych w zmianach środowiska przyrodniczego i gospodarki człowieka. Zamierzeniem Organizatorów jest przedstawienie tej problematyki w trzech aspektach: czasowym, przestrzennym i jakościowym. Seminarium będzie miejscem prezentacji szerokiego spektrum metod badawczych i wymiany doświadczeń podejmowanych przez naukowców różnych dyscyplin naukowych: historii, geografii, archeologii, etnologii i konserwatorstwa.
 4. Ogólnopolska konferencja  TEXTUS ET PICTURA. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, 26–27 I 2017 r. Pierwsza konferencja z cyklu, poświęconego średniowiecznym manuskryptom, organizowanego przez WSP we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu. Celem spotkania było stworzenie interdyscyplinarnego forum badaczy, zajmujących się problematyką średniowiecznych manuskryptów (historyków, archiwistów, kodykologów, historyków sztuki, konserwatorów dzieł sztuki). Przedmiotem obrad był kodeks rękopiśmienny, traktowany jako integralna całość, w której oprawny w skórę blok pergaminowych kart jest nośnikiem pisma i różnego typu zdobień, te zaś są nośnikami treści, znaczeń i walorów estetycznych, a szerzej – wartości kulturowych. Konferencja zgromadziła liczne, interdyscyplinarne grono badaczy, zajmujących się księgą rękopiśmienną w jej różnych aspektach. Na konferencji wystąpiło 32 referentów reprezentujących 22 ośrodki naukowe (uniwersytety, instytuty PAN, placówki muzealne oraz archiwa i biblioteki). Była to pierwsza ogólnopolska specjalistyczna konferencja tego typu w Polsce. Zainteresowanie tym forum przekroczyło przewidywania organizatorów – z planowanego początkowo na jeden dzień panelu roboczego przeobraziło się w dwa pełne dni konferencyjne. Cykl TEXTUS ET PICTURA zaplanowany jest w odstępie półtorarocznym. Komitet naukowy utworzyli: dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr Jolanta Czuczko i mgr Mateusz Marszałkowski (sekretarz) – Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz dr Krzysztof Nierzwicki i dr Marta Czyżak – Biblioteka Uniwersytecka w Toruniuhttps://www.facebook.com/pg/wydzialsztukpieknychumkwtoruniu/photos/?tab=album&album_id=753964248089056
 5. Konferencja Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, 7-8 kwietnia 2017, trzecia edycja z cyklu, poświęconego dziedzictwu kulturowemu regionu kujawsko-pomorskiego, objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia, Michała Zaleskiego. Forum stworzyło okazję do podsumowania wyników najnowszych badań w zakresie historii, nauk o sztuce, historii sztuki, archeologii; prezentacji prac i odkryć konserwatorskich, przedsięwzięć inwentaryzatorskich oraz do dyskusji nad problematyką upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego. W obradach wzięło udział 90 uczestników, w tym 32 referentów reprezentujących dziewięć ośrodków naukowo-badawczych. Komitet naukowy utworzyli: dr hab. Juliusz Raczkowski, dr hab. Michał Woźniak, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr Franciszek Skibiński, mgr Tomasz Kowalski (sekretarz).https://www.facebook.com/pg/wydzialsztukpieknychumkwtoruniu/photos/?tab=album&album_id=804402366378577

———————————–

2016 rok

 1.  Claritas et consonantia. Formy, funkcje i znaczenia w sztuce średniowiecza. Konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w 10. rocznicę śmierci, Wydział Sztuk Pięknych UMK / Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 16–18 VI 2016. Jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych na Wydziale Sztuk Pięknych w 2016 r., zorganizowane przy współpracy z Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu. Było to OGÓLNOPOLSKIE MEDIEWISTYCZNE FORUM, upamiętniające czynną na WSP prof. Kingę Szczekowskiej-Naliwajek (zm. 17 VI 2006). Celem spotkania była integracja środowiska mediewistów, zajmujących się badaniami nad dziedzictwem artystycznym i stworzenie forum dla prezentacji najnowszych ustaleń, wymiany poglądów oraz refleksji metodologicznej. Trzydniowe obrady odbywały się na WSzP oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej, a towarzyszyły im dodatkowe wydarzenia naukowe: wykład wieczorny (Michał Woźniak: Kościół zamkowy w Malborku. Historia – wyposażenie – odbudowa – adaptacja), pokaz średniowiecznych rękopisów iluminowanych z wykładem dr Marty Czyżak w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz spotkanie w katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, będące okazją do szerszej promocji najnowszych badań i odkryć, związanych tym ważnym zabytkiem. Forum zebrało grono ok. 80 uczestników, związanych z mediewistyką polską, w tym 41 referentów, zarówno uznanych uczonych, jak i przedstawicieli młodszego pokolenia  badaczy, zajmujących się sztuką średniowiecza, a reprezentujących 20 wiodących ośrodków naukowych i akademickich oraz instytucje muzealne: Biblioteka Uniwersytecka UMK [2], Instytut Historii Sztuki UAM Poznań [2], Instytut Historii Sztuki UG Gdańsk [3], Instytut Historii Sztuki UJ Kraków [9], Instytut Historii Sztuki UPJPII Kraków [1], Instytut Historii Sztuki UW Warszawa [2], Instytut Historii Sztuki UKSW Warszawa [1], Instytut Sztuki PAN Warszawa [2], Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu [1], Muzeum Narodowe w Gdańsku [2], Muzeum Narodowe w Krakowie [2], Muzeum Narodowe w Poznaniu [1], Muzeum Narodowe we Wrocławiu [1], Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy [1], Warszawski Oddział SHS [1], WUOZ Gdańsk [1], Wydział Nauk  Historycznych UMK [1], Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu [8], Zamek Królewski na Wawelu [1], Zamek Królewski w Warszawie [1]. Harmonogram konferencji został podporządkowany szerszym problemom badawczym i podzielony na sekcje, prowadzone przez zasłużonych badaczy, zajmujących się danym zakresem tematycznym: Ornamenta ecclesiae – średniowieczne rzemiosło artystyczne (prof. Michał Woźniak), Sztuka i sacrum: formy, funkcje, konteksty (prof. Przemysław Mrozowski); Między pobożnością a ostentacją – sztuka w kręgu dworu królewskiego (prof. Jarosław Jarzewicz), Znaczenia i symbole w sztuce średniowiecznej (prof. Andrzej Woziński), Claritas et consonantia w sztuce dawnego państwa zakonnego w Prusach (dr Liliana Krantz-Domasłowska, dr Juliusz Raczkowski). Konferencja okazała się niezwykle owocna pod względem naukowym, obfita w dyskusje, a jej pokłosiem jest wieloautorska monografia Claritas et Consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowskiej i Juliusz Raczkowski, Toruń: Wydział Sztuk Pięknych UMK – Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017, ISBN/ISSN: 9788394382544.  Konferencję można uznać za jedno z najważniejszych w Polsce forów naukowych w zakresie badań nad sztuką w 2016 roku, i jedno z najważniejszych w Polsce forów w zakresie badań nad sztuką średniowieczną w ostatniej dekadzie. W komitecie naukowym znaleźli się dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr hab. Juliusz Raczkowski, mgr Alicja Grabowska-Łysenko (sekretarz) – Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz dr hab. Marek Walczak – Instytut Historii Sztuki UJ / Sekcja Mediewistyczna SHS i Mgr Monika Janiszewska – Oddział Warszawski SHS. Program: >> 

      https://www.facebook.com/pg/wydzialsztukpieknychumkwtoruniu/photos/?tab=album&album_id=626172274201588