Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Konferencje naukowe

Konferencje 2019

  1. Planowana konferencja w ramach szerszych obchodów STULECIE WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH NA UNIWERSYTECIE STEFANA BATOREGO/UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA 1919 – 2019, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, kierownictwo naukowe: dr Małgorzata Geron, prof. zw. dr hab. Jerzy Malinowski. Najważniejszym wydarzeniem dla Wydziału w 2019  roku jest 100 rocznica restytucji  Wydziału Sztuk Pięknych  na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Na 2020 rok przypada z kolei rocznica 75-lecia otwarcia Wydziału na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Te rocznice powinny zostać połączone w roku akademickim 2019/2020. Uroczystości 100-lecia powinny rozpocząć się w dniu 15 października 2019 (dokładnie w rocznicę) pod protektoratem Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  i trwać do 15 października 2020 roku. Elementem obchodów rocznicy będzie konferencja międzynarodowa „Kształcenie artystyczne i nauki o sztuce w Europie Środkowej i Wschodniej w XX-XXI wieku” (jęz. angielski, ok. 100 osób, w tym ok. 40 z zagranicy).
  2. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Tradycje Wydziału Sztuk Pięknych 1919-2019” – przegląd twórczości artystycznej i humanistycznej, działalności konserwatorskiej i pedagogicznej profesorów i wykładowców Wydziału: pokazująca dzieła, publikacje i materiały z badań głównie ze zbiorów toruńskich, bydgoskich i warszawskich. Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Konferencje w 2018

  1. Zabytki – Biologia – Konserwacja. Teoria a praktyka, 18.10.2018 – 19.10.2018 – Toruń, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elzbieta Jabłońska, Sekretarz naukowy: dr Joanna Karbowska-Berent, Konferencja będzie poświęcona problematyce związanej z ochroną zabytków przed zniszczeniami biologicznymi, czyli przed biodeterioracją. Zagadnienia będą dotyczyły organizmów żywych, które powodują biodeteriorację, jej przebiegu i mechanizmów, a także warunków prawidłowego przechowywania zabytków oraz metod ich dezynfekcji i dezynsekcji. Do uczestnictwa zapraszamy konserwatorów zabytków, mikrobiologów, entomologów a także archiwistów, bibliotekarzy, muzealników oraz wszystkich zainteresowanych.
  2. TEXTUS ET PICTURA II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza, 2018-06-07 – 2018-06-08, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, Współorganizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Kierownicy naukowi: dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr Marta Czyżak, Sekretarz naukowy: mgr Mateusz Marszałkowski, Druga z cyklu konferencja „Textus et pictura” ma na celu kontynuację interdyscyplinarnego panelu badawczego, poświęconego spuściźnie rękopiśmiennej do pocz. XVI w., integrującego wyniki studiów historyków, filologów, bibliologów, kodykologów, paleografów, historyków sztuki, konserwatorów dzieł sztuki itd. Osią obrad pozostaje kodeks, rozumiany jako istotna część dziedzictwa kulturowego i analizowany zarówno od strony treści i tekstu, jak i struktury materialnej oraz formy artystycznej.
  3. Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. Rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce, 2018-04-20 – 2018-04-20, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Konserwatorstwa, Współorganizatorzy: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu, oddział toruński Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Kierownik naukowy: dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK, Sekretarze naukowi: dr Karolina Zimna-Kawecka, dr Maciej Prarat, Celem jest podsumowanie dorobku konserwatorskiego na terenie Pomorza i Kujaw od początku działalności polskich służb konserwatorskich, z odniesieniem do działań pruskich poprzedników. Drugim celem jest prezentacja bieżących problemów organizacyjno-prawnych służb ochrony zabytków oraz realizacji konserwatorsko-restauratorskich. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli służb konserwatorskich, praktyków i badaczy zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków oraz ochroną dziedzictwa.

Konferencje w 2017

  1. Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej, 2017-10-19 – 2017-10-20, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Edukacji Artystycznej, Współorganizatorzy: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Galeria i Ośridek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu, Kierownik naukowy: dr hab. Marcin Jaworski, Sekretarze naukowi: dr Bernadeta Didkowska, mgr Joanna Cieślikowska, Celem konferencji było zaktywizowanie i zintegrowanie środowiska osób zajmujących się edukacją artystyczną oraz umożliwienie wymiany poglądów, idei, koncepcji związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną. Organizatorzy kierowali ją do teoretyków, artystów, edukatorów, nauczycieli, zajmujących się problemami edukacji artystycznej w sposób formalny i nieformalny, we wszystkich rodzajach szkół i instytucjach pozaszkolnych, pracujących z różnymi grupami wiekowymi.
  2. Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce, 2017-06-08 – 2017-06-09, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Muzealnictwa, Kierownik naukowy: dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK, Sekretarze naukowi: mgr Małgorzata Baka-Theis, mgr Aldona Tołysz, mgr Ewelina Bednarz, Pierwsza konferencja w ramach projektu naukowego “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”. Celem jej była refleksja nad zakresem semantycznym, a także strategiami i specyficznym językiem kolekcjonerstwa, eksponowania i innej działalności podejmowanej przez instytucje muzealne funkcjonujące do 1918 roku na obszarze kultury polskiej (historyczne państwo polskie, trzy zabory, a także polskie skupiska emigracyjne w Europie).
  3. Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku, 2017-05-26 – 2017-05-26, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Konserwatorstwa, Współorganizator: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Seminarium zostało wpisane do oficjalnych wydarzeń celebracji 2017 roku jako Roku Rzeki Wisły. Komitet Naukowy: prof. dr hab. Marek Degórski, Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, prof. dr hab. Elżbieta Basiul-Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dr Rober  Rogal, prof.  UMK Dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz Kierownik Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu, dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK-Kierownik Zakładu Konserwatorstwa UMK w Toruniu, Komitet Organizacyjny: dr Dariusz Brykała- współprzewodniczący, dr Maciej Prarat –współprzewodniczący, dr Piotr Lamparski – sekretarz, mgr Michał Dziembowski, Hanna Bargie. Celem przewodnim Seminarium było ukazanie roli młynów wodnych w zmianach środowiska przyrodniczego i gospodarki człowieka. Zamierzeniem Organizatorów jest przedstawienie tej problematyki w trzech aspektach: czasowym, przestrzennym i jakościowym. Seminarium będzie miejscem prezentacji szerokiego spektrum metod badawczych i wymiany doświadczeń podejmowanych przez naukowców różnych dyscyplin naukowych: historii, geografii, archeologii, etnologii i konserwatorstwa.
  4. Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu, 7-8 kwietnia 2017, Wydział Sztuk Pięknych Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, odbyła się trzecia z cyklu edycja konferencji “Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu”, poświęcona dziedzictwu kulturowemu regionu kujawsko-pomorskiego, objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia, Michała Zaleskiego. Forum to stworzyło okazję do podsumowania wyników najnowszych badań w zakresie historii, nauk o sztuce, historii sztuki, archeologii; prezentacji prac i odkryć konserwatorskich, przedsięwzięć inwentaryzatorskich oraz do dyskusji nad problematyką upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego. W komitecie naukowym znaleźli się: Monika Jakubek-Raczkowska, Franciszek Skibiński oraz Tomasz Kowalski (sekretarz). Referaty wygłosili (w kolejności wystąpień): Monika Jakubek-Raczkowska: Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich w Toruniu jako źródło do badań kostiumologicznych; Mateusz Marszałkowski: Prognostica Pseudo-Galenusa ze zbiorów Biblioteki UMK na tle pozostałych rękopisów z pierwotnego uposażenia cystersów pelplińskich, Alicja Grabowska-Lysenko: Materialne świadectwa kultu św. Wolfganga u schyłku średniowiecza w Prusach jako element religijnego dziedzictwa regionu, Tomasz Kowalski: Łaskami słynąca figura Madonny z Dzieciątkiem z Rywałdu Królewskiego jako dziedzictwo artystyczne i religijne regionu; Franciszek Skibiński, Przekształcenia budynków średniowiecznych w Prusach Królewskich i na terenach przyległych w XVI i XVII wieku.