Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Habilitacje

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE – POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

Aktualne postępowania habilitacyjne

Zakończone postępowania habilitacyjne

Dokumenty jakie należy złożyć w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w celu wszczęcia postępowania habilitacyjnego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz ze wskazaniem jednostki posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wybranej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego;

wzór wniosku oraz autoreferatu:  http://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora lub kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;

Autoreferat przedstawiający dorobek oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w formie papierowej oraz/lub elektronicznej; w języku polskim;

Wykaz opublikowanych prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych, dokumentacją publicznej prezentacji; w formie papierowej oraz/lub elektronicznej; w języku polskim .