Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Prace dyplomowe

Procedura zakończenia studiów

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO

I Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu zawodowego następuje na wniosek złożony przez studenta/kę w USOSweb z załączonym, podpisanym przez promotora(-kę) oświadczeniem (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 175 Rektora UMK), złożony nie później niż na 10 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów ale nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2023 r 

II Student składa wniosek w USOSweb  https://usosweb.umk.pl/, w treści podania wpisuje:

„Szanowna Pani Prodziekan wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.

Tytuł mojej pracy dyplomowej:

Promotor mojej pracy dyplomowej:

Opiekun pracy teoretycznej/uzupełniającej:

W zakładce „załączniki” w systemie USOS student zamieszcza skan wypełnionego podpisanego przez promotora załącznika nr 1

Załącznik nr 1 – ZR.175.2023 

W załączniku nr 1 student uzupełnia tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora, proponowanego recenzenta, przewodniczącego, data, godzinę i miejsce obrony, a następnie załącza w USOSweb skan tego załącznika podpisanego przez promotora.

Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie RODO i złożyć w dziekanacie Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej oraz RODO

III Pracownik dziekanatu wydziału sprawdza czy student uzyskał zaliczenia zajęć dydaktycznych,

IV Dziekan rozpatruje wniosek studenta w USOSadm, powołuje komisję egzaminacyjną oraz ustala termin egzaminu dyplomowego.

V Pracownik dziekanatu wprowadza do USOSadm tytuł pracy w języku oryginału, dane komisji i termin egzaminu dyplomowego.

VI Po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy dyplomowej student:

1. składa w APD elektronicznie oświadczenia następującej treści:

a) „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”,

b) „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”;

2. wprowadza do APD:

1)tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,

2) tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski,

3) streszczenie pracy i słowa kluczowe w języku oryginału;

4) streszczenie pracy i słowa kluczowe w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,

5) elektroniczną wersję pracy dyplomowej, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia.

6)Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych przez studenta do APD i sprawdza pracę w JSA.

VII Tytuł pracy w języku angielskim (jeżeli język oryginału jest inny niż angielski) student uzgadnia z promotorem.

VIII Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych przez studenta do APD i sprawdza pracę w JSA.

1)Jeżeli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności promotor:

a) akceptuje w APD raport z badania antyplagiatowego;

b) składa w APD oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej wpostępowaniu o nadanie tytułu zawodowego”;

c) wystawia ocenę z seminarium lub innych zajęć, w ramach których przygotowana została praca;

d) kieruje pracę do recenzji.

IX Promotor/opiekun i recenzent/ci, nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego, sporządzają i zatwierdzają recenzję w APD. Zatwierdzenie recenzji jest równoznaczne z jej elektronicznym podpisaniem.

X Pracownik dziekanatu sprawdza czy student uzyskał zaliczenia zajęć dydaktycznych, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki zawodowe przewidziane w programie studiów oraz uzyskał pozytywną ocenę z pracy dyplomowej.

XI Jeżeli student spełnił wymagania, o których mowa w § 75 Regulaminu (punkt X) dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego.

XII Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

XIII Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół. Protokół sporządza przewodniczący komisji w APD. Członkowie komisji niezwłocznie zatwierdzają protokół w APD. Podpisy członków komisji zastępuje się ich uwierzytelnieniem w APD

Student, który chce się ubiegać o dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów albo odpis w języku angielskim, zobowiązany jest najpóźniej do dnia ukończenia studiów dostarczyć do dziekanatu wniosek:

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu, odpisu w języku obcym

Efekty uczenia się możecie Państwo pobrać ze strony https://www.umk.pl/absolwenci/efekty/ 

Dokumenty do druku dotyczące procedury nadania tytułu zawodowego 

Zarządzenia dotyczące procedury dyplomowania

Przydatne wzory dokumentów

Regulaminy dyplomowania

NAGRODY i MEDALE