Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Prace dyplomowe

Procedura zakończenia studiów

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO

I Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu zawodowego następuje na wniosek złożony przez studenta/kę w USOSweb z załączonym, podpisanym przez promotora(-kę) oświadczeniem (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 105 Rektora UMK), złożony najpóźniej 14 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów i nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie nr 105 Rektora UMK z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

II Student składa wniosek w USOSweb, w treści podania wpisuje:

„Szanowna Pani Prodziekan wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.

Tytuł mojej pracy dyplomowej:

Promotor mojej pracy dyplomowej:

Opiekun pracy teoretycznej/uzupełniającej:

W zakładce „załączniki” w systemie USOS student zamieszcza skan wypełnionego podpisanego przez promotora załącznika nr 1

Załącznik do zarządzenia .105.2022-zalacznik

 

W załączniku nr 1 student uzupełnia tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora, proponowanego recenzenta, przewodniczącego, data, godzinę i miejsce obrony, a następnie załącza w USOSweb skan tego załącznika podpisanego przez promotora.

Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie RODO i złożyć w dziekanacie Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej oraz RODO

III Dziekan rozpatruje wniosek studenta w USOSadm.

IV Dziekan, powołuje komisję egzaminacyjną oraz ustala termin egzaminu dyplomowego.

V Pracownik dziekanatu wprowadza do USOSadm tytuł pracy, dane komisji i termin egzaminu dyplomowego.

VI Po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy dyplomowej student:

1) składa w APD elektronicznie oświadczenia następującej treści:

 1. a) „Świadomy odpowiedzialności prawnej, oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.”,
 2. b) „Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”;

2) wprowadza do APD:

 1. a) tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
 2. b) tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski,
 3. c) streszczenie pracy w języku polskim,
 4. d) streszczenie pracy w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
 5. e) słowa kluczowe w języku polskim,
 6. f) słowa kluczowe w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
 7. g) elektroniczną wersję pracy dyplomowej, przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 8. Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych przez studenta do APD i sprawdza pracę w JSA.
 9. Jeżeli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności promotor:

1) akceptuje w APD raport z badania antyplagiatowego;

2) składa w APD oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem. Znam wynik raportu z badania antyplagiatowego przeprowadzonego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i stwierdzam, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w

postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego”;

3) wystawia ocenę z seminarium lub innych zajęć, w ramach których przygotowana została praca;

4) kieruje pracę do recenzji.

VII W przypadku skierowania przez promotora pracy do recenzji pracownik dziekanatu sprawdza czy student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów, wylicza w USOSadm średnią ocen ze studiów.

VIII Promotor/opiekun i recenzent/ci, nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego, sporządzają i zatwierdzają recenzję w APD. Zatwierdzenie recenzji jest równoznaczne z jej elektronicznym podpisaniem.

IX Jeżeli student spełnił wymagania, o których mowa w § 75 Regulaminu dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego.

X Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną.

XI Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół. Protokół sporządza przewodniczący komisji w APD. Członkowie komisji niezwłocznie zatwierdzają protokół w APD. Podpisy członków komisji zastępuje się ich uwierzytelnieniem w APD

Student, który chce się ubiegać o dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów albo odpis w języku angielskim, zobowiązany jest najpóźniej do dnia ukończenia studiów dostarczyć do dziekanatu wniosek:

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu, odpisu w języku obcym

Dokumenty do druku dotyczące procedury nadania tytułu zawodowego 

Zarządzenia dotyczące procedury dyplomowania

Przydatne wzory dokumentów

Regulaminy dyplomowania

NAGRODY i MEDALE