Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Niezbędnik studenta

Praktyczne informacje o studiowaniu na UMK i mieszkaniu w Toruniu dla cudzoziemców i studentów I roku:  https://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/powitajki/

Instrukcja składania podań  Instrukcja przygotowania pliku skanu wniosku i procedury złożenia

A. Podania w formie tradycyjnej podania składane w formie tradycyjnej

B. Podania w formie elektronicznej lub tradycyjnej podania składane w formie elektronicznej lub tradycyjnej

Prawa i obowiązki studenta, a także organizację studiów określa Regulamin studiów UMK https://www.umk.pl/studenci/regulamin/.

W kontaktach z dziekanatem i nauczycielami akademickimi należy korzystać wyłącznie z konta USOS.

Sprawy oraz zapytania związane z kształceniem i organizacją studiów należy w pierwszej kolejności zgłaszać do dziekanatu, odpowiednio do osób wyznaczonych do prowadzenia spraw studentów danych kierunków https://art.umk.pl/wydzial/170-2/dziekanat/.

Student jest zobowiązany do rejestracji na wszystkie zajęcia w każdym semestrze, według wyznaczonego terminu. Na zajęcia z lektoratów https://spnjo.umk.pl/student/lektoraty/zapisy-na-zajecia/ i wychowania fizycznego https://www.umk.pl/studenci/wf/ obowiązuje system rejestracji żetonowej.

Niezapisanie się na zajęcia może skutkować brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu.

Informacje o planach zajęć w danym semestrze znajdują się w zakładce https://art.umk.pl/student/plany-zajec/; informacje o planach ramowych (programach) studiów znajdują się w zakładce https://art.umk.pl/student/kierunki-studiow/.

Informacje o nauce języków obcych znajdują się w zakładce https://art.umk.pl/student/spnjo/.

Informacje o dokumentach i terminach związanych z procedurą dyplomowania znajdują się w zakładce https://art.umk.pl/student/prace-dyplomowe/.

Informacje o stypendiach i zapomogach (terminy i dokumenty) znajdują się na stronie https://www.stypendia.umk.pl/.

Terminy ostateczne zaliczeń i egzaminów: semestr zimowy – 28 lutego danego roku; semestr letni – 20 września danego roku.

Harmonogram organizacji roku akademickiego znajduje się na stronie https://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/rok_akademicki/.

Terminy składania podań:

W przypadku niezaliczenia semestru/roku niezłożenie w terminie wniosku o wpis warunkowy lub powtarzanie roku skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Wzory dokumentów i dodatkowe informacje:

1. Podanie o powtarzanie roku Podanie_powtarzanie_roku.

Podanie o powtarzanie roku (lub tylko jednego semestru) należy złożyć w terminie 7 dni od upływu terminu zaliczenia semestru lub roku, t.j. odpowiednio: do 6 marca i do 27 września danego roku. W związku z powtarzaniem student może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych. Studenci III roku studiów pierwszego stopnia i II roku studiów drugiego stopnia lub ostatniego roku studiów jednolitych magisterskich podanie o powtarzanie roku składają najpóźniej do 20 września.

Osoby wyznaczone w dziekanacie do obsługi kierunków wyznaczają różnice programowe konieczne do uzupełnienia podczas powtarzania. Student powtarzający rok lub semestr nie ma obowiązku ponownego uzyskiwania zaliczeń przedmiotów, z których uzyskał uprzednio oceny pozytywne, pod warunkiem, że program studiów nie uległ zmianie. Student rejestruje się wyłącznie na przedmioty powtarzane i przedmioty, które wynikają z różnic programowych.

Dany rok studiów można powtarzać nie więcej niż 2 razy, pierwszy rok – 1 raz. Powtarzanie roku jest obciążone opłatą.

W cyklu kształcenia łączna liczba powtarzanych lat studiów nie może być większa niż przewidziany programem studiów okres studiowania.

2. Podanie o wpis warunkowy – na semestr letni Podanie-o-warunek-semestr-letni 2023-2024

3. Podanie o wpis warunkowy – na semestr zimowy Podanie o_warunek_semestr_zimowy

Podanie o warunkowy wpis na wyższy rok lub semestr studiów należy złożyć najpóźniej do 27 września lub odpowiednio do 6 marca każdego roku.

O dopuszczeniu do warunku decyduje prowadzący zajęcia, którego opinię należy załączyć we wniosku. Ostateczna decyzja o warunkowym wpisaniu na wyższy rok studiów należy do dziekana. Dziekan może odmówić wpisania warunkowego na wyższy rok i skierować studenta na powtarzanie roku, gdy wniosek o wpis warunkowy dotyczy łącznie więcej niż 4 przedmiotów. Nieuzyskanie zaliczenia w terminie wyznaczonym we wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów – nie ma możliwości przedłużenia warunku.

W ciągu 7 dni od nieuzyskania zaliczenia w terminie warunkowym należy złożyć podanie o powtarzanie semestru/roku. Powtarzanie obciążone jest opłatą.

4. Podanie o rozłożenie opłaty na raty Podanie_rozłożenie_opłaty_na_raty.

Opłatę za powtarzanie można rozłożyć, za zgodą dziekana, na raty. Podanie o rozłożenie opłaty na raty należy złożyć jednocześnie z właściwym wnioskiem o powtarzanie. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za powtarzanie przedmiotów tylko dla studentów w ostatnim roku studiowania, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 i którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Więcej informacji na stronie: https://www.umk.pl/studenci/oplaty/.

5. Podanie o Indywidualną Organizację Studiów Podanie_Indywidualna_Organizacja_Studiów(IOS)

Podanie o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów należy złożyć nie później niż do końca pierwszego tygodnia zajęć dydaktycznych w danym semestrze. IOS przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok akademicki. Do podania należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie dokumentujące powód ubiegania się o IOS. Podjęcie pracy zarobkowej nie jest przesłanką do przyznania IOS. IOS może być przyznany w szczególności w związku ze studiowaniem więcej niż jednego kierunku, sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny, w związku z niepełnosprawnością, z realizacją studiów w ramach Programu kariera dwutorowa.

Osoby wnioskujące o IOS ze względu na stan zdrowia, zgodnie z par. 26 ust. 1 i 2 powinny złożyć wniosek nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Do wniosku powinny załączyć opinię wystawioną przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych    –  kontakt: https://bon.umk.pl/pages/Kontakt/

W terminie do 14 dni od rozpoczęcia zajęć należy uzgodnić z prowadzącymi indywidualne zasady odbywania tych zajęć i sposób weryfikacji efektów (mogą to być wybrane przedmioty – wówczas tryb IOS ma zastosowanie tylko do nich) oraz dostarczyć w tym terminie potwierdzenie ustaleń (według załącznika do wniosku). Niedostarczenie wymienionych uzgodnień skutkuje uchyleniem decyzji o przyznaniu IOS.

6. Podanie o urlop okolicznościowy krótkoterminowy Podanie_urlop_okolicznościowy_krótkoterminowy.

7. Podanie o urlop dziekański (okolicznościowy długoterminowy i o urlop rodzicielski)7.Podanie_urlop_okolicznościowy_rodzicielski(1)

O przyznanie urlopu okolicznościowego należy wystąpić bezpośrednio po wystąpieniu okoliczności uzasadniających udzielenie urlopu. Uzasadnienie winno być udokumentowane.

Za zgodą Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich student w trakcie urlopu może brać udział w wybranych zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Prodziekan może zastrzec konieczność uzyskania zaliczeń z warunków, gdy student znajduje się na warunkowym wpisie na wyższym roku/semestrze studiów.

W przypadku urlopu rodzicielskiego zgoda na przystąpienie do wybranych zajęć w trakcie urlopu może być uzależniona od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do udziału w zajęciach. Jeżeli w momencie zgody na urlop student znajduje się na warunkowym wpisie na wyższy rok/semestr studiów, urlop długoterminowy przyznany na rok wstrzymuje bieg terminów. Po powrocie z urlopu student wraca na semestr, na którym otrzymał wpis warunkowy i musi zaliczyć go w wyznaczonym na dany rok akademicki terminie. Dodatkowo może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych. Urlop krótkoterminowy (do jednego miesiąca) nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru lub roku studiów. W wypadku, gdy student znajduje się na warunku krótkoterminowym, a termin uzyskania zaliczenia przypada na okres urlopu, dziekan na wniosek studenta wyznacza nowy termin zaliczenia do 14 dni po zakończeniu urlopu krótkoterminowego.

W terminie 7 dni od zakończenia urlopu należy złożyć wniosek o wpis na właściwy rok studiów. W tym celu (oraz w celu wyznaczenia różnic programowych) należy zgłosić się do Dziekanatu 7 dni przed zakończeniem urlopu. Niezłożenie wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów.

8. Podanie o urlop zdrowotny Podanie_urlop_zdrowotny.

9. Skierowanie na Komisję Lekarską Skierowanie_na_komisję_lekarską.

Urlop zdrowotny przyznawany jest tylko na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej, do której student kierowany jest na podstawie wniosku o udzielenie urlopu. Wniosek powinien zostać złożony bezpośrednio po wystąpieniu okoliczności uzasadniających udzielenie urlopu. W trakcie urlopu zdrowotnego, po uzyskaniu zgody Komisji Lekarskiej, student może brać udział w wyznaczonych przez Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich zajęciach i przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Zajęcia te należy wskazać we wniosku.

Studenci, którzy ubiegają się o urlop zdrowotny z tytułu choroby mogą zgłaszać się do rejestracji

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Toruniu, zlokalizowanej przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 w Toruniu.

Rejestracja jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

Kontakt: nr telefonu do rejestracji: 56 652 24 29; e-mail: rejestracja_medpracy@wspl-torun.pl

Powyższe informacje znajdują się na stronie Uczelni: https://www.umk.pl/studenci/ubezpieczenia/urlop/

W terminie 7 dni od upływu terminu zakończenia urlopu, student zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis na właściwy rok studiów.

Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest – przed podjęciem zajęć – przedstawić Prodziekanowi ds. kształcenia i spraw studenckich orzeczenie Komisji Lekarskiej o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku. Student może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych.

W przypadku braku zdolności do dalszego studiowania, należy ponownie wystąpić o udzielenie urlopu zdrowotnego W celu ponownego skierowania do Komisji Lekarskiej należy zgłosić się do dziekanatu  przed końcem wyznaczonego terminu urlopu.

Niezłożenie wniosku skutkuje skreśleniem z listy studentów.

10. Podanie o wpis na rok studiów po urlopie Podanie_wpis_na_rok_studiow_po_urlopie.

11. Podanie o przepisanie oceny Podanie_przepisanie_oceny.

Podanie o przepisanie oceny z zaliczonego na innym kierunku przedmiotu (innego niż język obcy) należy złożyć do Dziekanatu w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru. Do podania należy dołączyć sylabus zaliczonego przedmiotu i pozytywną opinię prowadzącego zajęcia wskazane do zaliczenia. Ocena może zostać przepisana pod warunkiem zgodności treści i efektów kształcenia, godzin i punktów ECTS przedmiotu zaliczonego i wskazanego do zaliczenia

Student powinien w terminach regulaminowych:

– zarejestrować się na przedmiot

– po otrzymaniu opinii, przedstawić decyzję prowadzącemu zajęcia w celu wpisania przez niego oceny do systemu   USOS

Ocenę z języka można przepisać tylko w wypadku zgodności efektów kształcenia, godzin i punktów ECTS obu kierunków, po uzyskaniu opinii ze SPNJO. W tym celu, jak i w pozostałych sprawach związanych z nauką języków obcych, wnioski należy kierować do Dyrektora SPNJO.

12. Podanie o wznowienie studiów (podanie w formie tradycyjnej) Podanie_wznowienie_studiow.

Podanie należy złożyć najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku tj. do 1 września br. W związku ze wznowieniem studiów student może zostać zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych. Wznowienie studiów jest obciążone opłatą. Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub wyższego roku, może zostać ponownie przyjęta na studia poza trybem rekrutacji pod warunkiem, że studia na danym kierunku, poziomie i profilu są nadal prowadzone na Uniwersytecie, a od daty skreślenia z listy studentów nie upłynął jeszcze okres 3 lat. Ponowne przyjęcie na studia,  może nastąpić wyłącznie jeden raz.

13. Odwołanie od decyzji dziekana  (podanie w formie tradycyjnej) Odwolanie_od_decyzji_dziekana( 2023)

Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora za pośrednictwem dziekana. W tym celu wniosek należy przesłać do Dziekanatu, który skieruje pismo do rektora lub, jeżeli zajdzie przesłanka, uchyli/zmieni decyzję.

14. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej Podanie_przedłużenie_terminu_złożenia_pracy_dyplomowej 2024

Wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej może zostać przyznane na nie dłużej niż 2 miesiące wyłącznie w wyjątkowych wypadkach związanych ze zdarzeniami losowymi pod warunkiem zaliczenia pozostałych (poza seminarium dyplomowym) przedmiotów oraz pozytywnej opinii promotora.

Ostateczny termin obron to 30 listopada

Termin składania podania -nie później niż na 10 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów .

14a. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

14.aPodanie_przedłożenie_terminu_złożenia_pracy_dyplomowej-kir (2023)

Nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów (nie ma możliwości złożenia wniosku o powtarzanie roku).

15. Podanie o przywrócenie terminu złożenia podania 15.Podanie_przywrócenie_terminu_do_złożenia_podania

16. Podanie o przywrócenie terminu egzaminu Podanie_przywrócenie_terminu_egzaminu.

W uzasadnionych przypadkach niezłożenia właściwego wniosku w terminie bądź nieprzystąpienia do egzaminu w terminie należy w ciągu 7 dni od dnia ustania niezawinionej przyczyny niedotrzymania terminu złożyć wniosek o przywrócenie terminu.

Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie z dokumentacją dowodzącą powstanie niezawinionej okoliczności, która uniemożliwiła zainteresowanemu dotrzymanie terminu oraz dopełnić czynności, dla której określony był termin (np. złożyć odwołanie od decyzji, wniosek o powtarzanie roku, wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu), a także załączyć dokumentację potwierdzającą zachowanie terminu 7 dni od dnia ustania ww. okoliczności (art. 58 § 1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

17. Podanie o zmianę promotora Podanie_zmiana_promotora.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię dotychczasowego opiekuna pracy i proponowanego opiekuna pracy.

18. Podanie o zmianę specjalności  Podanie o zmianę specjalności

Wniosek rozpatrywany jest w oparciu o opinię właściwej Rady Programowej danego kierunku lub opinię Kierownika Katedry związanej z nową specjalnością. Zmiana specjalności może wiązać się z koniecznością wyrównania różnic programowych.

19. Podanie o zmianę uczelni (podanie w formie tradycyjnej)  Podanie_zmiana_uczelni.

20. Podanie o zwolnienie ze szkolenia BHP (przepisanie zaliczenia) Podanie_zwolnienie_ze_szkolenia_BHP.

Kurs BHP jest ważny 5 lat. Po tym okresie student musi ponownie zaliczyć szkolenie. W związku ze specyfiką kierunków prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych, zwolnienie z BHP jest możliwe tylko w zakresie kursu podstawowego.

21. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (podanie w formie tradycyjnej) Oświadczenie_o_rezygnacji_ze_studiów.

22. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Wniosek_o_wydanie_duplikatu_legitymacji.

W celu uzyskania duplikatu legitymacji studenckiej należy na indywidualne konto studenta (nr konta podany jest w systemie USOS) wnieść opłatę w wysokości 33 PLN i dostarczyć do dziekanatu podpisany wniosek z dowodem wpłaty.

23. Upoważnienie do odbioru dokumentów (podanie w formie tradycyjnej) Upoważnienie_do_odbioru_dokumentów.

Student upoważnia osobę/y do odbioru dokumentów związanych z tokiem lub zakończeniem studiów. Upoważnienie nabiera mocy prawnej tylko wtedy, kiedy student wypełni je i podpisze w obecności pracownika dziekanatu. Osoba reprezentująca upoważniającego zobowiązana jest do każdorazowego okazania niniejszego upoważnienia wraz z dowodem osobistym stwierdzającym jej tożsamość. Upoważnienie może być cofnięte w każdej chwili, o czym upoważniający zobowiązany jest poinformować Uniwersytet w pisemnym oświadczeniu.

24. Informacja o zmianie danych (w tym: o zmianie dowodu) (podanie w formie tradycyjnej) Informacja_o_zmianie_danych.

Student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zmianie danych osobowych.

Formularz należy dostarczyć do dziekanatu wyłącznie w oryginale – osobiście lub pocztą tradycyjną (nie skanem).

25. Zasady i tryb wnioskowania o uniwersyteckie nagrody. Więcej informacji TU.

26. Wniosek o wejście do archiwum Wejście do archiwum   Wejście do archiwum wersja w j. angielskim