Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Badania i projekty naukowe

Stypendia dla młodych naukowców:

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

albo

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

 

Projekty naukowe oraz Granty NCN:

Wydział prowadził i obecnie prowadzi kilka grantów i projektów naukowych.

Obecnie prowadzone projekty  projekty i granty

Oferta dla studenta studiów doktoranckich do pracy przy projekcie: BAD Project – PhD student position

 

O dokonaniach Wydziału świadczą otrzymane nagrody.

Do osiągnięć Wydziału należy też wysokospecjalistyczna współpraca z instytucjami kultury na całym świecie.