ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Ogłoszenia

Szanowni studenci,

Odbiór decyzji

Zgodnie z art. 130 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2020 poz. 256) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W związku z powyższym jednym z warunków wypłaty stypendium jest odebranie decyzji o jego przyznaniu. Decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia jej odebrania. Jeżeli nie zamierzasz odwoływać się od decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2020, poz.256)

1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

2.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania w w/w trybie powoduje, iż decyzja staje się ostateczna, prawomocna i podlega wykonaniu. Po złożeniu oświadczenia, zgodnie z art. 127a kpa, od decyzji  nie przysługuje odwołanie.

 

Stypendium specjalne

Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na UMK, jak i kontynuujące naukę, a których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Biuro mieści się przy Domu Studenckim nr 11
ul. Gagarina 33, tel. 56/611-49-83 e-mail:
BON@umk.pl

Stypendium Rektora

Zasady ustalania średniej stypendialnej na potrzeby złożenia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020

  1. Średnia stypendialna zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów obliczana jest ze wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych) uzyskanych w roku poprzednim czyli 2019/2020
    2. Studenci wyższych lat będą mieli obliczoną średnią automatycznie przez system USOS. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie przed wypełnieniem wniosku w generatorze, czy średnia jest prawidłowa.
    Jeśli system USOS wyliczył błędnie średnią to należy skontaktować się z właściwym dla swojego roku dziekanatem i poprosić o ponowne przeliczenie średniej.
    3.
    Osoby rozpoczynające studia na I roku studiów II stopnia (nawet jeśli studia I stopnia ukończone są na WSzP) oraz przenoszące się z innych uczelni, a chcące złożyć wniosek o stypendium rektora dla  najlepszych studentów muszą najpierw dostarczyć do pokoju 107– zaświadczenie o średniej uzyskanej na III roku licencjatu (z podaniem sumy ocen i liczby ocen). Jest to niezbędne do wprowadzenia średniej do rankingu.