ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Charakterystyka studiów KiR

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Studia doktoranckie w dyscyplinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, skierowane są do absolwentów studiów wyższych, legitymujących się dyplomem magistra, uzyskanym na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Studia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w w/w dyscyplinie. Przygotowują do samodzielnej i twórczej działalności artystyczno-konserwatorskiej, naukowo-badawczej oraz pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, nominalny czas ich trwania wynosi cztery lata i obejmuje osiem semestrów. Uczestnik studiów doktoranckich odbywa studia pod nadzorem opiekuna naukowego, będącego pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich.

Studia doktoranckie obejmują realizację programu studiów i przeprowadzenie przewodu doktorskiego, prowadzącego do uzyskania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Absolwenci studiów doktoranckich posiadają kompetencje odpowiadające standardom europejskim – ósmemu poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji.

Studia realizują cele strategiczne Wydziału sztuk Pięknych UMK w Toruniu przez umacnianie jego pozycji dydaktycznej i zachowanie specyfiki naukowo-badawczej. Funkcjonowanie studiów doktoranckich jest przedmiotem analiz wykonywanych w ramach działającego na Wydziale systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Informacje dla kandydatów: Przewodnik po studiach – Studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki

Kierownik Studiów: dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. UMK