Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Staże

 

 

Wyniki II naboru na staże studenckie realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 7, Staże na Wydziale Sztuk Pięknych:
Zal. 1 Protokół Komisji Rekrutacyjnej_Lista Zakwalifikowanych
Zal. 2 Protokół Komisji Rekrutacyjnej Lista Rezerwowa

Zal. 3 Harmonogram zad_7_Staze na WSP_2020_2021_2 (648 KB)

Ogłaszam II nabór na staże studenckie realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 7, Staże na Wydziale Sztuk Pięknych.

Podstawą ubiegania się o staż jest złożenie w terminie do dnia 14 maja 2021 roku w dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych (pokój 111) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty należy składać w jednej ze wskazanych poniżej form:

– elektronicznej (skan) na adres e-mail: beata.suty@umk.pl lub

– osobiście w Dziekanacie Wydziału Sztuk, ul. Sienkiewicza 30/32/pokój 107, 87-100 Toruń lub

– przesłać listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Sztuk, ul. Sienkiewicza 30/32/pokój 107, 87-100 Toruń (z tym, że liczy się data wpłynięcia dokumentów do dnia 14 maja 2021 roku).

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej oraz dokumenty niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o stażach oraz wszelkie dokumenty dostępne są na stronie www Wydziału Sztuk Pięknych, podstronie „Student”, w zakładce „Staże”. https://art.umk.pl/student/staze/

Koordynator projektu

dr Katarzyna Krynicka-Szroeder

Wyniki I naboru na staże studenckie realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 7, Staże na Wydziale Sztuk Pięknych:

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Protokol z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej_Staze na WSP (155 KB)

Lista osób zakwalifikowanych na staże

zal. nr 1 do protokolu_Lista zakwalifikowanych_Staze (94 KB)

Lista rezerwowa

zal. nr 2 do protokolu_Lista rezerwowa_Staze (54 KB)

 

Koordynator projektu

dr Katarzyna Krynicka-Szroeder

………………………………………………………………..

Szanowni Studenci,
Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Staże studentów kierunków Architektura Wnętrz IV rok i Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki V rok.

W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie czy instytucji (może to być firma prowadzona przez pracownika Wydziału Sztuk Pięknych), i otrzymuje stypendium w wysokości 1 920,00 zł. W przypadku odbywania stażu w odległości 50 km lub więcej od swojego miejsca zamieszkania Stażysta dodatkowo otrzymuje: zwrot kosztów zakwaterowania do kwoty 1 400,00 zł, zwrot kosztów utrzymania w kwocie 930,00 zł, zwrot kosztów jednorazowego przejazdu tam i z powrotem do miejsca stażu w wysokości 120,00 zł.

Rekrutacja do programu odbywa się raz do roku. Program trwa od 2020 do 2023 roku.

Szczegółowych informacji udziela koordynator programu Staże na Wydziale Sztuk Pięknych, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt: e-mail: krynicka_szroeder@umk.pl lub tel. 56 611 38 04.

Dziekanat:

mgr Beata Suty
p. 107,
 tel. 56 611 38 00
e-mail: beata.suty@umk.pl

 

Dokumenty

Regulamin stazy_WSP (197 KB)

Rekrutacja

zalacznik 01 Wniosek o przyjecie na staz WSP (178 KB)

ZR.135.2020 – zał. 1 (317 KB)

Dokumenty osób zakwalifikowanych na staż

zalacznik 02 Oswiadczenie WSP (109 KB)

ZR.135.2020 – zał. 2 (205 KB)

zalacznik 03 Dane osobowe uczestnika WSP (176 KB)

ZR.135.2020 – zał. 3 (283 KB)

zalacznik 04 Oswiadczenie ZUS WSP (126 KB)

ZR.135.2020 – zał. 4 (298 KB)

zalacznik 05 Informacja o numerze rachunku bankowego WSP (154 KB)

ZR.135.2020 – zał. 5 (255 KB)

zalacznik 06 Oswiadczenie o miejscu zamieszkania WSP (144 KB)

ZR.135.2020 – zał. 6 (245 KB)

zalacznik 07 Oswiadczenie o niezatrudnieniu WSP (137 KB)

ZR.135.2020 – zał. 7 (236 KB)

zalacznik 08 Dobrowolna zgoda na publikacje wizerunku WSP (146 KB)

ZR.135.2020 – zał. 8 (226 KB)

Umowa z załącznikami

zalacznik 09 Umowa o staz WSP (289 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9 (499 KB)

zalacznik 09.1 Program stazu WSP (126 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.1 (179 KB)

zalacznik 09.2 Zaswiadczenie odbycia stazu WSP (142 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.2 (241 KB)

zalacznik 09.3 Lista obecnosci WSP (134 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.3 (238 KB)

zalacznik 09.4 Dziennik stazu WSP (125 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.4 (224 KB)

zalacznik 09.5 Formularz oceny Stazysty WSP (145 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.5 (247 KB)

zalacznik 09.6 Formularz oceny stazu przez Stazyste WSP (159 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.6 (263 KB)

zalacznik 09.7 Upowaznienie do przetwazania danych osobowych WSP (124 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.7 (222 KB)

zalacznik 09.8 Odwolanie upowaznienia do przetwarzania danych osobowych WSP (119 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.8 (217 KB)

zalacznik 09.9 Dane Stazysty WSP (114 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.9 (211 KB)

zalacznik 09.10a Efekty ksztalcenia kierunku Konserwacja i Restauracja WSP (184 KB)

zalacznik 09.10b Efekty ksztalcenia kierunku Architektura Wnetrz WSP (185 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.10a (288 KB)
ZR.135.2020 – zał. 9.10b (288 KB)

Pozostałe dokumenty

zalacznik 09.11 Wniosek o refundacje poniesionych kosztow WSP (172 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.11 (276 KB)

zalacznik 10 Oswiadczenie_administracja danych WSP (146 KB)

ZR.135.2020 – zał. 10 (244 KB)

“Zaświadczenie pracodawcy o składkach – wymagane od osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenie”

 

Staże na Wydziale Sztuk Pięknych realizowane są w ramach projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni.

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2019-2023 w zakresie dostosowania i realizacji programów kształcenia do potrzeb społ.-gosp. na poziomie krajowym i regionalnym.

W ramach realizacji zadania 7 projektu –  Staże na Wydziale Sztuk Pięknych wsparciem przez cztery kolejne lata akademickie, tj, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022-2023, objęci zostaną każdorazowo studenci IV roku Architektury Wnętrz oraz V roku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Efektem realizacji programu staży na Wydziale Sztuk Pięknych będzie podniesienie kompetencji bezpośrednio związanych z efektami uczenia się na kierunkach objętych wsparciem łącznie u 40 osób przy założeniu, że łącznie uczestniczyć w stażach wspieranych ze środków EFS będzie 44 studentów i na realizację staży wspieranych ze środków EFS zawartych zostanie 44 umów.”