Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Staże na Wydziale Sztuk Pięknych

 

Szanowni Studenci,

Zapraszamy studentów do udziału w programie Staże na Wydziale Sztuk Pięknych (finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu pn. „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II –modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”).

Program dotyczy studentów kierunków Architektura wnętrz II st. I roku i Konserwacja i restauracja dzieł sztuki V rok (UWAGA! program dotyczy tylko studentów tych dwóch kierunków).

W ramach programu student odbywa miesięczny staż w wybranej przez siebie firmie lub instytucji, która zapewni realizację programu stażu zgodną z efektami kształcenia kierunku i zleci stażyście obowiązki związane z praktyką zawodową. Czyli staż musi odbyć się u pracodawcy, który ma firmę konserwatorską (dla kir) / projektową (dla aw), lub w instytucji, która ma odpowiednio dział konserwacji lub dział projektowania.

Co bardzo ważne, staż można odbyć w firmie, której właścicielem jest pracownik Wydziału Sztuk Pięknych. Staż można odbyć również w jednej z firm, które do tej pory zadeklarowały chęć przyjęcia stażystów z WSP UMK w ramach projektu.

Staż musi trwać nieprzerwanie i być zrealizowany w wymiarze 120 godzin (dziennie maksymalnie po 8 godzin, tygodniowo minimalnie 20 godz., a maksymalnie 40 godzin).

Staż można odbyć również (częściowo lub całkowicie) w formie zdalnej, jeżeli program stażu ułożony przez pracodawcę oraz dostępne narzędzia pracy na to pozwalają. Możliwość ta będzie raczej wykorzystywana przez pracodawców stażystów z kierunku architektura wnętrz.

Wymiar stażu wskazuje, że powinien się odbyć w czasie przerwy wakacyjnej, ale jeżeli jest to niemożliwe, staż można również zrealizować w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, po uprzednim ustaleniu z panią dr Karoliną Zimną-Kawecką, Prodziekan do spraw kształcenia i spraw studenckich. Jednakże staż musi zakończyć się do końca sierpnia br.

Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 1 920,00 zł (pomniejszone o składkę ZUS, po udokumentowaniu odbycia stażu zgodnie z zapisami Regulaminu – do pobrania na stronie https://art.umk.pl/student/staze/) .

W przypadku odbywania stażu w odległości 50 km lub więcej od swojego miejsca zamieszkania  stażysta otrzymuje:

zwrot kosztów zakwaterowania do kwoty 1 400,00 zł (wymagane udokumentowanie zakwaterowania kopią umowy najmu, rachunkiem/fakturą za najem oraz potwierdzeniem wpłaty),

zwrot kosztów utrzymania w wysokości 30,00 zł za dzień stażu (ilość dni liczona na podstawie dziennika stażu),

zwrot kosztów jednorazowego przejazdu tam i z powrotem do miejsca stażu do wysokości 120,00 zł (wymagane udokumentowanie rachunkiem/fakturą za przejazd publicznymi środkami komunikacji).

Uniwersytet pokrywa również koszt badań lekarskich oraz Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowych informacji udziela:

koordynator zadania Staże na Wydziale Sztuk Pięknych, dr Katarzyna Krynicka-Szroeder, p. 122, e-mail: krynicka_szroeder@umk.pl , tel. 56 611 38 04

lub asystent koordynatora zadania mgr Beata Suty, p. 111, e-mail:  beata.suty@umk.pl , tel. 56 611 38 54.

 

Wyniki III naboru na staże studenckie realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 7, Staże na Wydziale Sztuk Pięknych:

Lista osób zakwalifikowanych na staże

Zal. 1 do Protokolu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 19_05_2023_lista zakwalifikowanych 

 

Ogłaszamy dodatkowy nabór na III edycję staży studenckich, dla studentów IV roku architektury wnętrz.

Podstawą ubiegania się o staż jest złożenie w terminie do dnia 2 czerwca 2022 roku w dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych (p. 111 lub p. 122) kompletu niżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty należy składać w jednej ze wskazanych poniżej form:

– elektronicznej (skan) na adres e-mail: beata.suty@umk.pl lub krynicka_szroeder@umk.pl

– osobiście w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, p. 111 lub p. 122 lub

– przesłać listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, p. 111, 87-100 Toruń (z tym, że liczy się data wpłynięcia dokumentów do dnia 13 maja 2022 roku).

Dokumenty, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej oraz dokumenty niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Regulamin staży oraz formularze wymaganych dokumentów, stanowiące załącznik do regulaminu, dostępne są do pobrania poniżej.

Koordynator projektu

dr Katarzyna Krynicka-Szroeder

 

Wyniki II naboru na staże studenckie realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 7, Staże na Wydziale Sztuk Pięknych:

Zal. 1 Protokół Komisji Rekrutacyjnej_Lista Zakwalifikowanych
Zal. 2 Protokół Komisji Rekrutacyjnej Lista Rezerwowa

Zal. 3 Harmonogram zad_7_Staze na WSP_2020_2021_2 (648 KB)

Wyniki I naboru na staże studenckie realizowane w ramach projektu pn.: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni – Zadanie 7, Staże na Wydziale Sztuk Pięknych:

Lista osób zakwalifikowanych na staże

zal. nr 1 do protokolu_Lista zakwalifikowanych_Staze (94 KB)

Lista rezerwowa

zal. nr 2 do protokolu_Lista rezerwowa_Staze (54 KB)

………………………………………………………………..

Dokumenty

Regulamin stazy_WSP (197 KB)

Rekrutacja

zalacznik 01 Wniosek o przyjecie na staz WSP (178 KB)

ZR.135.2020 – zał. 1 (317 KB)

Dokumenty osób zakwalifikowanych na staż

zalacznik 02 Oswiadczenie WSP (109 KB)

ZR.135.2020 – zał. 2 (205 KB)

zalacznik 03 Dane osobowe uczestnika WSP (176 KB)

ZR.135.2020 – zał. 3 (283 KB)

zalacznik 04 Oswiadczenie ZUS WSP (126 KB)

ZR.135.2020 – zał. 4 (298 KB)

zalacznik 05 Informacja o numerze rachunku bankowego WSP (154 KB)

ZR.135.2020 – zał. 5 (255 KB)

zalacznik 06 Oswiadczenie o miejscu zamieszkania WSP (144 KB)

ZR.135.2020 – zał. 6 (245 KB)

zalacznik 07 Oswiadczenie o niezatrudnieniu WSP (137 KB)

ZR.135.2020 – zał. 7 (236 KB)

zalacznik 08 Dobrowolna zgoda na publikacje wizerunku WSP (146 KB)

ZR.135.2020 – zał. 8 (226 KB)

Umowa z załącznikami

zalacznik 09 Umowa o staz WSP (289 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9 (499 KB)

zalacznik 09.1 Program stazu WSP (126 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.1 (179 KB)

zalacznik 09.2 Zaswiadczenie odbycia stazu WSP (142 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.2 (241 KB)

zalacznik 09.3 Lista obecnosci WSP (134 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.3 (238 KB)

zalacznik 09.4 Dziennik stazu WSP (125 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.4 (224 KB)

zalacznik 09.5 Formularz oceny Stazysty WSP (145 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.5 (247 KB)

zalacznik 09.6 Formularz oceny stazu przez Stazyste WSP (159 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.6 (263 KB)

zalacznik 09.7 Upowaznienie do przetwazania danych osobowych WSP (124 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.7 (222 KB)

zalacznik 09.8 Odwolanie upowaznienia do przetwarzania danych osobowych WSP (119 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.8 (217 KB)

zalacznik 09.9 Dane Stazysty WSP (114 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.9 (211 KB)

zalacznik 09.10a Efekty ksztalcenia kierunku Konserwacja i Restauracja WSP (184 KB)

zalacznik 09.10b Efekty ksztalcenia kierunku Architektura Wnetrz WSP (185 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.10a (288 KB)
ZR.135.2020 – zał. 9.10b (288 KB)

Pozostałe dokumenty

zalacznik 09.11 Wniosek o refundacje poniesionych kosztow WSP (172 KB)

ZR.135.2020 – zał. 9.11 (276 KB)

zalacznik 10 Oswiadczenie_administracja danych WSP (146 KB)

ZR.135.2020 – zał. 10 (244 KB)

“Zaświadczenie pracodawcy o składkach – wymagane od osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenie”

 

Staże na Wydziale Sztuk Pięknych realizowane są w ramach projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni.

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2019-2023 w zakresie dostosowania i realizacji programów kształcenia do potrzeb społ.-gosp. na poziomie krajowym i regionalnym.

W ramach realizacji zadania 7 projektu –  Staże na Wydziale Sztuk Pięknych wsparciem przez cztery kolejne lata akademickie, tj, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022-2023, objęci zostaną każdorazowo studenci IV roku Architektury Wnętrz oraz V roku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Efektem realizacji programu staży na Wydziale Sztuk Pięknych będzie podniesienie kompetencji bezpośrednio związanych z efektami uczenia się na kierunkach objętych wsparciem łącznie u 40 osób przy założeniu, że łącznie uczestniczyć w stażach wspieranych ze środków EFS będzie 44 studentów i na realizację staży wspieranych ze środków EFS zawartych zostanie 44 umów.”