Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Postępowania Kwalifikacyjne Przewód Doktorski

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNE – PRZEWÓD DOKTORSKI
TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;

TRYB-PRZEPROWADZANIA-CZYNNOŚCI-W-PRZEWODACH-DOKTORSKICH

Załącznik 1: Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego;

Załącznik 2: Wzór pisma w sprawie powołania promotora pomocniczego;

Załącznik 3: Zgoda na objęcie funkcji promotora pomocniczego;

Załącznik 4: Oświadczenie o wcześniejszym składaniu pracy;

Załącznik 5: Kwestionariusz osobowy;

Załącznik 6: Oświadczenie autorskie;

Załącznik 7: Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Załącznik 8: Formularz zgody promotora;

Załącznik 9: Zobowiązanie do samodzielnego pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego;

Załącznik 10: Oświadczenie podmiotu zewnętrznego o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;

Załącznik 11: Oświadczenie doktoranta o samodzielnym napisaniu pracy;

Załącznik 12: Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania recenzentów.

Strona tytułowa pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce

Budowa rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauk o sztuce

Strona tytułowa pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne

Budowa rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne

Strona tytułowa pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Budowa rozprawy doktorskiej w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki