Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Architektura wnętrz

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi 2-stopniowe studia na kierunku Architektura wnętrz. Jest to kierunek artystyczny z solidną podbudową teoretyczną, przygotowujący do kreatywnej działalności w zakresie projektowania wnętrz, ich wystrojów oraz mebli czy szeroko rozumianego designu. Nasi studenci mają dostęp do najnowszych technologii cyfrowych tak w obrazowaniu 3D jak i skanowaniu i druku 3D. Niewątpliwym atutem naszego kierunku jest możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, co umożliwia absolwentom podejmowanie wyzwań projektowych również z zakresu adaptacji wnętrz historycznych.

Edukacja na I stopniu studiów na kierunku Architektury wnętrz UMK wyposaża absolwenta w niezbędne kompetencje i umiejętności umożliwiające po jej ukończeniu otrzymanie tytułu zawodowego. Architektura wnętrz jest kierunkiem interdyscyplinarnym integrującym wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin nauki, sztuki i innych profesji. Program studiów szczególnie uwidacznia nierozerwalny związek pomiędzy praktyką kształcenia artystycznego, projektowego i wiedzy z obszaru szeroko pojmowanej humanistyki. W zakresie artystycznym edukacja na kierunku obejmuje zarówno wiedzę i umiejętności wspólne dla wszystkich dyscyplin sztuki (malarstwa, rzeźby, rysunku, kompozycji, fotografii), jak również elementarne cechy specyficzne dla każdej z tych dyscyplin. Tak rozumiany warsztat ma stanowić bazę zarówno dla działań projektowych, jak i dla własnego twórczego rozwoju. W przedmiotach kierunkowych nauka odbywa się w zakresie elementarnych zagadnień projektowych i projektowana wnętrz wraz z komputerowym wspomaganiem projektowania. Na warsztat projektowy składają się również treści przedmiotów z zakresu rysunku technicznego, architektoniczno-budowlanego, ergonomii, metod realizacji projektów, wiedzy na temat współczesnej infrastruktury technicznej, materiałów budowlanych i wykończeniowych, technik oświetleniowych, standardów, norm i przepisów związanych z architekturą i budownictwem.

Program studiów na kierunku oferuje również indywidualną ścieżkę edukacyjną w postaci wyboru grupy przedmiotów, w których zrealizować się może ambitny plan rozwoju własnych predyspozycji artystycznych, kształtowania postawy twórczej i formułowania poszukiwań projektowych. Edukacja artystyczna i projektowa jest uzupełniana wiedzą na temat konserwacji i restauracji dzieł sztuki jak również nauką z obszaru humanistyki z dyscypliny nauki o sztuce, ale i innych wspierających wysiłki projektowe przedmiotów.

Studia licencjackie trwają sześć semestrów. Pierwszy stopień edukacji na kierunku Architektury wnętrz wieńczy przygotowanie i obrona dyplomu licencjackiego. Dyplom licencjacki składa się z integralnie powiązanych ze sobą dwóch części. Pierwszą z nich jest wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów, drugą zaś przedłożenie i przedstawieniem pracy teoretycznej związanej treścią z pracą praktyczną. Absolwent studiów licencjackich ma możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim na kierunku Architektury wnętrz UMK i pokrewnych kierunkach na innych uczelniach.

 

Studia II stopnia na kierunku Architektura wnętrz są wyjątkową ofertą dla absolwentów studiów I stopnia kierunków: Architektura wnętrz, Architektura, Architektura i urbanistyka oraz Wzornictwo przemysłowe. W programie przewidziano możliwość dopasowania realizowanych przedmiotów do indywidualnych zainteresowań i predyspozycji studenta. Studia magisterskie trwają cztery semestry.

Kanon przedmiotów obowiązkowych zapewnia interdyscyplinarne przygotowanie do projektowania wnętrz, obejmuje zarówno zajęcia ściśle dotyczące projektowania jak i  stymulujące rozwój artystyczny oraz przedmioty teoretyczne poruszające zagadnienia związane z projektowaniem. Każdy student ma możliwość wyboru fakultatywnych przedmiotów z dwóch ścieżek dodatkowego rozwoju: zajęć w pracowniach artystycznych lub zajęć z przedmiotów dotyczących adaptacji zabytkowych wnętrz oraz projektowania wnętrz w kontekście zabytkowej architektury. Wybór zajęć fakultatywnych następuje przed rozpoczęciem każdego kolejnego semestru, co daje możliwość indywidualnego kształtowania realizowanego programu.

Kierunek prowadzony jest przez Katedrę Architektury Wnętrz i Rzeźby

więcej o katedrze

https://www.facebook.com/Architektura-Wn%C4%99trz-na-UMK-w-Toruniu-445830785588861

https://kawir.umk.pl/