Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Procedura hospitacji na Wydziale Sztuk Pięknych

Realizując Zarządzenie nr 145 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ustala się, co następuje:

  1. Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia do 31 października każdego roku akademickiego ustala listę nauczycieli akademickich, doktorantów i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, których zajęcia dydaktyczne będą hospitowane w danym roku akademickim.
  2. Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia w porozumieniu z Dziekanem, kierownikami jednostek Wydziału, kierownikami studiów doktoranckich, niestacjonarnych i podyplomowych ustala osoby hospitujące zajęcia dydaktyczne poszczególnych nauczycieli akademickich, doktorantów i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, które podlegają hospitowaniu w danym roku akademickim.
  3. Lista osób uprawnionych do hospitowania zajęć jest ustalana do 31 października każdego roku akademickiego.
  4. Zajęcia prowadzone przez pracowników dydaktycznych i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są hospitowane przez kierowników zakładów, kierowników katedr, dyrektorów instytutów, Dziekana lub inne osoby znajdujące się na liście osób uprawnionych do hospitowania zajęć, wyznaczone przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia na wniosek Dziekana.
  5. Zajęcia prowadzone przez profesorów tytularnych są hospitowane przez kierowników jednostek, dziekana lub innego profesora tytularnego wskazanego przez Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
  6. Zajęcia prowadzone przez doktorantów są hospitowane przez Dziekana, kierowników jednostek, kierowników studiów doktoranckich lub opiekuna naukowego. Zajęcia prowadzone przez doktorantów hospitowane są w każdym roku akademickim, w którym doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.