Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Procedura hospitacji na Wydziale Sztuk Pięknych

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

1. Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia, w porozumieniu z Wydziałową Radą ds. Jakości Kształcenia, do 31 października każdego roku akademickiego ustala listę nauczycieli akademickich, doktorantów i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, których zajęcia dydaktyczne będą hospitowane w danym roku akademickim.
2. Rada ds. Jakości Kształcenia do 31 października każdego roku akademickiego ustala listę osób hospitujących zajęcia dydaktyczne poszczególnych nauczycieli akademickich, doktorantów i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, które podlegają hospitowaniu w danym roku akademickim.
3. Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia niezwłocznie przedstawia listę osób, o których mowa w ust. 1 i 2 Dziekanowi, Przewodniczącym Rad Dyscyplin, Kierownikom studiów doktoranckich, niestacjonarnych i podyplomowych – każdemu odpowiednio w zakresie jego nadzorowania.
4. Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia przekazuje do dnia 15 listopada Kierownikom Katedr – odpowiednio wg zakresu ich nadzorowania – listę osób, których zajęcia dydaktyczne będą hospitowane w danym roku akademickim.
5. Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia informuje hospitujących o trybie i terminie przeprowadzenia hospitacji.
6. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są hospitowane przez Kierowników Katedr, Dziekana lub inne osoby znajdujące się na liście osób o których mowa w ust. 2.
7. Zajęcia prowadzone przez osoby z tytułem profesora są hospitowane przez Kierowników Katedr, Dziekana lub osobę z tytułem profesora wskazaną przez Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości w porozumieniu z Radą ds. Jakości Kształcenia.
8. Zajęcia prowadzone przez doktorantów są hospitowane przez Kierowników studiów doktoranckich, opiekuna naukowego lub kierowników jednostek. Zajęcia prowadzone przez doktorantów hospitowane są w każdym roku akademickim, w którym doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.
9. Tryb przeprowadzenia hospitacji reguluje Zarządzenie Nr 204 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
10. Hospitacje mogą się odbywać w sposób tradycyjny lub w sposób zdalny, w zależności od sposobu prowadzenia zajęć.
11. Protokoły hospitacji, po spełnieniu wymogów § 8 Zarządzenia nr 204 Rektora UMK, o którym mowa w ust. 9, są przekazywane nie później niż 2 tygodnie po przeprowadzeniu hospitacji do Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia.

ZARZĄDZENIE Nr 204 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF.

ZARZĄDZENIE Nr 226 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 204 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF.

ZARZĄDZENIE Nr 167 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 204 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ZR.167.2021

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 167 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2021 r.w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych w UMK w Toruniu załącznik 1

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 167 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2021 r.w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych w UMK w Toruniu załącznik 2