Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

POROZUMIENIE Z NARODOWYM INSTYTUTEM KONSERWACJI ZABYTKÓW

Zdjęcie ilustracyjne
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych - dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK i dr Michał Laszczkowski - dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK podpisała porozumienie o współpracy z dr. Michałem Laszczkowskim dyrektorem Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Na mocy porozumienia Wydział przystąpił do programu ułatwiającego pozyskiwanie obiektów do badań i konserwacji w ramach zajęć dydaktycznych oraz finansowania wydatków i materiałów z tym związanych.

Porozumienie z NIKZ obejmuje wdrażanie Programu Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce oraz współpracę w obszarze kształcenia konserwatorów zabytków i konserwatorów dzieł sztuki. Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu jako pierwszy w Polsce będzie wspólnie z NIKZ realizować wspomniany program. NIKZ będzie finansował m.in. wykonywanie projektów oraz prac badawczych i badawczo-konserwatorskich na obiektach ruchomych przez studentów i doktorantów podczas zajęć oraz prac dyplomowych oraz doktorskich. Obiekty poddawane pracom będą pochodziły z Katalogu Obiektów, przygotowywanego i aktualizowanego przez NIKZ, który następnie będzie przekazywany do Uczelni oraz innych podmiotów biorących udział w Programie.

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z najwyższą kategorią naukową A+ w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,  cieszy się opinią lidera w kształceniu najlepszych polskich konserwatorów. Znajduje się tu doskonałe zaplecze dydaktyczne i wyspecjalizowane katedry – m.in.: Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry, Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych, Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki na UMK to jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków na polskich uczelniach, posiadający nowoczesny i wartościowy program kształcenia konserwatorów zabytków i konserwatorów dzieł sztuki.

O programie na stronie NIKZ:
https://nikz.pl/aktualnosci/narodowy-instytut-konserwacji-zabytkow-wdraza-program-wsparcia-dydaktyki-na-wydzialach-konserwatorskich-w-polsce/

pozostałe wiadomości