Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NOWA PUBLIKACJA "TEXTUS, PICTURA, MUSICA. ŚREDNIOWIECZNY KODEKS..."

Zdjęcie ilustracyjne

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych pod redakcją dr hab. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, prof. UMK i dr Marty Czyżak (ISBN: 978-83-231-4498-4, ss. 304).

Monografia stanowi trzeci tom serii „Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną średniowiecza” (red. M. Jakubek-Raczkowska), integrujący wyniki interdyscyplinarnych badań (zarówno studiów jednostkowych, jak i opracowań przekrojowych) nad kodeksami rękopiśmiennymi, podejmowane z uwzględnieniem różnych perspektyw i metod – literaturoznawczej, źródłoznawczej, kodykologicznej, muzykologicznej, zabytkoznawczej. W kolejnych działach uwidocznione są interdyscyplinarne ścieżki badawcze, przede wszystkim w ramach źródłoznawstwa (Textus, z analitycznymi artykułami Michała Sołomieniuka i Moniki Opalińskiej) i historii sztuki (Pictura – z wnikliwym studium z zakresu historii sztuki autorstwa Szymona Tracza), ale też interdyscyplinarnych badań nad liturgicznymi księgami muzycznymi (Musica: artykuły Dominiki Grabiec, Piotra Ziółkowskiego oraz Moniki i Juliusza Raczkowskich), z ważnym wątkiem dziedzictwa pokrzyżackiego. Obok teoretycznych prac badawczych, służących rozpoznawaniu i wartościowaniu dziedzictwa rękopiśmiennego, monografia w dziale Traditio eksponuje nowoczesny obszar związany z ochroną i upowszechnieniem ksiąg rękopiśmiennych, w którym kluczową rolę odgrywa interdyscyplinarne podejście: działania konserwatorskie podejmowane przy średniowiecznych rękopisach (teksty Małgorzaty Pronobis-Brzezińskiej oraz Lidii Bannach-Szewczyk i Barbary Wojdyło) oraz aktywność związaną z ich udostępnieniem za pośrednictwem nowoczesnych technologii (rozdziały autorstwa Anny Karoliny Zawady, Marty Czyżak oraz Dominika Piotrowskiego).

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5830/textus-pictura-musica-sredniowieczny-kodeks-rekopismienny-jako-przedmiot-badan-interdyscyplinarnych

pozostałe wiadomości