Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURSY IDUB DLA PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW

Tablica informacyjna z logo Uniwersytetu i napisem
fot. Andrzej Romański

Trwają nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza na UMK (IDUB). Celem programu jest wzrost międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

Aktualnie prowadzone są poniższe konkursy.

Mobilności dla doktorantów

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania trwającej 30 dni wizyty (stażu) w zagranicznej instytucji. Nabór do tej edycji konkursu trwa do 31 października 2022 r. Więcej informacji na stronie.

Konkurs "Grants4NCUStudents" (V edycja)

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów, doktorantów, kół naukowych (z wyłączeniem członków zespołów w ramach Centrów Doskonałości), które wpisują się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej: internacjonalizacji, interdyscyplinarności, innowacyjności i integralności. W ramach konkursu można wnioskować o wsparcie przede wszystkim badań wstępnych, rozpoznawczych, pilotażowych i kwerendy, wyjazdów na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udziału w konkurach międzynarodowych, dofinansowanie zakupu materiałów oraz organizację wystaw indywidualnych i grupowych. Nabór wniosków trwa do 7 listopada 2022 r., a więcej szczegółów można znaleźć na stronie.

Mobilności dla pracowników

W ramach tego konkursu istnieją następujące moduły: konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych, konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK, konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych oraz konkurs dla profesorów wizytujących UMK.

Celem jest przede wszystkim zdobycie międzynarodowego doświadczenia badawczego zarówno w pracy z zespołem za granicą lub w Polsce, a dzięki temu umiędzynarodowienie badań naukowych. Nabór trwa do 21 listopada 2022 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie IDUB.

Konkursy, na które nabór nie jest ograniczony konkretnym terminem i aplikacje są przyjmowane w trybie ciągłym.

Granty na granty europejskie

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w zakresie przygotowania grantów. Szczegóły można znaleźć na stronie.

Konkurs publikacyjny na pracowników

Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech grupach, które tworzą: 1) członkowie Uniwersyteckich Centrów Doskonałości (UCD); 2) członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields – EF); 3) osoby spoza zespołów, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie.

Expert

Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu, którzy chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów podczas przygotowana projektu badawczego w procesie wnioskowania o grant z funduszy zewnętrznych. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym, przy czym zgłoszenie w konkursie musi wpłynąć 4-6 miesięcy przed terminem składania wniosku w konkursie o grant z funduszy zewnętrznych. O szczegółach konkursu można przeczytać na stronie.

Konkurs publikacyjny dla doktorantów

Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza". Do udziału uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami Uniwersyteckich Centrów Doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: a) opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2; b) opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu; c) dofinansowanie druku monografii. Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu, który można znaleźć na stronie.

pozostałe wiadomości