Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

DODATKOWA REKRUTACJA DO ANGLOJĘZYCZNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne

Wszyscy samodzielni pracownicy UMK zainteresowani promotorstwem mogą składać propozycje projektów doktorskich dla kandydatów przyjmowanych w ramach miejsc stypendialnych finansowanych przez Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską Academia Copernicana (ISD-AC) w roku akademickim 2022/2023. Jest to rekrutacja dodatkowa! Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie internetowej ISD-AC: https://www.ac.umk.pl/en/recruitment/general-information/.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 19.08.2022 r. Zgłaszanie projektów w formie elektronicznej (academia.copernicana@umk.pl) oraz pisemnej w sekretariacie Szkoły.

Anglojęzyczne wnioski powinny zawierać następujące elementy:
1) opis projektu zawierający wprowadzenie, cele, metodykę oraz oczekiwane wyniki,
2) informacje na temat kandydata na promotora składającego wniosek: realizowane w ciągu ostatnich 4 lat projekty badawcze, aktualną wartość Field-Weighted Citation Impact (w oparciu o InCites lub SciVal) lub/i h-index i ogólną liczbę cytowań (w oparciu o Web of Science, Scopus lub/i Google Scholar), informacja o współpracy zagranicznej, 4 najważniejsze prace naukowe opublikowane w ciągu ostatnich 4 lat,
3) deklaracja o możliwości udziału zagranicznego promotora w projekcie doktorskim,
4) deklaracja możliwości wykonania projektu w ciągu 4 lat wraz ze wskazaniem źródła finansowania projektu i możliwości odbywania >1-miesięcznego stażu zagranicznego przez doktoranta.

Formularze wniosków dostępne są na stronie: https://www.ac.umk.pl/en/recruitment/general-information/.

pozostałe wiadomości