Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

KONKURS "EMERGING FIELDS" NA WYŁANIAJĄCE SIĘ POLA BADAWCZE

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/UniwersytetMikolajaKopernika

Od 16.05.2022 r. rozpoczyna się nabór w konkursie na wybór zespołów badawczych reprezentujących wyłaniające się pola badawcze w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski należy składać elektronicznie wyłącznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, w terminie 16.05-17.06.2022 r.

Celem konkursu jest wybór 12 zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych -  Emerging Fields (EF), po 4 w każdej z grup dziedzinowych, tj. w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, w dziedzinie nauk o życiu oraz w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych. 

Warunkiem przystąpienia zespołu do konkursu jest przedstawienie planu rozwoju potencjału naukowego na okres 3 lat, tj. od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Zespoły, które wygrają konkurs otrzymają status nowego zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego na Uniwersytecie.  

Laureaci konkursu otrzymają w ciągu 3 lat ich funkcjonowania wsparcie finansowe w wysokości 1 000 000 zł oraz możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia w konkursach dedykowanych członkom zespołów EF. 

W konkursie mogą wziąć udział zespoły badawcze działające na UMK, które w okresie ostatnich 5 lat wykazywały się udokumentowaną aktywnością naukową – pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, realizacją projektów badawczych oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia badań na UMK. W konkursie mogą brać udział zespoły interdyscyplinarne.  

Członkowie zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego nie mogą być jednocześnie członkami żadnego z uniwersyteckich centrów doskonałości utworzonych w ramach IDUB. 

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres ef@umk.pl. 

Wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński, dr Jacek Rakoczy. 

Wsparcie administracyjne: Sekretariat IDUB, mgr Liliana Rynkiewicz, tel. 56 611 31 41. 

Regulamin oraz załącznik dostępne są na stronie https://www.umk.pl/idub/konkursy/2022/.

pozostałe wiadomości