Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

LIST JM REKTORA W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło grafiki: https://www.gov.pl

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59 przez działającego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234 z późn. zm.) Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązuję wspólnotę akademicką do zachowania szczególnej czujności. W szczególności należy zwracać uwagę na podejrzane zachowania osób znajdujących się na terenie Uniwersytetu oraz na podejrzane przedmioty. O wszystkich niepokojących sytuacjach należy niezwłocznie informować właściwych dziekanów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, kanclerza albo rektora.

Jednocześnie informuję, że komórki administracji ogólnouniwersyteckiej odpowiedzialne za administrowanie obiektami w uzgodnieniu z kierownikami zlokalizowanych w nich jednostek podejmą działania wynikające z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.), a w szczególności ograniczą możliwość wstępu do obiektów Uniwersytetu dla osób postronnych. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa bardzo proszę o zrozumienie i zastosowanie się do wprowadzanych ograniczeń.

Z wyrazami szacunku

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

pozostałe wiadomości