Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

"GRANTY NA START" DLA UKRAIŃSKICH NAUKOWCÓW-UCHODŹCÓW

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W celu wsparcia ukraińskich naukowców, uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uruchamia dla nich specjalną ścieżkę „Grantów na start”.

Badania w ramach grantu powinny dotyczyć współpracy naukowej w zespołach badawczych działających na naszej Uczelni. Finansowaniem można objąć okres do trzech miesięcy, przewidywana jednak jest możliwość jego przedłużenia. Miesięczny koszt realizacji grantu wynosi 5000 zł i obejmuje wszelkie koszty związane z pobytem badacza na Uniwersytecie. Granty mogą być finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych, programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub z funduszu spójności.

Informacje na temat sposobu aplikacji i warunków realizacji grantu znajdują się w Zarządzeniu nr 40 z 14 marca 2022 r. Wniosek przygotowany w języku polskim lub angielskim należy złożyć w wersji papierowej do Działu Nauki lub Działu Nauki i Projektów CM, albo przesłać drogą elektroniczną na adres dn@umk.pl lub projekty@cm.umk.pl.

Formularz w języku polskim

Application form in English

Order No. 40 in English


Із метою підтримки українських науковців-біженців із охопленої війною України наш Університет відкриває для них спеціальний програму «Гранти на старт».

Дослідження в рамках гранту мають відбуватися у науковій співпраці дослідницьких груп, що працюватимуть у нашому університеті. Фінансування може тривати до трьох місяців, але закладається можливість його продовження. Щомісячна вартість реалізації становить 5000 злотих і включає усі витрати, пов'язані з перебуванням дослідника в університеті. Гранти можуть фінансуватися із бюджетів організаційних підрозділів, програми «Ініціатива досконалості – Дослідницький університет» або із фонду єдності.

Інформацію про спосіб подання заявки та умов реалізації гранту знаходяться у Положенні № 40 від 14.03.2022 р. Заявку, підготовлену польською або англійською мовами Відділу науки та проектів Медичного факультету або надіслати електронною поштою за адресою dn@umk.pl або projekty@cm.umk.pl.

Форма польською

Форма англійською

Order No. 40 in English

pozostałe wiadomości