Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA UNIWERSYTETU

Znak nawigacyjny w miasteczku akademickim
fot. fot. Andrzej Romański

W związku z komunikatem władz rektorskich, od 28 lutego 2022 r. kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym wg obostrzeń sanitarnych regulowanych Zarządzeniem nr 31 Rektora UMK w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania UMK w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Obowiązują następujące zasady:

 1. W harmonogramie zajęć zapewnia się co najmniej 15-minutowe przerwy pomiędzy zajęciami danej grupy.
 2. W czasie zajęć trwających 90 minut bez przerwy prowadzący ustala jedną trwającą 10 minut przerwę wliczaną do czasu zajęć.
 3. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni wspólnej budynków, jak i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 5. Wszystkim uczestnikom procesu kształcenia zaleca się wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przestrzeganie zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się.

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania UMK w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1
Kształcenie

§ 1

 1. W zajęciach na terenie Uniwersytetu mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, bary, toalety), jak i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
 3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia doktorantom, studentom i innym uczestnikom procesu kształcenia uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych. Nieobecność na zajęciach z tego powodu traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną.

§ 2

 1. W harmonogramie zajęć zapewnia się co najmniej 15-minutowe przerwy pomiędzy zajęciami danej grupy.
 2. W czasie zajęć trwających 90 minut bez przerwy prowadzący ustala jedną trwającą 10 minut przerwę wliczaną do czasu zajęć.

§ 3

Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się̨ na terenie szpitali są̨ prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału.

 

Rozdział 2
Pracownicy Uniwersytetu

§ 4

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z epidemii COVID-19, odpowiednio:
  1) kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum – w przypadku pracowników administracji i obsługi,
  2) dziekan lub kierownik uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej – w przypadku nauczycieli akademickich, pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, informatyków, archiwistów, analityków danych oraz bibliotekarzy - może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.
 2. Polecenie pracy zdalnej, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego albo pracownika zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego. Do wniosku dołącza się zakres obowiązków, które mają być wykonywane w ramach pracy zdalnej i czas ich wykonywania oraz informację dotyczącą formy kontaktu z pracownikiem.
 3. Polecenie pracy zdalnej wraz z wnioskiem, zakresem obowiązków i informacją, o których mowa w ust. 2, przekazuje się odpowiednio do Działu Spraw Pracowniczych lub do Działu Spraw Pracowniczych CM.
 4. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej, bezpośredni przełożony pracownika jest zobowiązany do nadzorowania wykonywania ustalonego zakresu obowiązków oraz czasu pracy.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników do zakrywania w pomieszczeniach Uniwersytetu ust i nosa przy pomocy maseczki. Nakaz ten nie obowiązuje, gdy w pomieszczeniu przebywa jedna osoba, albo więcej niż jedna osoba, dla których to pomieszczenie jest stałym miejscem wykonywania pracy i nie przebywają w nim czasowo inne osoby.

§ 6

W sytuacji wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, okoliczność ta może usprawiedliwiać nieobecność w pracy pracownika w okresie wskazanym w odrębnych przepisach. W tym przypadku pracownik zobowiązany jest przesłać skan stosownego oświadczenia (formularze dostępne na stronie Działu Płac i Działu Płac CM) drogą mailową na adres: dplace@umk.pl w części toruńskiej lub na adres: place@cm.umk.pl w części bydgoskiej.

 

Rozdział 3
Budynki Uniwersytetu

§ 7

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników właściwych komórek administracji do:

 1. wywieszenia przy wejściu do budynku informacji w języku polskim i angielskim dotyczącej objawów zarażenia COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, zawierającej nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, numery telefonów do służb medycznych oraz zawierającej numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590);
 2. umieszczenia przy wejściu do budynku, płynu do dezynfekcji rąk oraz zamieszczenie informacji w języku polskim i angielskim o obowiązku korzystania z niego przez wszystkie osoby wchodzące do budynku;
 3. wyznaczenia i przygotowania (wyposażonego w szczególności w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący oraz termometr bezdotykowy) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;
 4. wywieszenia w toaletach instrukcji dotyczących mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk;
 5. zapewnienia dezynfekcji toalet kilka razy w ciągu dnia oraz kontroli czystości i zaopatrzenia w niezbędne środki (mydło, ręczniki jednorazowe);
 6. zapewnienia regularnej codziennej dezynfekcji lub czyszczenia mebli (krzeseł i innych powierzchni dotykowych) oraz sprzętu, urządzeń i materiałów wykorzystywanych podczas przeprowadzania zajęć praktycznych;
 7. zapewnienia pracownikom obsługi sprzętu, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej (maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych), a także specjalnych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej;
 8. monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego dezynfekowania powierzchni dotykowych, a w szczególności poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów, które muszą być dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 8

Nauczycielom akademickim, studentom, doktorantom i innym uczestnikom procesu kształcenia na Uniwersytecie, a także pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zaleca się wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przestrzeganie zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się.

§ 9

 1. Pracownicy, doktoranci, studenci i uczestnicy innych form kształcenia mogą zgłaszać na adres koronawirus@umk.pl informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

 

R E K T O R
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Pełna treść zarządzenia

pozostałe wiadomości