Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

PROF. DR HAB. ANNA WYSOCKA DOŁĄCZYŁA DO GRONA PROFESORÓW

Portretowe zdjęcia prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej i prof. dr hab. Anny Wysockiej
Prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska i prof. dr hab. Anna Wysocka fot. nadesłane/Jacek Chmielewski

Na mocy postanowienia Prezydenta RP opublikowanego w Monitorze Polskim 9 lutego 2022 r. do profesorskiego grona dołączyły dwie badaczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska z Wydziału Lekarskiego w dyscyplinie nauk medycznych i prof. dr hab. Anna Wysocka z Wydziału Sztuk Pięknych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Prof. dr hab. Anna Wysocka urodziła się w 1975 roku w Toruniu. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymując w 1999 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Lecha Wolskiego. Od 1999 roku pracuje na macierzystym wydziale, od 2018 roku prowadząc pracownię dyplomującą w Katedrze Malarstwa. W 2006 roku uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne – malarstwo, na podstawie przedstawionej rozprawy pt. "Materia malarska jako punkt wyjścia do reliefowego traktowania płaszczyzny obrazu. Tworzenie relacji: obraz a przestrzeń fizyczna". W 2013 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych, przedstawiając rozprawę pt. "Metafizyka materii". W latach 2011–2014 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Artystycznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Prezentowała prace na  trzydziestu pięciu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczyła w około sześćdziesięciu wystawach zbiorowych. Otrzymała kilkanaście nagród i wyróżnień. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych i kolekcjach muzealnych w Polsce, Niemczech, Belgii, Serbii oraz Stanach Zjednoczonych. Tworzy obrazy, obiekty, rzeźby, płaskorzeźby oraz rysunki w technice własnej. Na podstawie monografii pt. "Anna Wysocka. Twórczość/Creation 1999-2019" wydanej przez WSP UMK powstał katalog elektroniczny, który można zobaczyć tutaj.

Prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska jest absolwentką kierunku biotechnologia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Pracę doktorską pt. "Rola mezenchymalnych komórek macierzystych w remodelingu rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego szczura" wykonała w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK pod kierunkiem prof. Tomasza Drewy i obroniła w 2011 r. W 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac pn. "Rekonstrukcja pęcherza moczowego technikami inżynierii tkankowej, badania eksperymentalne".   W latach 2005-2007 pracowała jako technik, następnie jako asystent (2007-2011) i adiunkt (2012-2015) w Zakładzie Inżynierii Tkankowej CM UMK. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, a od 2017 Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek na Wydziale Lekarskim CM UMK. Odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach akademickich na całym świecie, m.in. w Interdyscyplinary Stem Cell Institute, USA (2016), Diabetes Research Institute, USA (2006 i 2016), Institut Klinické a Experimentální Mediany, Czechy (2008) oraz Universite Catholique de Louvain, Belgia (2005). Była kierownikiem grantów MNiSW (Iuventus Plus), NCN (Sonata), NCBiR (Lider) oraz liderem Zespołu w grancie NCBR (Strategmed).   Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień: trzykrotnie pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2010, 2012, 2016), pierwszej nagrody Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2010), dwukrotnie wyróżnień za najlepsze prace kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2011, 2017), trzykrotnie  Nagrody Zespołowej Rektora UMK (2010, 2012, 2014), Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Nauka, Badania Naukowe i Postęp Techniczny (2016). Stypendystka Ministra Zdrowia (2006), Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2015) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018-2021). W swoim dorobku ma 208 publikacji, w tym 81 artykułów pełnotekstowych o łącznej wartości IF=200,882 oraz 3605 pkt. wg MNiSW. H-indeks =16 (Scopus), 10- indeks= 39. Prof. Pokrywczyńska jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej "Aksolotl" oraz prezesem spółki spin off "Stem Cell Therapies sp.zoo". Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Marty Pokrywczyńskiej skupiają się na konstrukcji pęcherza moczowego z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej, w tym poszukiwaniu optymalnych biomateriałów i źródeł komórek do regeneracji rekonstruowanego pęcherza moczowego oraz badaniu molekularnych i komórkowych podstaw mechanizmu regeneracji. Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest wprowadzenie wytworzonych technikami inżynierii tkankowej produktów leczniczych terapii zaawansowanej do praktyki klinicznej w urologii.

pozostałe wiadomości