Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NOWA ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA. AKTUALIZACJA I KOMUNIKAT PRODZIEKAN!

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

      

KOMUNIKAT PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

W związku ze zmianami odnośnie organizacji kształcenia wprowadzonymi przez „Zarządzenie nr 4 Rektora UMK z 5 stycznia 2022 r. …” informuję, że od 10 stycznia 2022 r.:

 1. Wszystkie wykłady niezależnie od liczby osób oraz inne zajęcia w grupach powyżej 30 osób muszą być prowadzone w formie zdalnej.
 2. Pozostałe zajęcia w grupach do 30 osób włącznie – prowadzone są w formie tradycyjnej (stacjonarnej).
 3. W celu umożliwienia studentom uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach dydaktycznych dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu innych zajęć, niż określone w § 1 ust. 1 Zarządzenia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.

Tryb dokonania zgłoszeń takich zajęć został wskazany w wiadomości e-mail skierowanej do nauczycieli, którzy powinni uzgodnić zmianę formy zajęć z poszczególnymi grupami studentów.

                     dr Karolina Zimna-Kawecka

                     prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

 

Zarządzenie nr 4 Rektora UMK z 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. wszystkie wykłady, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów i uczestników innych form kształcenia, oraz inne zajęcia prowadzone w grupach liczących powyżej 30 osób odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub jeżeli względy organizacyjne tego wymagają - asynchronicznym.
 2. W celu umożliwienia studentom i uczestnikom innych form kształcenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach dydaktycznych dziekan może podjąć decyzję o przeprowadzeniu innych zajęć, niż określone w ust. 1, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.
 3. Dziekan sporządza zbiorcze zestawienie zajęć, o których mowa w ust. 2 i przekazuje je prorektorowi ds. kształcenia w terminie do 15 stycznia 2022 r.
 4. Zajęć, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§ 2

 1. Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu.
 2. Pisemne egzaminy i zaliczenia końcowe odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.

§ 3

 1. Konsultacje (dyżury) pracowników w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz w okresie sesji, o których mowa w § 2 ust. 1, odbywają się na terenie Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Student może wziąć udział w konsultacjach z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem lub uczestnikiem innej formy kształcenia w czasie rzeczywistym.

§ 4 Zaleca się nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne na terenie Uniwersytetu zakrywanie w trakcie zajęć ust i nosa przy pomocy maseczki.

§ 5 Traci moc zrządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r., poz. 6).

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 r.

R E K T O R 
prof. dr hab. Andrzej Sokala

Treść zarządzenia

pozostałe wiadomości