Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

TRWA MIESIĄC ZDALNEJ NAUKI. WYTYCZNE RODO

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Eryk Jarzynka

 

 

Od 11 grudnia do 9 stycznia zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu będą odbywały się zdalnie.

Zmiany wprowadza Zarządzenie nr 242 Rektora w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W związku z ponownym przejściem na system prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym p. Jakub Rutkowski – Inspektor Ochrony Danych przypomina, że na stronie internetowej Uniwersytetu pod adresem: https://www.umk.pl/uczelnia/iod/Zalecenia_dla_prowadzacych.pdf  dostępne są zalecenia dla prowadzących zajęcia w zakresie ochrony danych osobowych.

Pełna treść zarządzenia: 

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

  1. W okresie od dnia 11 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między prowadzącym a studentami w czasie rzeczywistym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, zajęcia praktyczne na regulowanych kierunkach medycznych odbywają się na terenie Uniwersytetu, szpitala uniwersyteckiego lub innego zakładu opieki zdrowotnej, o ile pozwala na to sytuacja epidemiczna i przepisy obowiązujące na terenie tych placówek.
  3. Zajęć, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.  

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala 

pozostałe wiadomości