Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Najlepsze dyplomy na wystawie w CSW

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

28 lutego o godz. 18:00 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu została otwarta wystawa "Dyplom 2019", prezentująca najlepsze dyplomy powstałe w zeszłym roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Na wystawę składają się wyróżnione dyplomy ubiegłorocznych absolwentów: malarstwa, grafiki, rzeźby, sztuki mediów i edukacji wizualnej oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki i ochrony dóbr kultury. Są to prace łącznie kilkudziesięciu absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK reprezentujących różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze.

Wzorem poprzednich lat autorzy najlepszych dyplomów zostaną uhonorowani nominacjami, wyróżnieniami oraz nagrodami. W obszarze sztuk plastycznych są to Medal im. Tymona Niesiołowskiego przyznawany za najlepszy dyplom na wszystkich kierunkach artystycznych oraz Medal im. Janusza Boguckiego przyznawany przez Radę Programową Kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna za najlepszy dyplom artystyczny i pracę teoretyczną. Najlepsze prace dyplomowe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki uhonorowane zostaną przez Kapitułę Nagród i Wyróżnień im. doc. Leonarda Torwirta: nominacjami, wyróżnieniami i nagrodami. Na kierunku ochrona dóbr kultury przyznawane są dwie nagrody za wybitną pracę dyplomową: Nagroda im. prof. Jerzego Remera oraz Nagroda im. doc. Jerzego Frycza.

DYPLOM 2019

Tegoroczną ekspozycję można opisać odwołując się do kilku porządkujących kategorii. W przypadku dyplomów artystycznych są nimi: różnorodność, refleksja, pasja. Termin różnorodność odnosi się do bogactwa formalnego ukazywanych prac: graficznych, malarskich, rzeźbiarskich, rysunkowych czy fotograficznych oraz do innowacyjnych sposobów wypowiedzi artystycznej w ramach tych dyscyplin sztuki. Refleksyjność dotyczy twórczego negocjowania tradycji artystycznej, która polega na świadomym wyborze dziedzictwa, a nie jego automatycznym przejęciu. Poza tym refleksyjność widać  w podejmowanej tematyce prac odnoszących się do problematyki: jednostki, społeczeństwa, tożsamości, pamięci, cywilizacji... Pasja oznacza, że prace powstały z autentycznej potrzeby tworzenia. Z kolei dyplomy konserwatorskie i badawcze cechują się profesjonalizmem, interdyscyplinarnością. Ich profesjonalizm przejawia się w zakończonych sukcesem specjalistycznych i wymagających wielorakich umiejętności działaniach konserwatorskich na obiektach sztuki dawnej i współczesnej. Interdyscyplinarność dotyczy integrowania przez młodych konserwatorów i badaczy różnych dziedzin wiedzy i twórcze jej wykorzystywanie dla dokumentowania, odnawiania i opisywania dziedzictwa kulturowego. Wiedza i umiejętności to jednak nie wszystko. Również w tym wypadku należy mówić o  pasji. Bez tego niemierzalnego naddatku, który cechuje prawdziwego badacza, nie dałoby się stworzyć tak wyśmienitych dyplomów.

 

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13.

Czas trwania wystawy: 28.02.2020-05.04.2020 r.

Wernisaż: 28.02.2020 r. o godz. 18.00.

Finisaż: 3.04.2020 r., godz. 12.00.

Koordynator wystawy ze strony UMK: Iwona Szpak-Pawłowska.

Koordynator wystawy ze strony CSW: Paulina Kuhn.

Kurator wystawy: Michał Rygielski.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć