Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Charakterystyka studiów

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE NAUK O SZTUCE

Studia doktoranckie w zakresie Nauk o Sztuce trwają cztery lata, a kończą się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauk o Sztuce. Zapewniają wykształcenie na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji, prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Oferta jest adresowana do absolwentów uczelni wyższych,wszczególności – absolwentów kierunków o profilu ogólnoakademickim, związanych ze sztuką lub materialnym dziedzictwem kulturowym – którzy pragną realizować dalsze, wieloaspektowe badania w tym zakresie,osadzone w obszarze nauk humanistycznych. Przedmiot i profil studiów doktoranckich a także ukierunkowanie prac własnych Doktorantów są wpisane w długoletnią tradycję naukowo-badawczą i dydaktyczną Wydziału Sztuk Pięknych, integrującą interdyscyplinarne narzędzia i metody badań nad sztuką i dziedzictwem kulturowym. Tematem projektów własnych mogą być m.in. relikty przeszłości (analizowane i intepretowane w ujęciu historycznym, strukturalnym oraz aksjologicznym), ich percepcja i recepcja jako nośników znaczeń, a także te formy wytworów kultury współczesnej i związanych z nimi działań (kolekcjonerstwo, muzealnictwo, krytyka artystyczna, ochrona dziedzictwa współczesnego), które mają charakter kulturotwórczy. Doktoranci mają możliwość korzystania z potencjału Wydziału w tym zakresie, oraz współuczestnictwa w wytyczaniu nowych linii jego naukowo-badawczego rozwoju.

Studia stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy w zakresie nauk o sztuce, rozwijania profesjonalnych umiejętności i warsztatu naukowo-badawczego, czynnego uczestnictwa w życiu naukowym. Realizacja programu studiów zapewnia Doktorantom przygotowanie do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i wypracowywania nowatorskich metod w podejściu do dziedzictwa kulturowego, a dzięki praktykom zawodowym dają także podstawy przygotowania do akademickiej pracy dydaktycznej.

Uczestnicy studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym: prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz korzystania z różnych form pomocy materialnej, a także – ubiegania się z ramienia Uniwersytetu o granty i finansowanie projektów badawczych z różnych instytucji pośredniczących (m.in. NCN, NCBiR, FNP, MNiSW itd.).

Informacje dla kandydatów: Przewodnik po studiach – Studia doktoranckie z zakresu nauk o sztuce

Kierownik Studiów: dr hab Monika Raczkowska-Jakubek