Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Sztuka mediów i edukacja wizualna

Nabór 2024/2025

Sztuka mediów i edukacja wizualna – I stopień

Rekrutacja na kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna przebiega trzyetapowo:

– rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

– portfolio – przegląd teczki z pracami plastycznymi dostarczonej drogą elektroniczną w jednym pliku PDF;

– stacjonarna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Całości dopełnia konkurs świadectw maturalnych.

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku PDF (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych według schematu: tytuł, technika, format, rok powstania. Portfolio powinno zawierać:
a) 5 rysunków: format min. 100 ×70 cm; studia z natury postaci, martwe natury wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, pastel itp.);
b) 5 prac malarskich: preferowany format 50×70 cm, studia martwej natury, postać, pejzaż wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela, gwasz), podobrazie dowolne;
c) 10 prac dowolnego rodzaju: szkice, fotografia, projekty graficzne, obiekty, modele, rzeźby, makiety, animacja, wideo.

Do dodatkowych realizacji: animacje, wideo itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.). Całość portfolio nie może przekroczyć objętości 30 MB. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zakres zagadnień: decyzja o wybraniu Sztuki mediów i edukacji wizualnej jako kierunku studiów; zainteresowania i fascynacje związane ze sztuką; dotychczasowa edukacja; motywacja, komentarz prac własnych, zainteresowania.

Konkurs świadectw dojrzałości dla nowej matury obejmuje przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), a dla starej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot, tzn. ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

——–

Druga – uzupełniająca tura naboru na kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

 

Sztuka mediów i edukacja wizualna – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a) tytuł licencjata lub równoważny kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna,
b) tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunków o charakterze artystycznym z zakresu sztuk plastycznych oraz z obszaru nauk o sztuce.

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów oraz dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie przeglądu prac plastycznych (portfolio) oraz rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku PDF (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych według schematu: tytuł, technika, format, rok powstania. Całość portfolio nie może przekroczyć objętości 30 MB. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych. Portfolio powinno zawierać następujący zestaw prac plastycznych wykonanych samodzielnie przez kandydata:

– 10 prac wykonanych w technikach tradycyjnych (rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa), preferowany format 100x 70cm;

– 5 prac wykonanych przy użyciu programów graficznych (ilustracja/plakat/identyfikacja graficzna), format dowolny/wydruki;

– 5 prac prac fotograficznych, format dowolny;

– dodatkowo istnieje możliwość prezentacji prac wideo, animacji, projektów stron internetowych poprzez wskazanie linków do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.).

Komisja ustala wynik punktowy w skali 0-50. Uzyskanie w wyniku kwalifikacji prac plastycznych poniżej 30 pkt. jest równoznaczne z nie-spełnieniem wymogów kwalifikacyjnych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym Komisja ocenia zdolności plastyczne m.in. predyspozycje rysunkowe, znajomość programów z pakietu Adobe, kompetencje w zakresie podstaw fotografii. Kandydat powinien także posiadać umiejętność myślenia twórczego oraz wykazywać się poprawnością w wykorzystywaniu metafory plastycznej. Komisja ustala wynik punktowy w skali 0 -50. Uzyskanie w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej poniżej 26 pkt. jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów kwalifikacyjnych.

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą poszczególnych jednostek kwalifikacyjnych i podawany w skali do 100 pkt.

———-

Druga – uzupełniająca tura naboru na kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna II stopnia uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.