Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Sztuka mediów i edukacja wizualna

Sztuka mediów i edukacja wizualna – I stopień

W pierwszej turze naboru kandydatów obowiązuje kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Kwalifikacja prac odbywa się stacjonarnie 11.07.2022 r. (poniedziałek) w godz. 9.00-13.00 w salach 101 i 23 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Egzamin praktyczny odbywa się stacjonarnie w dniach 11.07-13.07.2022 r. (poniedziałek-środa) w salach 101 i 23 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu.

Kwalifikacja prac plastycznych polega na przeglądzie prac plastycznych wykonanych przez kandydata. Teczka z pracami powinna zawierać minimum 5 rysunków, format min.  100 cm x 70 cm i minimum 5 prac plastycznych dowolnego rodzaju, np. rysunki, malarstwo, fotografie, dokumentacje działań, projekty, wizualizacje, grafiki klasyczne i komputerowe, rzeźby, obiekty, modele lub makiety. Nie są przyjmowane prace na nośnikach cyfrowych, wszystkie prace wykonane przy użyciu komputera powinny być przedstawiane w formie wydruków. W przypadku realizacji video/audio możliwy jest pokaz na własnym sprzęcie. W czasie przeglądu prac przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami o prezentowanych pracach oraz podstawach wiedzy o kulturze i sztuce. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Egzamin praktyczny obejmuje: rysunek, malarstwo, kompozycję przestrzenną (praca z wyobraźni na zadane hasło). Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego.

Rysunek (8 h). Terminy: 11.07.2022 w godz. 15.00-19.00 oraz 12.07.2022 w godz. 9.00-13.00 w sali 101 i 23 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Egzamin obejmuje rysowanie postaci w ubraniu wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel). Format prac to 100 x 70 cm, należy wykonać min. 1 pracę rysunkową oraz 2 szkice o dowolnym formacie. Kandydaci przynoszą własne narzędzia rysunkowe, uczelnia zapewnia brystole 100 x 70 cm.

Malarstwo (4 h). Termin: 12.07.2022 w godz. 15.00-19.00 w salach 101 i 23 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w ToruniuEgzamin obejmuje malowanie martwej natury za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela). Format prac to min. 50 x 70 cm, należy wykonać przynajmniej 1 pracę malarską. Kandydaci przynoszą własne podobrazia i farby.

Kompozycja (3 h). Termin: 13.07.2022 w godz. 9.00-12.00 w salach 101 i 23 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Egzamin obejmuje wykonanie zestawu trzech kompozycji plastycznych na trzy podane tematy (np. miłość, nienawiść i obojętność). Prace można wykonać w dowolnej technice (np. rysunku, malarstwa, wycinanki, collage itd.) i przy użyciu dowolnych materiałów plastycznych. Kandydaci przynoszą własne narzędzia i materiały plastyczne. Format jednej pracy to min. 35 x 50 cm (1/4 brystolu 100 x 70 cm), uczelnia zapewnia brystole 100 x 70 cm.

Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

—————————

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia.

W drugiej turze naboru kandydatów obowiązuje kwalifikacja prac plastycznych, egzamin praktyczny i konkurs świadectw.

Kwalifikacja prac plastycznych odbywa się w dniu 15.09.2022 r. (czwartek) w godz. 9.00-13.00 w sali 101 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu według takich samych zasad jak w pierwszej turze.

Egzamin praktyczny odbywa się w dniach 15.09-16.09.2022 r. (czwartek-piątek). Obejmuje: rysunek, malarstwo, kompozycję przestrzenną (praca z wyobraźni na zadane hasło). Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego.

Rysunek (4 h). Termin: 15.09.2022 w godz. 15.00-19.00 w sali 101 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu według takich samych zasad jak w pierwszej turze.

Malarstwo (4 h). Termin: 16.09.2022 w godz. 9.00-13.00 w sali 101 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu według takich samych zasad jak w pierwszej turze. 

Kompozycja (3 h). Termin: 16.09.2022 .godz. 15.00-18.00 w sali 101 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu według takich samych zasad jak w pierwszej turze.

 

Sztuka mediów i edukacja wizualna – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich o charakterze artystycznym z zakresu sztuk plastycznych oraz absolwenci studiów I stopnia i/lub II stopnia z obszaru nauk o sztuce. Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia wymagane są zdolności plastyczne, m.in. predyspozycje rysunkowe, znajomość programów z pakietu Adobe, kompetencje w zakresie podstaw fotografii. Kandydat powinien także posiadać umiejętność myślenia twórczego oraz wykazywać się poprawnością w wykorzystywaniu metafory plastycznej.

W pierwszej turze rekrutacja przebiega na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 26.07.2022-27.07.2022 (wtorek-środa). Wszyscy kandydaci zgłaszają się 26.07.2022 r. na godz. 9.00 w dużej sali Katedry Intermediów na ul. Mickiewicza 121 w Toruniu – szczegółowy godzinowy harmonogram egzaminu dla poszczególnych osób będzie ustalany i modyfikowany z po uwzględnieniu liczby kandydatów przybyłych na egzamin.

Umiejętności plastyczne kandydata weryfikowane będą podczas egzaminu wstępnego, który ma formę rozmowy połączonej z  przeglądem prac plastycznych. Portfolio powinno zawierać następujący zestaw prac plastycznych wykonanych  samodzielnie przez kandydata:

Kandydat oceniany jest w skali od 0 do 50 punktów za portfolio i od 0 do 50 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

—————————

Kandydaci niebędący obywatelami Polski przesyłają portfolio zawierające zestaw wymaganych prac. Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf. Wielkość plików z rozszerzeniem jpg nie powinna przekraczać formatu 100×100 cm, 172 dpi RGB. Wszystkie prace powinny być ponumerowane i opisane według schematu: tytuł, technika, format, rok powstania. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych. Portfolio powinno zawierać:

Pozytywny wynik przeglądu portfolio decyduje o przyjęciu na studia. Kandydat oceniany jest w skali od 0 do 100 punktów, minimum klasyfikacyjne to 70 pkt.

—————————

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna II stopnia.

Zasady naboru w drugiej turze są takie same jak w pierwszej. Rekrutacja na podstawie oceny portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej przebiega w dniach 22.09.2022-23.09.2022 (czwartek-piątek). Wszyscy kandydaci zgłaszają się 22.09.2022 r. na godz. 9.00 do sali 101 w Katedrze Rysunku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu – szczegółowy godzinowy harmonogram egzaminu dla poszczególnych osób będzie ustalany i modyfikowany po uwzględnieniu  liczby kandydatów przybyłych na egzamin.