Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Ochrona dóbr kultury

Nabór 2024/2025

Ochrona dóbr kultury – I stopień

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty:

dla nowej matury: historia albo historia sztuki albo język polski część pisemna albo język obcy część pisemna; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – tzn. ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość;

dla starej matury: historia albo historia sztuki albo język polski albo język obcy nowożytny; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, który po przeliczeniu oceny na punkty daje najwyższą wartość.

——–

Druga – uzupełniająca tura naboru na kierunek Ochrona dóbr kultury I stopnia uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

 

Ochrona dóbr kultury – II stopień

Obowiązuje rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

a) tytuł licencjata lub równoważny kierunku ochrona dóbr kultury,
b) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków: archeologia, architektura i/lub budownictwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, etnografia, etnologia, filologia, filologia polska, filozofia, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, krytyka artystyczna, kulturoznawstwo, teologia a także innych kierunków z zakresu nauk humanistycznych lub nauk inżynieryjno-technicznych, których program dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali do 100 pkt.

– dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się: średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (przelicznik 0,6), ocenę egzaminu dyplomowego (przelicznik 0,2), ocenę pracy dyplomowej (przelicznik 0,2)

– dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (przelicznik 0,75), ocenę z egzaminu dyplomowego (przelicznik 0,25).

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów.

——-

Druga – uzupełniająca tura naboru na kierunek Ochrona dóbr kultury II stopnia uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.