Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Ochrona dóbr kultury

Ochrona dóbr kultury – I stopień

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw. W pierwszej turze naboru rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 11.07.2022 r. (poniedziałek) do godz. 23:59.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę następujące przedmioty:

dla nowej matury: historia albo historia sztuki albo język polski część pisemna albo język obcy część pisemna; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, z którego wynik daje najwyższą wartość po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik (wynikający z poziomu rozszerzonego lub podstawowego);

dla starej matury: historia albo historia sztuki albo język polski część pisemna albo język obcy nowożytny; w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata – ten, który po przeliczeniu oceny na punkty daje najwyższą wartość; tabela z zasadami przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty zawarta jest w załączniku dla Wydziału Sztuk Pięknych do Uchwały Nr 43 Senatu UMK w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2022/2023 dostępnym TU.

W drugiej turze naboru (uruchamianej tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze) rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 9.08.2022 r. (wtorek) – 14.09.2022 r. (środa) do godz. 23:59. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na Ochronę dóbr kultury I stopnia i odbywa on się według tych samych kryteriów jak w turze I.

Ochrona dóbr kultury – II stopień

W pierwszej turze rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 6.06.2022 r. (poniedziałek) – 24.07.2022 r. (niedziela) do godz. 23:59.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

a) tytuł licencjata lub równoważny kierunku ochrona dóbr kultury,
b) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków: archeologia, architektura, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, etnologia, filologia, filologia polska, filozofia, grafika, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, intermedia, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, kulturoznawstwo, malarstwo, pedagogika, rzeźba, scenografia, socjologia, sztuka mediów, teologia lub studiów z obszarów: sztuki, nauk technicznych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz kierunków, w których program dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię, w której ukończył studia o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na studiach. Wynik postępowania kwalifikacyjnego podawany jest w skali do 100 pkt.

– dla absolwentów studiów kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oblicza się: średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (przelicznik 0,6), ocenę egzaminu dyplomowego (przelicznik 0,2), ocenę pracy dyplomowej (przelicznik 0,2)

– dla absolwentów studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się: średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (przelicznik 0,75), ocenę z egzaminu dyplomowego (przelicznik 0,25).

W drugiej turze naboru (uruchamianej tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze) rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej przebiegają w dniach: 10.08.2022 r. (środa) – 20.09.2022 r. (wtorek) do godz. 23:59. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na Ochronę dóbr kultury II stopnia i odbywa on się według tych samych kryteriów jak w turze I.