Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Architektura wnętrz

Nabór 2024/2025

Architektura wnętrz – I stopień

Rekrutacja na kierunek Architektura przebiega dwuetapowo:

– rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej;

– egzamin praktyczny.

Całości dopełnia konkurs świadectw maturalnych.

Egzamin praktyczny. Stacjonarny egzamin praktyczny obejmuje: test rysunkowy, rysunek, malarstwo, kompozycję przestrzenną. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych (tzw. „teczka”). Egzamin praktyczny oceniany jest w skali 0-100 pkt. Uzyskanie poniżej 80 punktów jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu praktycznego.

Test rysunkowy (1,5 h). Zadaniem kandydata będzie wykonanie kilku ćwiczeń rysunkowych mających na celu sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i kreatywności. Będą to zadania z użyciem prostych modułowych brył oraz krótkie ćwiczenia projektowe. Test jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz.

Rysunek (1,5 h). Zadaniem kandydata będzie wykonanie szkiców rysunkowych postaci z modela. Liczba prac i technika ich wykonania jest dowolna. Oczekujemy rysunku konstrukcyjnego odwzorowującego prawidłowe proporcje postaci oraz oddającego przestrzenny charakter modela. Nie należy jednak zapominać o zaprezentowaniu własnej wrażliwości i temperamentu artystycznego, co odnosi się do wszystkich części egzaminu.

Malarstwo (3 h). Zadaniem kandydata będzie wykonanie kompozycji malarskiej opartej na martwej naturze. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakomponowanie elementów na płaszczyźnie oraz zaprezentowanie swojej wrażliwość na kolor.

Egzamin z kompozycji przestrzennej (2 h). Zadaniem kandydata będzie wykonanie układu brył niewielkich rozmiarów, który odnosić się będzie do zadanego tematu. Tematem tym może być np. pojęcie czy stan emocjonalny. Należy wykazać się wrażliwością i twórczym myśleniem w zakresie proporcji, wielkości, porządkowania i harmonii układów kompozycyjnych w przestrzeni.

Informacje dodatkowe. Na egzamin z rysunku i malarstwa zapewniamy papier biały, na egzamin z kompozycji przestrzennej zapewniamy dostęp do gliny modelarskiej. Inne materiały oraz niezbędne narzędzia rysunkowe, malarskie i modelarskie kandydaci przynoszą ze sobą. Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

———

Druga – uzupełniająca tura naboru na Architekturę wnętrz I stopnia uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

 

Architektura wnętrz – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a) tytuł licencjata kierunku architektura wnętrz;
b) tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku: architektura, wzornictwo.

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów oraz dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie portfolio, listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat dostarcza Komisji Kwalifikacyjnej w formie elektronicznej – portfolio zawierające pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) i prace dokumentujące zainteresowania artystyczne i projektowe. Kandydat powinien wykazywać umiejętności w zakresie widzenia przestrzennego, rysunku odręcznego i technicznego, znajomość oprogramowania 3D oraz umiejętności w zakresie stosowania zasad ergonomii i obowiązujących przepisów i norm ogólnobudowlanych. Powinien wykazywać się umiejętnościami manualnymi, wrażliwością plastyczną i kreatywnością. Uzyskanie z portfolio poniżej 30 pkt. (z max. 50 pkt.) jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów.

Kandydat dołącza również w formie elektronicznej list motywacyjny. Uzyskanie z listu motywacyjnego poniżej 10 pkt. (z max. 50 pkt.) jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna wyłania osoby dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej i wysyła do tych osób zaproszenie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje i omawia przesłane portfolio oraz odpowiada na pytania Komisji Kwalifikacyjnej z zakresu projektowania wnętrz. Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej poniżej 60 pkt. (z max. 100 pkt.) jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów kwalifikacyjnych.

——-

Druga – uzupełniająca tura naboru na kierunek Architektura wnętrz II stopnia uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.