Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja – Architektura wnętrz

Architektura wnętrz – I stopień

W pierwszej turze naboru kandydatów obowiązuje egzamin praktyczny i konkurs świadectw. Stacjonarny egzamin praktyczny obejmuje: rysunek, malarstwo, kompozycję przestrzenną. Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych (tzw. „teczka”). Egzamin praktyczny odbywa się w dniach 7.07-8.07.2022 r. (czwartek-piątek).

Egzamin z rysunku część I (4 h). Termin: 7.07.2022 w godz. 9.00-13.00, sala 6 w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Zadaniem kandydata będzie wykonanie kilku ćwiczeń rysunkowych mających na celu sprawdzenie wyobraźni przestrzennej i kreatywności. Będą to zadania z użyciem prostych modułowych brył oraz krótkie ćwiczenia projektowe. Test jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz.

Egzamin z rysunku część II (4 h). Termin: 7.07.2022 w godz. 14.00-18.00, sala 101 w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Zadaniem kandydata będzie wykonanie rysunku postaci siedzącej z modela. Liczba prac i technika ich wykonania jest dowolna. Oczekujemy rysunku konstrukcyjnego odwzorowującego prawidłowe proporcje postaci oraz oddającego przestrzenny charakter modela. Nie należy jednak zapominać o zaprezentowaniu własnej wrażliwości i temperamentu artystycznego, co odnosi się do wszystkich części egzaminu.

Egzamin z malarstwa (4 h).  Termin: 8.07.2022 w godz. 9.00-13.00, sala 101 w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Zadaniem kandydata będzie wykonanie kompozycji malarskiej opartej na martwej naturze. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakomponowanie elementów na płaszczyźnie oraz zaprezentowanie swojej wrażliwość na kolor.

Egzamin z kompozycji przestrzennej (4 h). Termin: 8.07.2022 w godz. 14.00-18.00, sala 6 w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu. Zadaniem kandydata będzie wykonanie układu brył niewielkich rozmiarów, który odnosić się będzie do zadanego tematu. Tematem tym może być np. pojęcie czy stan emocjonalny. Należy wykazać się wrażliwością i twórczym myśleniem w zakresie proporcji, wielkości, porządkowania i harmonii układów kompozycyjnych w przestrzeni.

Informacje dodatkowe. Na egzamin z rysunku i malarstwa zapewniamy papier biały, na egzamin z kompozycji przestrzennej zapewniamy dostęp do gliny modelarskiej. Inne materiały oraz niezbędne narzędzia rysunkowe, malarskie i modelarskie kandydaci przynoszą ze sobą. Uwaga: na egzaminie należy okazać dowód osobisty.

W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty:  historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

——————————–

W przypadku kandydatów niebędących obywatelami Polski, należy dostarczyć Komisji Kwalifikacyjnej: portfolio w formie elektronicznej, list motywacyjny w formie elektronicznej.

Przebieg egzaminu wstępnego polega na analizie przesłanych przez Kandydatów materiałów. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. (80 pkt. za portfolio, 20 pkt. za list motywacyjny), minimum klasyfikacyjne to 70 pkt.

Portfolio należy przesłać w jednym pliku pdf zatytułowanym „Nazwisko_Imię_portfolio” (można np. przygotować prezentację w PowerPoint i wyeksportować ją do pliku pdf). Poszczególne prace w pliku pdf muszą być ponumerowane i opisane według schematu: tytuł, technika, format, rok powstania. Powinny to być:

– 2 kompozycje malarskie – format, tematyka i technika dowolna; należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakomponowanie elementów na płaszczyźnie oraz zaprezentowanie swojej wrażliwość na kolor. Należy przesłać po jednym zdjęciu każdej z prac;

– 4 prace rysunkowe – w tym przynajmniej jedna przedstawiająca człowieka – format i technika dowolna; oczekujemy rysunku konstrukcyjnego odwzorowującego prawidłowe proporcje postaci (może to być szkic); nie należy jednak zapominać o zaprezentowaniu własnej wrażliwości i temperamentu artystycznego; należy przesłać po jednym zdjęciu każdej z prac;

– 1 kompozycja przestrzenna –  wykonaj z papieru lub tektury formę przestrzenną, będącą odpowiedzią na jedno z podanych haseł: – przegroda – rozproszenie – dystans – kierunek – upadek; kompozycję należy wykonać z materiału w jednym kolorze, suma ogólnych wymiarów pracy nie powinna być mniejsza niż 60 cm (np. 20cm x 20cm x 20cm); pracę należy sfotografować co najmniej w trzech ujęciach;

– 3 zadania sprawdzające wyobraźnię przestrzenną załączone TU: Architektura_zadania_pdf (371 KB).

——————————

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 nie jest prowadzony II nabór na Architekturę wnętrz I stopnia.

 

Architektura wnętrz – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata kierunku architektura wnętrz lub tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunków: architektura, wzornictwo.

W pierwszej turze naboru kandydaci kwalifikowani są na podstawie: portfolio, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat dostarcza Komisji Kwalifikacyjnej portfolio w formie elektronicznej zawierające pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) i prace dokumentujące zainteresowania artystyczne i projektowe oraz list motywacyjny w formie elektronicznej. Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna wyłania osoby dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat prezentuje i omawia przesłane portfolio oraz odpowiada na pytania Komisji Kwalifikacyjnej z zakresu projektowania wnętrz. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w dniu: 27.07.2022 (środa) od godziny 11.00 w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu.

——————————-

W przypadku kandydatów niebędących obywatelami Polski, należy dostarczyć Komisji Kwalifikacyjnej: portfolio w formie elektronicznej, list motywacyjny w formie elektronicznej. Przebieg egzaminu wstępnego polega na analizie przesłanych przez Kandydatów materiałów. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. (80 pkt. za portfolio, 20 pkt. za list motywacyjny), minimum klasyfikacyjne to 70 pkt.

Portfolio w formie elektronicznej powinno zawierać pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) i prace dokumentujące zainteresowania artystyczne. Kandydat powinien wykazywać umiejętności w zakresie widzenia przestrzennego, rysunku odręcznego i technicznego, znajomość oprogramowania 3D oraz umiejętności w zakresie stosowania zasad ergonomii. Oprócz tego powinien wykazywać się umiejętnościami manualnymi, wrażliwością plastyczną i kreatywnością.

——————————–

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze. Podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 jest prowadzony II nabór na Architekturę wnętrz II stopnia.

Zasady naboru są takie same jak w pierwszej turze. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w dniach: 22.09-23.09.2022 (czwartek-piątek) w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu, w sali 18. Wszyscy kandydaci zgłaszają się 22.09.2022 r. na godz. 13.00 do sali 18 w budynku przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu – szczegółowy godzinowy harmonogram rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych osób zostanie ustalony po uwzględnieniu liczby przybyłych kandydatów.