Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby

1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby realizuje projekty konserwatorskie i badawcze w obszarze ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby, architektury, rzemiosła artystycznego oraz obiektów archeologicznych. Badania obejmują analizę obiektów zabytkowych w zakresie materiałoznawczym, rozpoznania techniki wykonania, wprowadzonych zmian oraz przebiegu i dynamiki procesów niszczących. Stosowane są nowoczesne techniki instrumentalne, m.in. fluorescencyjna spektrometria rentgenowska czy spektroskopia w podczerwieni. Istotny kierunek działań stanowią badania i wdrażanie nowych materiałów oraz poszukiwanie technologii mogących znaleźć zastosowanie w konserwacji zabytków. Realizowane są projekty konserwatorskie związane z przygotowywaniem zabytków do ekspozycji stałej i na tymczasowe wystawy, działaniem profilaktycznym, przeprowadzane w  terenie, w kraju i za granicą.

 

2. Dydaktyka

Katedra kształci specjalistów w zakresie konserwacji rzeźby i architektury, a także rzemiosła artystycznego oraz obiektów archeologicznych. Program kształcenia odzwierciedla interdyscyplinarny charakter działalności konserwatorskiej. Obok przedmiotów specjalizacyjnych, obejmujących konserwację zabytków wykonanych z kamienia, ceramiki, szkła, metali i drewna, a także materiałów zabytkowych jak kość słoniowa, laka, szylkret, macica perłowa czy bursztyn czy metodyki badań i projektowania konserwatorskiego, studenci uczą się rysunku, malarstwa, rzeźby i dawnych technik zdobniczych. Zdobywają także, niezbędną w pracy z dziełami sztuki, wiedzę z zakresu historii sztuki, teorii konserwacji zabytków, chemii czy mikrobiologii.

 

3. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, dzięki rozwijającemu się zapleczu konserwatorskiemu i badawczemu, zaangażowaniu pracowników oraz studentów, a także współpracy z pozostałymi jednostkami Wydziału Sztuk Pięknych, prowadzi liczne projekty z zakresu badań obiektów zabytkowych, przygotowania programów prac konserwatorskich i ekspertyz oraz praktycznej konserwacji zabytków. Podejmowana jest współpraca zarówno z instytucjami kultury, jak i zleceniodawcami prywatnymi, w tym firmami z branży konserwatorskiej, inwestycyjno-budowlanej oraz archeologicznej. Działania konserwatorskie podejmowane są zarówno w ramach pracowni i ćwiczeń terenowych, jak i indywidualnie przez pracowników, co pomaga w transferze doświadczeń, poprawiając zarówno jakość kształcenia, jak i umożliwiając zastosowanie osiągnięć badawczych w praktyce. Katedra pozostaje w stałej współpracy z takimi ośrodkami, jak m.in.: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Towarzystwo Miłośników Torunia, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, realizując projekty w kraju, ale też za granicą. Pracownicy Katedry służą swoim doświadczeniem zawodowym pełniąc funkcje ekspertów, rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Związku Polskich Artystów Plastyków, uczestnicząc m.in. w pracach Głównej Komisji Konserwatorskiej czy Radzie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także w Radach Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w Łodzi i Poznaniu.