Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Obszarem działalności naukowej Katedry Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej  są zagadnienia związane z badaniami i konserwacją obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej. W Katedrze prowadzone są badania nad budową, stanem zachowania i konserwacją dzieł, w tym takich czołowych polskich artystów, jak m.in.: L. Wyczółkowski, V. Hofman, J. Styka, A. Kobzdej, H. Stażewski, T. Kantor, W. Hasior, J. Szajna, J. Maziarska. Opracowywana jest metodyka konserwatorska obrazów monochromatycznych, wielkoformatowych, obiektów wykonanych w technikach autorskich i mieszanych, z wykorzystaniem nietypowych materiałów, a także o specyficznym charakterze zniszczeń wynikającym z budowy technicznej. Prowadzony jest również projekt badawczo-konserwatorski dotyczący obiektów wykonanych z tworzyw syntetycznych. W krąg zainteresowań badawczych włączone są zagadnienia związane z opracowywaniem sztywnych podobrazi pomocniczych i innych elementów konstrukcyjnych umożliwiających bezpieczne przechowywanie i ekspozycję obiektów przestrzennych.

 

  1. Dydaktyka

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej prowadzi pracownię dyplomową oraz seminaria magisterskie w ramach specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. W ramach zajęć dyplomowych studenci samodzielnie wykonują całościową konserwację i restaurację wybranego obiektu, pod okiem wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej. Prowadzone prace magisterskie związane są ściśle z problematyką badawczo-konserwatorską sztuki nowoczesnej i współczesnej i dotyczą nowatorskich rozwiązań i metod konserwacji i restauracji. Prace teoretyczne zawierają również elementy badań dzieł sztuki w aspekcie stanu zachowania i projektowania procesów konserwatorskich.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w ramach działalności dydaktyczno-naukowej współpracuje m.in. z: Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Archiwum Państwowym w Bydgoszczy oraz innymi instytucjami w kraju i zagranicą. W ramach współpracy prowadzone są badania autentyczności dzieł sztuki, badania budowy technicznej oraz przeprowadzana jest konserwacja i restauracja dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej w ramach pracowni dyplomowej. Działania mają na celu zwiększenie świadomości związanej z zagadnieniami konserwacji sztuki najnowszej oraz przywrócenie świetności konkretnych obiektów, w tym tradycyjnych dzieł sztuki, dzieł wykonanych w technikach mieszanych i obiektów techniki oraz rzemiosła artystycznego.