Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej realizuje projekty badawcze i konserwatorskie związane z ochroną, konserwacją i restauracją zabytkowych dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego. Realizowane projekty dotyczą opracowywania kompleksowych programów prac konserwatorskich w oparciu o analizę techniki wykonania obiektów, stanu ich zachowania i przyczyn zniszczeń. Wykonywane są prace konserwatorskie z zakresu malarstwa sztalugowego na różnych podłożach, rzeźby drewnianej polichromowanej, snycerki, ram i innych wytworów rzemiosła oraz malarstwa ściennego. Ponadto prowadzone są badania materiałów, które są stosowane i wprowadzane do konserwacji, analizy klimatu we wnętrzach zabytkowych, analizy wartościujące oraz kompleksowe analizy potrzeb konserwatorskich tak pojedynczych zabytków, jak ich zespołów.

 

  1. Dydaktyka

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej kształci studentów w zakresie konserwacji i restauracji: malarstwa sztalugowego na podłożu płóciennym i drewnie, rzeźby drewnianej polichromowanej, malarstwa ściennego oraz rzemiosła artystycznego i ram. W wyżej wymienionych obszarach studenci naszej specjalizacji otrzymują niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na przygotowanie programów prac konserwatorskich, analizę techniki wykonania i stanu zachowania, ustalenie przyczyn powstawania zniszczeń oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej realizuje liczne projekty badawcze i konserwatorskie na rzecz muzeów, parafii różnych denominacji oraz osób prywatnych.  Poza prowadzeniem prac realizowanych przez studentów w specjalistycznych pracowniach, pracownicy kierują projektami konserwatorskimi w klasztorze o.o. paulinów na Jasnej Górze – konserwacja malowideł zdobiących boazerie korytarza łączącego Kaplicę Maryjną z Refektarzem Wielkim, w gotyckim kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance, gm. Pasłęk – zespół średniowiecznych malowideł ściennych, w kościele p.w. św. Barbary w Kokoszkowach – XIV-wieczna polichromia ścienna prezbiterium, w pałacu w Dobrzycy (muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy) – klasycystyczne malowidła ścienne we wnętrzach pałacu. We współpracy z Uniwersytetem w Oslo i Halden historiske Samlinger prowadzone były prace konserwatorskie przy XIX-wiecznych malowidłach stanowiących dekoracje teatralne z Fredrikshalds theater w Halden. Do szczególnie ważnych projektów o zasięgu międzynarodowym należy konserwacja malowideł ściennych w galerii wokół Srebrnej Pagody w Phnom Penh w Kambodży, gdzie część prac wykonywana jest w ramach realizacji dyplomowych. Katedra współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi kształcącymi w zakresie konserwacji dzieł sztuki – Akademiami Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Ecole de Conde w Paryżu, a także przy realizacji projektów badawczych z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Pracownicy Katedry biorą również udział w pracach międzyuczelnianego zespołu, który w ramach infrastruktury badawczej ERIHS PP oraz projektu międzynarodowego IPERION HS H2020, oferuje nieodpłatne badania dzieł sztuki polskim i europejskim instytucjom publicznym.