Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

NASZA PRACOWNICZKA W MINISTERIALNEJ RADZIE MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zdjęcie ilustracyjne
Mgr Anna Andrzejewska realizuje doktorat w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Academia Copernica fot. Adam Fisz

Mgr Anna Andrzejewska z Katedry Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK zasiądzie w nadchodzącej kadencji w Radzie Młodych Naukowców. Gratulujemy!

Nowy skład rady – organu doradczego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju kariery młodych badaczy – powołał 14 listopada 2023 r. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. VII kadencja rady upłynęła z końcem września, w kolejnej zespół RDN tworzyć będzie 21 osób: po 4 przedstawicieli nauk inżynieryjno-technicznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, po 2 – nauk humanistycznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki (w tym przedstawicielka UMK) oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. VIII kadencja rozpoczyna się 17 listopada i potrwa do końca października 2025 roku.

Pełny skład RDN.

Do zadań Rady należy m.in. identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów  jej wspomagania, przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki, a także wspieranie kontaktów między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Mgr Anna Andrzejewska jest specjalistką w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej. W 2012 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskała tytuł magistra sztuki na kierunku konserwacja dzieł sztuki ze specjalnością - konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Tematem pracy magisterskiej były asamblaże Tadeusza Kantora. Od 2017 roku zatrudniona jest w Katedrze Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej UMK w Toruniu. Obecnie jest pracownikiem Katedry i doktorantką Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernica. Jej badania koncentrują się na problematyce konserwacji materiałów syntetycznych jako nośnika idei artystycznej we współczesnych dziełach sztuki, w ramach projektu prowadzonego pod kierunkiem: prof. dr. hab. Dariusza Markowskiego, dr hab. Joanny Kujawy, prof. UMK, oraz Research Professor Yvonne Shashoua. W latach 2020-2022 mgr Anna Andrzejewska była członkinią priorytetowych zespołów badawczych UMK: The Interdisciplinary Team for Research, Conservation and Restoration of the Cultural Heritage at Nicolaus Copernicus University (InTeR-CoRe CH NCU) oraz Emerging Field Konserwacja i Restauracja Dziedzictwa Kulturowego na UMK w Toruniu. Jej dorobek konserwatorski obejmuje publikacje i prace konserwatorskie dotyczące kilkudziesięciu obiektów zabytkowych, zarówno sztuki dawnej, jak i najnowszej. Prowadzone przez nią badania nad metodyką konserwacji i nowymi technologiami stosowanymi w procesie konserwacji stanowią istotny wkład w rozwój ochrony dzieł sztuki i dziedzictwa kulturowego. Poza pracą naukową mgr Anna Andrzejewska aktywnie uczestniczyła w działalności samorządowej. W latach 2019-2022 była delegatem Wydziału Sztuk Pięknych do Uczelnianej Rady Doktorantów UMK oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów. Obecnie pełni funkcję przedstawiciela doktorantów w Radzie Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Zabytków na Wydziale Sztuk Pięknych i rozpoczyna działalność w Radzie Młodych Naukowców.

pozostałe wiadomości