Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYNIKI VI EDYCJI „GRANTS4NCUSTUDENTS”

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rozstrzygnięta została kolejna, szósta edycja konkursu IDUB dla studentów i doktorantów naszej uczelni. Wśród laureatów konkursu „Grants4NCUStudents” znaleźli się - doktorantka mgr Paula Śwituszak oraz student Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - Mateusz Zyznowski. Gratulujemy!

Paula Śwituszak to studentka trzeciego roku studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Academia Artium Humaniorum, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. W ramach swojej pracy doktorskiej zajmuje się problematyką konserwacji zabytkowych obrazów, wykonanych na różnego rodzaju podłożach metalowych.

Prowadzone badania, wykorzystujące zaawansowaną infrastrukturę badawczą, realizowane są pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik oraz dr. Andrzeja Podgórskiego. Dofinansowanie otrzymane w ramach grantu Grants4NCUStudents związane jest z badaniami przebiegu procesów korozyjnych zachodzących w złożonej strukturze metal-spoiwo-pigment. Mechanizmy korozji metalowego podobrazia oraz przebieg procesu degradacji warstwy malarskiej, zostaną prześledzone m.in. przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej z sondą dyspersyjnej spektroskopii rentgenowskiej (SEM-EDX). Przedmiotem planowanych badań są zarówno próbki polichromii pobrane z obiektów zabytkowych, jak i ze specjalnie w tym celu przygotowanych modeli warstwy malarskiej, wykonanych na podłożu miedzianym oraz stalowym. Wyniki przeprowadzonych badań staną się przyczynkiem do opracowania metod usuwania produktów korozji z powierzchni tych szczególnych dzieł sztuki.

Mateusz Zyznowski składał wniosek indywidualny o wyjazd i otrzymał dofinansowanie na udział w konferencji "7th edition of International Meeting on Retouching of Cultural Heritage (RECH7 – 2023)", która odbędzie się w Uniwersytecie Lizbońskim w Portugalii. Jego opiekunem jest dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK.

Do konkursu wpłynęło 26 zgłoszeń do komisji konkursowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Dofinansowanie otrzymało 17 osób. W VI edycji Konkursu „Grants4NCUStudents” ustalono 80-punktowe progi dla wniosków o wyjazdy i na projekty.

Szczegółowe informacje, w tym pełna lista nagrodzonych, dostępna jest TU.

pozostałe wiadomości