Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KATEGORIA A+ DLA DYSCYPLINY SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Zdjęcie ilustracyjne

Po zakończeniu podstawowego etapu ewaluacji i kategoryzacji w lipcu 2022 r., zgodnie z zapisami ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce", można było złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, z którego to prawa skorzystał Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

W wyniku złożonego odwołania, Minister Edukacji i Nauki uchylił swoją pierwotną decyzję i przyznał dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki najwyższą kategorię naukową A+. Gratulujemy!

Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" obowiązująca od 1 października 2018 r. wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. Podstawą oceny są indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę oraz osób kształcących się w szkołach doktorskich. W wyniku ewaluacji poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych oraz kwota subwencji.

Ewaluacja w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki prowadzona była w oparciu o dwa kryteria:

  1. Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej – oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki.
  2. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Kolejna ewaluacja obejmie okres 2022-2025 i odbędzie się w 2026 roku.

pozostałe wiadomości