Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Kierunki badań naukowych podejmowanych w Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa oparte są o szerokie zainteresowania badawcze  jej pracowników. Ponieważ Katedra powstała na bazie dawnych zakładów: Muzealnictwa oraz Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, są to zagadnienia związane z szeroko pojętą historią muzeów polskich i europejskich, działalnością muzealną, wystawienniczą, muzeologią, historią rzemiosł artystycznych oraz całym spectrum zjawisk związanych ze znawstwem dzieł sztuki. Pracownicy naukowi dzielą się ze studentami bogatym doświadczeniem nabytym w pracy muzealnej. Poszczególni naukowcy zajmują się także badaniami nad polską i europejską sztuką średniowieczną i nowożytną, w tym malarstwem ściennym i tablicowym, rzeźbą, zabytkami piśmiennictwa, dziejami warsztatów artystycznych epoki nowożytnej, transferem form artystycznych oraz sztuką protestancką. Obszar badań pod względem historycznym i geograficznym obejmuje, prócz krajów Europy Zachodniej, najczęściej tereny dzisiejszej oraz historycznej Rzeczypospolitej oraz tereny Prus Krzyżackich, Książęcych, Wschodnich i Zachodnich. Prowadzone są szczegółowe kwerendy naukowe w bibliotekach i archiwach. Wyniki badań publikowane są w różnego rodzaju literaturze fachowej przedmiotu, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Członkowie Katedry są cenionymi w środowisku naukowym badaczami a ich osiągnięcia owocują nie tylko licznymi nagrodami, wyróżnieniami, a nawet odznaczeniami państwowymi, ale także współpracą z polskim i międzynarodowym środowiskiem oraz udziałem w gremiach naukowych i organizacjach społecznych.

 

  1. Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia głównie na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. Są to wykłady kierunkowe, wykłady monograficzne, ćwiczenia, seminaria specjalistyczne, seminaria licencjackie i kierunkowe. Prócz tego realizują wykłady dla innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz dla innych kierunków i specjalności prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych. Zajęcia te przygotowują do prowadzenia badań naukowych, pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, prasie oraz w muzeach i galeriach. Studenci angażują się w działalność kół naukowych, otoczeni opieką metodologiczną i merytoryczną dzielą się pierwszymi wynikami badań z koleżankami i kolegami z innych uniwersytetów, realizują europejskie projekty badawcze, współtworzą i rozwijają zbiory ikonograficzne gromadzone w Fototece. Każda osoba, która uzyskała stopień licencjata i magistra, może liczyć w przyszłości na twórczą współpracę z Katedrą.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Pracownicy Katedry współpracują z różnymi instytucjami muzealnymi, uniwersytetami w Polsce i za granicą, w tym z jednostkami naukowymi mającymi swe siedziby m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku oraz w Berlinie, Paryżu, Utrechcie i Tallinie. Obecni są na licznych konferencjach naukowych, prezentując wyniki prowadzonych z dużym zaangażowaniem badań. Doświadczenie zawodowe pozwala podejmować współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków, Urzędami Marszałkowskimi oraz urzędami samorządów lokalnych, licznymi instytucjami kultury i tymi zajmującymi się jej promocją.