ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

O Dyscyplinie

Katedry tworzące Dyscyplinę Nauki o Sztuce to pięć jednostek naukowych prowadzących badania w bardzo różnym zakresie. Dotyczą one sztuki europejskiej (od starożytności do współczesności) i pozaeuropejskiej. Aktywność naukowa pracowników Katedr koncentruje się na sztuce Europy Środkowej i sztuce artystów polskich tworzących na emigracji, ukazywanych często w kontekście szeroko pojętej kultury europejskiej i światowej. Rodzaje twórczości będące przedmiotem zainteresowań są bardzo różnorodne, od urbanistyki i architektury po rozmaite gatunki rzemiosła artystycznego. Badacze Dyscypliny interesują się też teorią artystyczną oraz historią kolekcjonerstwa i muzeów. Od 2019 r. Dyscyplina jednoczy nauczycieli akademickich z wcześniejszego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz z byłej samodzielnej Katedry Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Pracownicy Katedr zajmują się prowadzeniem i publikacją podstawowych badań z zakresu historii sztuki – archiwalnych i analityczno-porównawczych, a także inwentaryzacją dzieł sztuki, przygotowywaniem dokumentacji i projektów konserwatorskich oraz nadzorami konserwatorskimi. Działania te służą rozwijaniu szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, także w ramach działań interdyscyplinarnych. W Dyscyplinie kształci się również krytyków artystycznych, przygotowując ich do odpowiedniego interpretowania dzieł sztuki i kultury oraz myśli artystycznej czasów najnowszych. Nauczanie studentów odbywa się w ramach kilku specjalności na stacjonarnych studiach licencjackich, magisterskich, a także podyplomowych. Istniejące uprawnienia umożliwiają ponadto uzyskiwanie tu wyższych stopni naukowych.

Pracownicy Katedr utrzymują stały kontakt z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, zajmującymi się podobną problematyką; polega on zwłaszcza na organizacji konferencji i udziale w nich, a także wymianie osobowej studentów i pracowników. W odniesieniu do działań międzynarodowych, najistotniejszą współpracę nawiązano z ośrodkami naukowymi w szeregu krajów europejskich, a także w USA, Kanadzie, Egipcie, Japonii i Chinach. Członkowie Dyscypliny wykonują ekspertyzy dla wielu osób i instytucji w kraju i za granicą (np. UNESCO) oraz są powoływani do licznych zespołów doradczych i gremiów naukowych; od lat współpracują też z muzeami, związkami wyznaniowymi, galeriami sztuki, antykwariatami i kolekcjonerami. Samodzielnie lub z innymi instytucjami realizują ponadto różne projekty badawcze, często wysokobudżetowe; obecnie poświęcone są one inwentaryzacji zabytków Torunia oraz muzeom polskim (Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 r.: wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej).

Aktywność naukowa oraz  liczne nagrody pracowników zostały docenione w  ostatniej ewaluacji naukowej. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Dyscyplina Nauki o Sztuce otrzymała wysoką kategorię naukową A.