Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Konserwatorstwa

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Działalność naukowa Katedry Konserwatorstwa obejmuje obszary związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz z ochroną szeroko rozumianego dziedzictwa architektonicznego. Obok tematów badawczych z zakresu historii architektury, ochrony historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historii organizacji i technik budownictwa, problematyki historycznej i konserwatorskiej konstrukcji ciesielskich, zabytkowego detalu stolarskiego oraz mebli zabytkowych, pracownicy Katedry realizują także projekty badawcze dotyczące historii i teorii konserwacji zabytków, w tym również metodologii badań obiektów zabytkowych i ich dokumentacji. Istotnym wyróżnikiem prac badawczych ukierunkowanych na obiekty kubaturowe jest szerokie wykorzystanie interdyscyplinarnych metod wypracowanych na gruncie badań architektonicznych, obejmujących m.in. analizę stanu zachowania i rozwarstwienie zabytkowych struktur budowlanych. Wiedza z tego zakresu odgrywa kluczową rolę w projektowaniu prac konserwatorskich. Do najważniejszych osiągnięć naukowych z ostatnich lat należy zaliczyć realizację następujących projektów: Exploration, Evaluation and Preservation of the Church of Peace in Jawor as a World Heritage Site (we współpracy z UNESCO Chair in Heritage Studies of Cottbus University), Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu oraz Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku.

 

  1. Dydaktyka

Katedra Konserwatorstwa prowadzi działalność dydaktyczną na trzech poziomach kształcenia: na studiach licencjackich i magisterskich kierunku Ochrona Dóbr Kultury oraz na Studiach Podyplomowych w Zakresie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Architektury Historycznej. Na pierwszym stopniu studiów kierunku Ochrona Dóbr Kultury pracownicy Katedry prowadzą przedmioty należące m.in. do następujących modułów: Podstawy konserwatorskiej opieki nad zabytkami, Historia architektury i urbanistyki, Metody dokumentacji zabytków. Na stopniu drugim tego kierunku pracownicy realizują program ścieżki specjalnościowej Konserwatorstwo, przygotowując do pracy w służbach konserwatorskich oraz instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się badaniami i ochroną zabytków.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Prace naukowe i dydaktyczne prowadzone w Katedrze Konserwatorstwa są ściśle powiązane z działaniami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Na tym polu do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć opracowanie dokumentacji do wniosku Rządu RP w sprawie wpisania Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; projekt rewaloryzacji klasztoru San Domenico w San Gimignano; badania historyczno-konserwatorskie stolarki okiennej Hali Ludowej we Wrocławiu; projekt Muzeum Bramy Frydlandzkiej w Kaliningradzie; koncepcję Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce, a także badania architektoniczne zabytków architektury murowanej i drewnianej (m.in. w kościele św. Jana w Gdańsku, gotyckim kościele p.w. św. Mikołaja w Kaliszu, romańskim kościele w Tulcach, w średniowiecznych farach Starego i Nowego Miasta w Toruniu oraz Wieży Kleszej na Zamku Wysokim w Malborku). W realizacji międzynarodowych projektów dydaktycznych pracownicy Katedry Konserwatorstwa współpracowali m.in. z Goering Institut w Monachium, Romualdo de Bianco Foundation we Florencji, pracownią Page/Park Architects w Glasgow. W projektach krajowych długoletnim partnerem są Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków.

Zapraszamy na naszą stronę: http://konserwatorstwo.umk.pl/