Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Kierunki badań naukowych podejmowanych w Katedrze Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji (tu zapraszamy na stronę Katedry ) oparte są na szerokich zainteresowaniach badawczych jej pracowników. Katedra powołana została do życia z dniem 1 października 2019 r. poprzez połączenie dwóch Zakładów: Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej i Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji, działających w ramach Katedry Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych do końca września 2019 r. Główny akcent w prowadzonych badaniach położony jest na geokulturową specyfikę Europy Środkowo-Wschodniej a także znaczenie i wkład polskiej sztuki i polskich artystów od XIX do XXI wieku w krajach ich osiedlenie (polska sztuka na emigracji). Analizowane jest także oddziaływanie na sztukę ideologii regionalizmu akcentującej idiosynkratyczne tradycje lokalne komplementarne wobec procesów globalizacji kulturowych wzorców. Badania te wpisują się w debatę, dotyczącą istoty i roli tożsamościowych modeli wytwarzanych w sferze kultury w zmieniających się społeczno-politycznych warunkach współczesności. Podejmowane są próby diagnozy procesów reinterpretacji starych oraz kreowania nowych narodowych i lokalnych narracji, zarówno w odniesieniu do okresu międzywojennego, jak i do czasów żelaznej kurtyny oraz trzydziestu lat, które upłynęły od czasu upadku muru berlińskiego, zmieniającego zimnowojenny podziału Europy p drugiej wojnie światowej.

  1. Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunku Historia Sztuki oraz Krytyka Artystyczna. Są to wykłady kierunkowe, wykłady monograficzne, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria specjalistyczne, seminaria licencjackie i kierunkowe. Zakres programowy obejmuje następujące obszary: 1. historia sztuki, kultury i myśli o sztuce od początku XIX w. po dzień dzisiejszy: dzieje polskiego i zachodnio-europejskiego malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku w kontekście globalnych nurtów artystycznych; historia sztuki nowoczesnej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej; dzieje europejskiej teorii i krytyki artystycznej XIX-XXI w.; artystyczne trendy i wielkie kolekcje sztuki w Europie i Stanach Zjednoczonych. 2. historia sztuki i kultury polskiej na emigracji w krajach europejskich, w Ameryce Północnej i w Australii – w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego i architektury – od poł. XIX do drugiej dekady XXI w.: polskie galerie sztuki (Francja, Wielka Brytania); dzieje artystów polskich w czasie drugiej wojny światowej – szczególnie w II Korpusie; 3. historia architektury od XIX do XXI w. – szczególnie architektury na terenach Polski rozbiorowej i po odzyskaniu Niepodległości w 1918 r.; 4. konserwatorstwo, technologie, konserwację i opiekę nad zabytkami; warsztaty artystów polskich od XVIII do XXI w. oraz sztukę użytkową XX w.; 5. ikonografię oraz kulturę wizualną Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i architektury starożytnego oraz współczesnego Izraela.

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Pracownicy Katedry dążą do stworzenia ponadnarodowej platformy umożliwiającej wymianę badawczych doświadczeń i prezentację naukowych projektów dotyczących relacji łączących artystyczne środowiska, ugrupowania i indywidualnych twórców czynnych w Europie Środkowej oraz w krajach pozaeuropejskich (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Brazylia, Litwa, Łotwa, Izrael), a także w tych krajach, gdzie silne są ośrodki polskiej sztuki na emigracji (szczególnie w Wielkiej Brytanii, Francji i w Stanach Zjednoczonych). Służą temu organizowane przez Katedrę międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe wraz z towarzyszącymi im publikacjami. Pracownicy Katedry współpracują także z placówkami muzealnymi i uniwersytetami w Polsce (w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Poznaniu) oraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz z Telewizją Polską przy realizacji cyklu felietonów „Historia jednego obrazu”.

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz https://sztukaxxw.umk.pl/pages/janwiktorsienkiewicz/
Prof. Irena Kossowska https://sztukaxxw.umk.pl/pages/IrenaDzurkowaKossowska/
Dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak https://sztukaxxw.umk.pl/pages/EwaDolezynskaSewerniak/
Dr Emilia Ziółkowska-Ganc https://sztukaxxw.umk.pl/pages/Emiliaziolkowskaganc/
Dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka https://sztukaxxw.umk.pl/pages/Magdalenamaciudzinska/