Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

 Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Kierunki badań naukowych oparte są o różnorodne zainteresowania badawcze pracowników Katedry. Są to zagadnienia związane z szeroko pojętą historią sztuki nowoczesnej i współczesnej (architektura, malarstwo, rzeźba, grafika artystyczna i użytkowa) oraz krytyką artystyczną XIX i XX w. Pracownicy specjalizują się w badaniach nad awangardą XX w., sztuką żydowską, środowiskiem artystycznym Ecole de Paris. Badania obejmują zarówno zagadnienia o sztuce i kulturze Europy, jak również Azji, obu Ameryk i Afryki; prowadzone są w zakresie relacji międzykulturowych, feminizmu i gender, sztuki w dobie globalizacji oraz podejścia do spuścizny narodowej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wyniki badań są prezentowane na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz publikowane w formie monografii i artykułów naukowych. Członkowie katedry są redaktorami serii wydawniczych: „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, „Studia z architektury nowoczesnej”, „Toruńskie studia o sztuce Orientu”. W latach 2000-2017 działała Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu, która opierała się na interdyscyplinarnej współpracy naukowej pracowników Katedry i konserwatorów dzieł sztuki. Badania w zakresie sztuki Bliskiego i Dalekiego Wschodu są kontynuowane, a ich pokłosiem są konferencje naukowe oraz publikacje. Osiągnięcia pracowników Katedry są doceniane w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Uczestniczą oni w różnych gremiach i stowarzyszeniach naukowych (np. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, AICA, SHS), są członkami rad muzealnych.  Mogą poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

 

  1. Dydaktyka

Pracownicy Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej prowadzą zajęcia głównie na kierunku Krytyka Artystyczna (1 stopień), a także na kierunkach Ochrona Dóbr Kultury, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, oraz na kierunkach artystycznych. Są to wykłady monograficzne, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria licencjackie i magisterskie. W 2012 r. w ramach Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej (obecnie Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej) utworzony został nowy kierunek studiów: Krytyka artystyczna. Oferuje on trzyletnie studia licencjackie oraz kontynuację na studiach drugiego stopnia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury w ramach ścieżki specjalnościowej. Krytyka artystyczna wprowadza do programu studiów, prócz historii sztuki polskiej i powszechnej, krytyczno-artystyczne koncepcje interpretacji sztuki, kultury artystycznej oraz myśli o sztuce, ujęte z globalnej perspektywy. Kierunek łączy badania historyczne z antropologiczną refleksją, podkreślającą międzykulturowe i międzydyscyplinarne aspekty. Dzięki temu studenci uzyskują szeroką wiedzę o sztuce świata – Europy (włączając w to sztukę Europy Wschodniej, głównie rosyjską, Europy środkowej i południowo-wschodniej), Azji (m.in. Chin, Japonii, Indii, państw Islamu), obu Ameryk oraz Afryki. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach koła naukowego.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Pracownicy Katedry współpracują z różnymi uniwersytetami, jednostkami naukowymi, instytutami, muzeami, a także z lokalnymi urzędami (Urzędem Miejskim, Urzędem Wojewódzkim, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków). Katedra jest związana stałą współpracą z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ) z siedzibą w Warszawie oraz polską sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej (AICA).