Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Historii Sztuki i Kultury

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Kierunki badań naukowych podejmowanych w Katedrze Historii Sztuki i Kultury wyznaczane są przez zainteresowania badawcze osób do niej należących. Najogólniej można stwierdzić, iż koncentrują się one na dwóch kręgach topograficznych: pierwszy obejmuje obszar Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, drugi – obszar Europy romańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Italii. Pod względem chronologicznym lokują się w okresie od wczesnego średniowiecza po schyłek XVIII stulecia (niejednokrotnie zresztą przekraczają tę granicę, wchodząc głęboko w wiek XIX). Badania prowadzone są przy zastosowaniu zróżnicowanych ujęć metodologicznych i na różnorodnym materiale zabytkowym: od architektury, poprzez rzeźbę, malarstwo, grafikę, po rzemiosło artystyczne. Zasadniczą ich cechą wyróżniającą jest rozpatrywanie problematyki z zakresu sztuk plastycznych na tle szeroko postrzeganych dziejów kultury. Dokumentują zarazem żywą na niwie sztuki obecność Polski w Europie, liczne jej kontakty z krajami ościennymi i odległymi centrami artystycznymi (Włochy, Niderlandy, Francja).

 

2. Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunku Historia sztuki. Są to między innymi: wykłady kursowe, wykłady monograficzne, konwersatoria epokowe, specjalistyczne fakultety kierunkowe, seminaria licencjackie i magisterskie. Celem tych zajęć jest wszechstronne przygotowanie adeptów do wykonywania zawodu historyka sztuki oraz profesji z nim powiązanych. W dydaktyce szczególny nacisk kładziony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o dziełach i wydarzeniach artystycznych, umiejętność dogłębnej ich interpretacji oraz zdolność do samodzielnej, twórczej pracy. Absolwenci mają możliwość prowadzenia badań naukowych, zatrudnienia w różnego rodzaju instytucjach kultury, przede wszystkim w muzeach i galeriach. Studenci kierunku Historia sztuki aktywnie działają w Kole Naukowym Historyków Sztuki i Kultury, które pozwala im poszerzać indywidualne zainteresowania i sprzyja pogłębianiu zdolności organizacyjnych.

 

3. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Pracownicy Katedry podejmują współpracę z różnymi instytucjami muzealnymi oraz uniwersytetami w Polsce i za granicą, uczestniczą w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, prezentując prowadzone przez siebie badania. Zdobyte granty badawcze najczęściej realizowane są w szerokiej kooperacji ze specjalistami z różnych dziedzin, zarówno z Polski, jak i spoza niej. Niektórzy spośród pracowników Katedry, uzyskawszy status ekspercki, działają jako rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy też jurorzy konkursów artystycznych. Wydawany rocznik naukowy „Sztuka i Kultura” skupia grono renomowanych autorów reprezentujących nie tylko Katedrę, lecz również wywodzących się z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Szczególnie żywa jest współpraca z toruńskimi instytucjami kultury: Muzeum Okręgowym, Centrum Sztuki Współczesnej oraz Galerią „Wozownia”.