ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

2021

 

ORDNoS  Nr 1_09_03_ 2021 opinia w sprawie składu Zespołu ds. ewaluacji naukowej (145 KB)

URDNoS  Nr 1_19_ 01_2021 w sprawie zmiany w prowadzeniu przedmiotu Ornamentyka dla kierunku Ochrona Dóbr Kultury (144 KB)

URDNoS  Nr 2_19_01_2021 w sprawie przeniesienia wykładu z przedmiotu Konserwacja zabytków architektury dla studentów Ochrony Dóbr Kultury (145 KB)

URDNoS  Nr 3_19_01_ 2021 w sprawie zmiany w programie studiów Ochrony Dóbr Kultury (147 KB)

URDNoS Nr 4_19_01_ 2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Weroniki Kofel na stanowisko asystenta (147 KB)

URDNoS Nr 5_09_02_ 2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się na kierunku historia sztuki studia II stopnia (148 KB)

URDNoS Nr 6_09_02_ 2021 w sprawie zaopiniowania planów i programów studiów na kierunku historia sztuki studia I stopnia (145 KB)

URDNoS Nr 7_09_02_ 2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się na kierunku historia sztuki studia II stopnia (147 KB)

URDNoS Nr 8_09_02_ 2021 w sprawie zaopiniowania planów i programów studiów na kierunku historia sztuki studia II stopnia (145 KB)

URDNoSNr 9_09_03_2021 w sprawie nadania mgr Darii Jagiełło stopnia naukowego doktora (145 KB)

URDNoS Nr 10_09_03_ 2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się na kierunku Ochrona Dóbr Kultury studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalności Krytyka Artystyczna (143 KB)

URDNoS Nr 11_09_03_ 2021 w sprawie utworzenia specjalności Krytyka artystyczna na kierunku ODK (148 KB)

URDNoS Nr 12_09_03_ 2021 w sprawie zaopiniowania planu i programu studiów na kierunku Ochrona Dóbr Kultury studia stacjonarne drugirgo stopnia, specjalności Krytyka Artystycz (145 KB)

URDNoS Nr 13_09_03_ 2021 w sprawie zmiany zapisu w planie i programie studiów Ochrona Dóbr Kultury s. 1 i s. 2 (147 KB)

URDNoS Nr 14_09_03_ 2021 w sprawie zatwierdzenia procedury praktyk zawodowych na kierunkach związanych z dyscypliną nauki o sztuce prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (143 KB)

URDNoS Nr 15_09_03_ 2021 w sprawie zmian czasowego zakresu realizacji praktyk zawodowych na kierunku Ochrona Dóbr Kultury s.2 (146 KB)

URDNoS Nr 16_09_03_ 2021 w sprawie powołania Pani dr Małgorzaty Geron na opiekuna praktyk zawodowych (146 KB)

URDNoS Nr 17_09_03_ 2021 w sprawie powołania Pani dr hab. Tomasza F. de Rosset, prof. UMK na opiekuna praktyk zawodowych (150 KB)

URDNoS Nr 18_09_03_ 2021 w sprawie powołania Pani dr Emilii Ziółkowskiej-Ganc na opiekuna praktyk zawodowych kierunku Historia Sztuki s.2 (147 KB)

URDNoSNr 19_09_03_ 2021 w sprawie wyboru Pani prof. dr hab. Ireny Dżurkowej- Kossowskiej do komisji oceniającej dorobek pracowników dyscypliny naukowej (148 KB)

URDNoS Nr 20_06_04_ 2021 w sprawie prowadzenia wybranych prac magisterskich w ramach ścieżki specjalnościowej konserwatorstwo na kierunku ODK (145 KB)

URDNoS Nr 21_06_04_ 2021 w sprawie zaopiniowania procedury dyplomowania na pierwszym stopniu ODK (142 KB)

URDNoS Nr 22_06_04_ 2021 w sprawie zaopiniowania procedury dyplomowania na drugim stopniu ODK (142 KB)

URDNoS Nr 23_06_04_ 2221 w sprawie zaopiniowania planu studiów (MISH) na kierunku historia sztuki (146 KB)

URDNoS Nr 24_06_04_ 2221 w sprawie zaopiniowania planu studiów (MISH) na kierunku ochrona dóbr kultury (146 KB)

URDNoS Nr 25_06_04_ 2221 w sprawie wyboru uzupełniającego jednego nauczyciela akademickiego do komisji oceniającej dorobek pracowników dyscypliny naukowej – nauki o sztuce (147 KB)

URDNoS Nr 26_18_05_ 2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Mileny Hubner

URDNoS Nr 27_18_05_ 2021 w sprawie powołania Rady Redakcyjnej serii „ Ars Aeterna” na kadencję 2021 – 2024

UD Nos Nr 28_01_06_ 2021 w sprawie zblokowania wykładu Konserwacja i restauracja zabytków architektury prowadzonego przez dr. Maceja Prarata (143 KB)

URDNoS Nr 29_29_06_ 2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kowalskiego (113 KB)

URDNoS Nr 30_29_06_ 2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Kowalskiego (112 KB)

URDNoS Nr 31_29_06_2021 w sprawie powołania Komisji ds. przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej T. Kowalskiego (162 KB)

URDNoS Nr 32_29_06_2021 w sprawie zmiany Przewodniczacego Komisji Doktorskiej (114 KB)

URDNoS Nr 33_29_06_2021 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia egzaminów doktorskich (124 KB)

URDNoS Nr 34_29_06_2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Darii Jagiełło na stanowisku asystenta (146 KB)

URDNoS Nr 35_29_06_2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Agaty Polny na stanowisku asystenta (149 KB)

URDNoS Nr 36_29_06_2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Bernadety Didkowskiej na stanowisku asystenta (149 KB)

URDNoS Nr 37_29_06_2021 w sprawie przeniesienia obligatoryjnych zajęć z Filozofii (149 KB)

URDNoS Nr 38_29_06_2021 w sprawie skomasowania zajęć w semetrze letnim roku akademickiego 2021_2022 (147 KB)

URDNoS Nr 39_29_06_2021 w sprawie efektów uczenia się na kierunku Krytyka Artystyczna I st. (147 KB)

URDNoS Nr 40_29_06_2021 w sprawie przyjęcia planów i programów studiów na kierunku Krytyka Artystyczna I st. (145 KB)

URDNoS Nr 41_28_09_2021 w sprawie przeniesienia zajęć z oferty zajęć fakultaywnych (168 KB)

URDNoS Nr 42_28_09_2021 w sprawie przeniesienia zajęć konwersatoryjnych (145 KB)

URDNoS Nr 43_28_09_2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr.Tomaszowi Kowalskiemu (523 KB)

URDNoS Nr 44_28_09_2021 w sprawie powolania I promotora w postepowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Alicji Grabowskiej-Lysienko (136 KB)

URDNoS Nr 45_28_09_2021 w sprawie powolania II promotora w postepowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Alicji Grabowskiej-Lysienko (137 KB)

UCHWAŁA Nr 4_DSPiKDS_RDNoS_2021 (148 KB)

URDNoS Nr 46_16_11_2021 w sprawie zatwierdzenia składu kapituły do przyznawania nagrody im. Jerzego Remera (145 KB)

URDNoS Nr 47_16_11_2021 w sprawie zatwierdzenia składu kapituły do przyznawania nagrody im. Jerzego Frycza (147 KB)

URDNoS Nr 48_16_11_2021 w sprawie zatwierdzenia składu kapituły do przyznawania nagrody im. Gwidona Chmarzyńskiego (150 KB)

URDNoS Nr 49_16_11_2021 w sprawie zatwierdzenia składu kapituły do przyznawania nagrody im. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej (147 KB)

URDNoS Nr 50_16_11_2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany składu do Rady programowej na kierunku Krytyka Artystyczna (146 KB)

URDNoS Nr 51_07_12_2021 w sprawie wyznaczenia promotora w postepowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ewy Sułek (133 KB)

URDNoS Nr 52_07_12_2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany składu do Rady programowej na kierunku Ochrona Dóbr Kultury (144 KB)