ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

2021

ORDNoS  Nr 1_09_03_ 2021 opinia w sprawie składu Zespołu ds. ewaluacji naukowej (145 KB)

URDNoS  Nr 1_19_ 01_2021 w sprawie zmiany w prowadzeniu przedmiotu Ornamentyka dla kierunku Ochrona Dóbr Kultury (144 KB)

URDNoS  Nr 2_19_01_2021 w sprawie przeniesienia wykładu z przedmiotu Konserwacja zabytków architektury dla studentów Ochrony Dóbr Kultury (145 KB)

URDNoS  Nr 3_19_01_ 2021 w sprawie zmiany w programie studiów Ochrony Dóbr Kultury (147 KB)

URDNoS Nr 4_19_01_ 2021 w sprawie zatrudnienia Pani dr Weroniki Kofel na stanowisko asystenta (147 KB)

URDNoS Nr 5_09_02_ 2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się na kierunku historia sztuki studia II stopnia (148 KB)

URDNoS Nr 6_09_02_ 2021 w sprawie zaopiniowania planów i programów studiów na kierunku historia sztuki studia I stopnia (145 KB)

URDNoS Nr 7_09_02_ 2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się na kierunku historia sztuki studia II stopnia (147 KB)

URDNoS Nr 8_09_02_ 2021 w sprawie zaopiniowania planów i programów studiów na kierunku historia sztuki studia II stopnia (145 KB)

URDNoSNr 9_09_03_2021 w sprawie nadania mgr Darii Jagiełło stopnia naukowego doktora (145 KB)

URDNoS Nr 10_09_03_ 2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się na kierunku Ochrona Dóbr Kultury studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalności Krytyka Artystyczna (143 KB)

URDNoS Nr 11_09_03_ 2021 w sprawie utworzenia specjalności Krytyka artystyczna na kierunku ODK (148 KB)

URDNoS Nr 12_09_03_ 2021 w sprawie zaopiniowania planu i programu studiów na kierunku Ochrona Dóbr Kultury studia stacjonarne drugirgo stopnia, specjalności Krytyka Artystycz (145 KB)

URDNoS Nr 13_09_03_ 2021 w sprawie zmiany zapisu w planie i programie studiów Ochrona Dóbr Kultury s. 1 i s. 2 (147 KB)

URDNoS Nr 14_09_03_ 2021 w sprawie zatwierdzenia procedury praktyk zawodowych na kierunkach związanych z dyscypliną nauki o sztuce prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (143 KB)

URDNoS Nr 15_09_03_ 2021 w sprawie zmian czasowego zakresu realizacji praktyk zawodowych na kierunku Ochrona Dóbr Kultury s.2 (146 KB)

URDNoS Nr 16_09_03_ 2021 w sprawie powołania Pani dr Małgorzaty Geron na opiekuna praktyk zawodowych (146 KB)

URDNoS Nr 17_09_03_ 2021 w sprawie powołania Pani dr hab. Tomasza F. de Rosset, prof. UMK na opiekuna praktyk zawodowych (150 KB)

URDNoS Nr 18_09_03_ 2021 w sprawie powołania Pani dr Emilii Ziółkowskiej-Ganc na opiekuna praktyk zawodowych kierunku Historia Sztuki s.2 (147 KB)

URDNoSNr 19_09_03_ 2021 w sprawie wyboru Pani prof. dr hab. Ireny Dżurkowej- Kossowskiej do komisji oceniającej dorobek pracowników dyscypliny naukowej (148 KB)

URDNoS Nr 20_06_04_ 2021 w sprawie prowadzenia wybranych prac magisterskich w ramach ścieżki specjalnościowej konserwatorstwo na kierunku ODK (145 KB)

URDNoS Nr 21_06_04_ 2021 w sprawie zaopiniowania procedury dyplomowania na pierwszym stopniu ODK (142 KB)

URDNoS Nr 22_06_04_ 2021 w sprawie zaopiniowania procedury dyplomowania na drugim stopniu ODK (142 KB)

URDNoS Nr 23_06_04_ 2221 w sprawie zaopiniowania planu studiów (MISH) na kierunku historia sztuki (146 KB)

URDNoS Nr 24_06_04_ 2221 w sprawie zaopiniowania planu studiów (MISH) na kierunku ochrona dóbr kultury (146 KB)

URDNoS Nr 25_06_04_ 2221 w sprawie wyboru uzupełniającego jednego nauczyciela akademickiego do komisji oceniającej dorobek pracowników dyscypliny naukowej – nauki o sztuce (147 KB)

URDNoS Nr 26_18_05_ 2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Mileny Hubner

URDNoS Nr 27_18_05_ 2021 w sprawie powołania Rady Redakcyjnej serii „ Ars Aeterna” na kadencję 2021 – 2024