Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10
zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Nauki o Sztuce

KONKURSY IDUB DLA PRACOWNIKÓW

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

  Przypominamy o naborach w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

1. Debiuty (IV edycja)
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne. Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.
Nabór trwa od 5.09. do 03.10.2022 r.
Szczegóły

2. Konkurs "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2022"/"Innowator UMK 2022"

XIV edycja konkursu “LIDERZY INNOWACJI POMORZA I KUJAW 2022”, organizowana przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ma na celu m.in. wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Laureatom konkursu tytuł przyznany zostanie w siedmiu kategoriach, w tym w kategorii Nauka, Jednostka naukowa/zespół badawczy, Przedsiębiorstwo akademickie. Na podstawie złożonych wniosków wyłoniony zostanie także INNOWATOR UMK – innowacyjny zespół badawczy pracowników UMK, któremu przyznana zostanie Nagroda Specjalna JM Rektora UMK „INNOWATOR UMK”, w wysokości 5 tys. zł. Ocenie podlegają projekty nie starsze niż dwa pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień ogłoszenia konkursu.

Nabór trwa do 07.10.2022 r.

Szczegóły

3. Konkurs na grupy badawcze IDUB
Celem konkursu jest wyłonienie grup naukowych IDUB oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Wybranych zostanie nie więcej niż 5 grup w każdej z grup dziedzinowych: tj. nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Wyłonione grupy naukowe IDUB charakteryzuje istotny potencjał naukowy potwierdzony przez publikacje w uznanych czasopismach oraz monografie wydawane przez prestiżowe wydawnictwa. Laureat konkursu – grupa naukowa IDUB otrzyma wsparcie w wysokości 200 000 zł na okres 3 lat funkcjonowania, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. 
Nabór trwa od 19.09. do 17.10.2022 r.
Szczegóły

4. Mobilności dla pracowników
W ramach tego konkursu istnieją moduły:
- Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
- Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK, 
- Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
- Konkurs dla profesorów wizytujących UMK.
Nabór trwa od 24.10 do 21.11.2022 r.
Szczegóły

5. Konkurs “Publikacje dla pracowników”

Nabór wniosków dla osób z zespołów badawczych Emerging Fields oraz dla osób z centrów doskonałości (CD). Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury.

Nabór ma charakter ciągły.

Szczegóły

 

6. Granty na granty europejskie

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Nabór ma charakter ciągły.

Szczegóły

pozostałe wiadomości