Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

NAWA - rekrutacja doktorantów i pracowników piszących doktorat na wyjazdy zagraniczne

obrazek:

Wiadomości dotyczące rekrutacji w Programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Celem Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (programu im. Iwanowskiej) jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów i pracowników uczelni realizujących doktorat, przez umożliwienie im  zdobycia  doświadczenia  naukowego  w zagranicznych  ośrodkach  badawczych  oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części studiów doktoranckich w jednostkach zagranicznych.

Finansowane będą wyjazdy do zagranicznego ośrodka trwające od 6 do 12 miesięcy, które realizować będą przynajmniej jeden ze wskazanych poniżej celów:

1) odbycie części studiów doktoranckich; 2) zrealizowanie  części  programu  „Doktorat  wdrożeniowy”,  zgodnie  z  zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego; 3) prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej; 4) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej; 5) prowadzenie  w  ośrodku  goszczącym  zajęć  dydaktycznych  jako  uzupełnienie powyższych celów;  6) inną formę lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego  zarówno  koszty  utrzymania  Beneficjenta  związane z  jego  pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 6 000 zł lub 9 000 zł miesięcznie, jak i dodatek mobilnościowy.  Kwota  stypendium  może  być  podwyższona,  jeśli  w  wyjeździe  uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki, które:

- posiadają co najmniej dwie obcojęzyczne publikacje w punktowanych czasopismach  z wykazu MNiSW, opublikowane w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku,

- w przypadku przedstawicieli  nauk  o  sztuce,  osoby,  które  dokonały  przynajmniej  dwóch  prezentacji  dwóch różnych  dzieł  w zagranicznej  instytucji  kultury  lub  ośrodku  akademickim  bądź  otrzymały wyróżnienie w konkursie o zasięgu międzynarodowym. 

Termin składania wniosków w tym Programie upływa 18 grudnia br. o godz. 15:00.

Więcej informacji na: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

https://nawa.gov.pl/images/Iwanowska/Regulamin-program-Iwanowskiej-15.11.2018.pdf

Patronką programu jest prof.  Wilhelmina Iwanowska (1905-1999), polska astronom, profesor w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz założycielka Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia.

pozostałe wiadomości