Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

WYSTAWA / DYPLOM 2019

obrazek:

Zapraszamy do Centrum Sztuki Współczesnej 

DYPLOM 2019

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 13.

Czas trwania wystawy: 28.02.2020-05.04.2020 r.

Wernisaż: 28.02.2020 r. o godz. 19.00.

Finisaż: 3.04. 2020 r., godz. 12.00.

Koordynator wystawy ze strony UMK: Iwona Szpak-Pawłowska

Koordynator wystawy ze strony CSW: Paulina Kuhn

Kurator wystawy: Michał Rygielski

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu na wystawę wyróżnionych prac dyplomowych studentów kierunków: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury.

Na wystawie pokazane zostaną prace kilkudziesięciu absolwentów Wydziału reprezentujących różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze. Wzorem poprzednich lat, autorzy najlepszych dyplomów zostaną uhonorowani nominacjami, wyróżnieniami oraz nagrodami przez powołane do tego celu kapituły. W obszarze sztuk plastycznych to Medal im. Tymona Niesiołowskiego przyznawany za najlepszy dyplom na wszystkich kierunkach artystycznych oraz Medal im. Janusza Boguckiego przyznawany przez Radę Programową Kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna za najlepszy dyplom artystyczny i pracę teoretyczną. Najlepsze prace dyplomowe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki uhonorowane zostaną przez Kapitułę Nagród i Wyróżnień im. doc. Leonarda Torwirta: nominacjami, wyróżnieniami i nagrodami. Zaszczytna Nagroda im. doc. Leonarda Torwirta przyznawana jest za najlepsze prace dyplomowe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Na kierunku Ochrona Dóbr Kultury przyznawane są dwie nagrody za wybitną pracę dyplomową. To Nagroda im. prof. Jerzego Remera oraz Nagroda im. doc. Jerzego Frycza.

Tegoroczną ekspozycję można opisać odwołując się do kilku porządkujących kategorii. W przypadku dyplomów artystycznych są nimi: różnorodność, refleksja, pasja. Termin różnorodność odnosi się do bogactwa formalnego ukazywanych prac: graficznych, malarskich, rzeźbiarskich, rysunkowych czy fotograficznych oraz do innowacyjnych sposobów wypowiedzi artystycznej w ramach tych dyscyplin sztuki. Refleksyjność dotyczy twórczego negocjowania tradycji artystycznej, która polega na świadomym wyborze dziedzictwa, a nie jego automatycznym przejęciu. Poza tym refleksyjność widać  w podejmowanej tematyce prac odnoszących się do problematyki: jednostki, społeczeństwa, tożsamości, pamięci, cywilizacji... Pasja oznacza, że prace powstały z autentycznej potrzeby tworzenia. Z kolei dyplomy konserwatorskie i badawcze cechują się profesjonalizmem, interdyscyplinarnością. Ich profesjonalizm przejawia się w zakończonych sukcesem specjalistycznych i wymagających wielorakich umiejętności działaniach konserwatorskich na obiektach sztuki dawnej i współczesnej. Interdyscyplinarność dotyczy integrowania przez młodych konserwatorów i badaczy różnych dziedzin wiedzy i twórcze jej wykorzystywanie dla dokumentowania, odnawiania i opisywania dziedzictwa kulturowego. Wiedza i umiejętności to jednak nie wszystko. Również w tym wypadku należy mówić o  pasji. Bez tego niemierzalnego naddatku, który cechuje prawdziwego badacza, nie dałoby się stworzyć tak wyśmienitych dyplomów.

 

Marcin Jaworski

pozostałe wiadomości