Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Aktualności, komunikaty

Szanowni Państwo,
zwracam uwagę na zmiany dotyczące doktorantów, które pojawiły się w ustawie antykryzysowej. Zmiany dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem 2019/2020:

Art.35.W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1669, z2019r. poz.39 i534 oraz z2020r. poz.695) w
art.179:
1)ust. 4 otrzymuje brzmienie:„4.Postępowania, o których mowa w ust.1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31grudnia 2022r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”;
2)ust. 6 otrzymuje brzmienie:„6.Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art.1, z tym że:
1)w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021r. do osiągnięć, o których mowa w:
a)art. 186ust.1pkt3lit.a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:–w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267ust.2pkt2lit.b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,– przed dniem 1 stycznia 2019r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części Aalbo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.44ust.2 ustawy uchylanej wart.169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,
b)art. 186ust.1pkt3lit.b oraz art.219ust.1pkt2lit.a tej ustawy, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:–wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267ust.2pkt2lit.a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,–jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267ust.2pkt2lit.atej ustawy;
2)w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art.219ust.1pkt2lit.b tej ustawy, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
a)w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267ust.2pkt2lit.b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b)przed dniem 1stycznia 2019r. –w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.44ust.2 ustawy uchylanej w art.169pkt4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25stycznia 2017r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.”