Instytut Artystyczny

ul. Szosa Bydgoska

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Władze Instytutu

Dyrektor

kontakt: swiatlo@umk.pl

 

 

Dr hab. Andrzej Kałucki prof. UMK-artysta grafik i szkła artystycznego. Autor wielu zrealizowanych projektów witraży w architekturze świeckiej i sakralnej. Autor licznych konserwacji i rekonstrukcji zabytkowych witraży. Specjalista w zakresie witrażownictwa, szkła unikatowego, szkła termoformowanego, szkła hutniczego. Dydaktyk w pracowni Witrażu i Szkła Artystycznego.

Zakres obowiązków

 1. Dyrektor wspomaga, organizuje i nadzoruje działalność artystyczną, naukowo badawczą i dydaktyczną prowadzoną w Instytucie.
 2. Kieruje polityką finansową i osobową.
 3. Zatwierdza przydział dydaktycznych godzin zleconych, planów naukowych  i obowiązków organizacyjnych.
 4. Przedstawia wnioski w sprawie zatrudnienia, awansowania, udzielania urlopów, przyznawania nagród i wyróżnień pracowniczych.
 5. Dysponuje środkami finansowymi  Instytutu zgodnie z zasadami obowiązującymi  w Uniwersytecie.

 

Wicedyrektor:

kontakt: szpak81@umk.pl

 

 

 

Dr Iwona Szpak-Pawłowska jest pracownikiem Zakładu Malarstwa UMK, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa Ściennego. Zajmuje się malarstwem, instalacją, obiektem. Autorka wielu przedsięwzięć artystycznych, projektów wnętrz czy wielkoformatowego malarstwa  ściennego. W dorobku artystycznym posiada wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju, jak i za granicą, m.in. w Serbii, Niemczech, Anglii.

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór i koordynacja zmian w ramowych programach i planach studiów, kartach obciążeń dydaktycznych w stosunku do planów studiów.
 2. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji ds. Jakości Kształcenia, komisjach zatwierdzających wnioski o Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wnioski o tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału.
 3. Organizacja i nadzór nad działaniami związanymi z przyznawaniem nagród dydaktycznych i nagród za najlepsze dyplomy artystyczne.
 4. Koordynacja i czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminów dyplomowania.
 5. Podejmowanie działań zapewniających terminowe opracowanie semestralnych rozkładów zajęć.
 6. Ustalanie i koordynowanie harmonogramu sesji egzaminów semestralnych, zapotrzebowania na zajęcia prowadzone przez inne jednostki i innych spraw związanych z bieżącą realizacją procesu dydaktycznego.
 7. Przewodniczenie komisjom egzaminów dyplomowych i magisterskich
 8. Zastępowanie Dyrektora Instytutu podczas jego nieobecności.