Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Edukacji Artystycznej

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Specyfiką Katedry Edukacji Artystycznej jest jej interdyscyplinarny charakter. Badania w katedrze prowadzone są w trzech dyscyplinach: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (dziedzina sztuki), nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych) oraz pedagogice (nauki społeczne). Działalność naukowa obejmuje prowadzenie badań naukowych, prace rozwojowe i twórczość artystyczną. Katedra tworzy forum wymiany poglądów i opinii w takich obszarach tematycznych jak: percepcja sztuki, konteksty kultury wizualnej, standardy edukacji artystycznej. Głównymi formami upowszechniania wyników badań są artykuły i monografie naukowe, referaty, wykłady, seminaria, wystawy, organizacja i udział w konferencjach, a także Inicjowanie projektów i warsztatów artystyczno-edukacyjnych. Taki profil katedry wynika z wieloletniej tradycji, na którą składa się refleksja teoretyczna nad sztuką, jak i edukacją wizualną. Tworzą ją pracownicy o szczególnych kompetencjach; artyści posiadający wykształcenie pedagogiczne.

  1. Dydaktyka

W Katedrze Edukacji Artystycznej realizowane są zajęcia na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna prowadzone w czterech blokach przedmiotów: teorii sztuki, działań artystyczno-edukacyjnych, przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych i seminarium teoretycznego. Katedra koordynuje realizację wykształcenia studentów w zakresie edukacji wizualnej. Przygotowuje do nauczania przedmiotu Plastyka w szkołach oraz prowadzenia zajęć w ośrodkach pozaszkolnych, dzięki czemu absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki i uprawnienia pedagogiczne. Katedra współpracuje także z innym kierunkami wydziału realizując zajęcia z obszaru psychologii widzenia, analizy dzieła sztuki, antropologii kultury i sztuki. Współpraca dotyczy też kilku innych wydziałów UMK.

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra Edukacji Artystycznej współpracuje z wieloma podmiotami zewnętrznymi. Wspólnie z nimi realizowane są: konferencje naukowe, projekty i warsztaty artystyczno-edukacyjne, wykłady popularnonaukowe, działania w przestrzeni publicznej, granty naukowo-edukacyjne. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat odbyły się między innymi: Międzynarodowa konferencja Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej (we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu, Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz Centrum Sztuki Współczesnej); koordynacja grantu w grancie Europejskiego Funduszu Strukturalnego prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. “E-Materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)” (współpraca z firmą On-line Skills), warsztaty dla dzieci i młodzieży (współpraca z Uniwersytetem Dziecięcym i Uniwersytetem Młodych); Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta (współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjnym Magazyn); warsztaty mixmedialne dla dzieci „Cisza w Alfebtreja” (współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Toruniu); warsztaty w ramach Dnia Szekspirowskiego (współpraca z Fundacją Pinata, Fast Food oraz  Teatrem Bajem Pomorskim).